MAXIMA LOJAALSUSPROGRAMMI AITÄH

PRIVAATSUSPOLIITIKA

 
Kui registreerute lojaalsusprogrammi AITÄH osalejaks, usaldate ettevõttele MAXIMA EESTI OÜ (edaspidi ettevõte või meie) oma isikuandmed ja annate meile õiguse neid töödelda privaatsuspoliitikas (edaspidi poliitika) ja lojaalsusprogrammi AITÄH (edaspidi programm või lojaalsusprogramm AITÄH) tingimustes (edaspidi tingimused) sätestatud mahus, viisidel ja eesmärkidel.

Kui Te ei nõustu tingimuste, poliitika või teatud tingimustega, ei saa me kahjuks pakkuda Teile võimalust osaleda lojaalsusprogrammis AITÄH, kuna Teie nõusolekuta ei ole võimalik tagada programmi toimimist ega pakkuda Teile programmi eeliseid.

Siinsest poliitikast leiate kogu info selle kohta, milliseid andmeid me kogume ja töötleme, milleks me neid kasutame, kui kaua me neid säilitame jne. See info on tähtis, seega loodame, et loete seda tähelepanelikult.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et nii poliitikat kui ka tingimusi võidakse muuta, täiendada ja uuendada.

Isikuandmed on ükskõik milline info, mida on võimalik kasutada isiku tuvastamiseks, samuti on see ükskõik milline info juba tuvastatud isiku kohta.

Austame teie eraelu privaatsust – Teie isikuandmete turvalisus on meile oluline. Kasutame vajalikke füüsilisi ja tehnilisi meetmeid tagamaks, et Teie isikuandmed oleksid alati turvaliselt kaitstud ning andmetöötlemistoimingud vastaksid andmekaitse õigusaktide ja meie sisemiste reeglistike nõuetele.

Peame järjekindlalt kinni andmete minimeerimise põhimõttest ega kogu andmeid, mille järgi oleks võimalik tuvastada Teie isik.

Ettevõtte väljastatav AITÄH-kaart ei ole nimeline, mistõttu ei tuvasta ettevõte AITÄH-kaardi väljastamisel ega selle vahetamisel või haldamisel Teie isikut ega kontrolli seda. Kõik meie kogutavad ja töödeldavad andmed on seotud ainult AITÄH-kaardi unikaalse numbriga ega võimalda Teid tuvastada.

Ettevõttel puudub võimalus kontrollida Teie esitatud andmete õigsust ja vastavust tegelikkusele.
 

1. Milliseid andmeid me töötleme ja miks?

1.1. Registreerimine, kontrollimine, haldamine ja suhtlemine

Registreerumine lojaalsusprogrammi AITÄH

Kui registreerute programmis osalejaks ja nõustute tingimustega, peate esitama meile allpool toodud ankeediandmed. Teatud registreerimisandmete esitamine on vajalik ja neid esitamata ei saa te programmis osaleda.

 
Lojaalsusprogrammi AITÄH ankeediandmed:
Andmete kategooriad Teie AITÄH-kaardi number, Teie nimi*, sünniaeg, sugu*, e-posti aadress ja (või) telefoninumber*, elukoht*
Andmete töötlemise õiguslik alus Teie nõusolek lojaalsusprogrammis AITÄH osalemiseks tingimustes sätestatud korras
Andmete säilitamisperiood võime teie nõusolekut ja tõendeid nõusoleku andmise kohta säilitada kogu lojaalsusprogrammis AITÄH osalemise perioodi vältel  ja ka pikemalt meie vastu esitatud nõudmiste, pretensioonide või hagide vastu kaitsmiseks.

* Teie nime, soo ja elukoha andmete märkimine pole kohustuslik, seega võite need andmed märkida valikuliselt. E-posti aadressi ja telefoninumbri märkimisel saate ise otsustada: ankeedis tuleb märkida kas e-posti aadress või telefoninumber.

Kuidas ja millistel eesmärkidel kasutame Teie ankeetandmeid?

Teie ankeetandmete alusel loome unikaalse lojaalsusprogrammis AITÄH osaleja profiili, mis tagab Teie osalemise lojaalsusprogrammis AITÄH, programmi eeliste pakkumise Teile ja Teie õiguste elluviimise tingimustes ja (või) siin poliitikas sätestatud tingimustel.


Teie esitatud ankeetandmete alusel saame tuvastada Teid ka vastava AITÄH-kaardi omanikuna näiteks kulunud või kaotatud kaardi vahetamisel uue vastu, kaartide ühendamisel, andmete uuendamisel või muutmisel või kui pöördute meie poole teatud isikliku info esitamise, isikuandmete töötlemisega seotud õiguste täitmise jm asjus.

Kasutame Teie ankeedis esitatud kontaktandmeid (e-post, telefoninumber) Teiega suhtlemiseks, Teie küsimustele vastamiseks, Teie andmete õigsuse ja ajakohastatuse tagamiseks ning Teile olulise info esitamiseks lojaalsusprogrammi AITÄH, selle tingimuste ja (või) poliitika muutuste kohta. Võtame Teiega ühendust, kui unustasite maha oma ostud või rahakoti või kui ilmneb probleeme tehingutega.

On väga tähtis, et esitatud ankeetandmed oleksid täpsed ja õiged. Kui esitate valesid andmeid või ei uuenda muutunud andmeid, võib meil tekkida raskusi Teile kõigi programmi mugavalt kasutamise eeliste tagamisel. Samuti võib tekkida raskusi Teile soovitud teenuste pakkumisega või Teie õiguste elluviimisega ning teatud juhtudel võime olla sunnitud blokeerima teie AITÄH-kaardi ja katkestama Teie osalemise lojaalsusprogrammis AITÄH (näiteks võib meil tekkida vajadus saada või uuendada Teie nõusolekut programmis osalemiseks, aga see ei ole võimalik, kuna me ei suuda Teid tuvastada vastava AITÄH-kaardi omanikuna).

Muutunud ankeediandmete uuendamise kohta palume lugeda poliitika lõigust 5.2.
Ettevõttel puudub võimalus kontrollida Teie esitatud andmete õigsust ja tegelikkusele vastavust. Teie registreerimisankeedi vastuvõtmisel eeldame, et Teie andmed on täpsed ja õiged ning kõik Teie nõusolekud on esitatud vabal tahtel, olles eelnevalt põhjalikult tutvunud poliitika ja tingimustega.

1.2. Lojaalsusprogrammi AITÄH üldeeliste pakkumine
Pakkudes Teile lojaalsusprogrammi AITÄH üldeeliseid, nagu võimalus MAXIMA raha koguda, kasutada ja tagastada (kui tagastasite MAXIMA rahaga ostetud kaupa) ning kampaaniates osalemine, soodustused jm, töötleme Teie ostude andmeid, mis on registreeritud MAXIMA AITÄH-kaardi kasutamisel (edaspidi ostuandmed).

Võime Teie ostuandmeid kasutada ka Teie huvides oma tegevusvigade parandamiseks. Näiteks kui avastame, et vea tõttu müüdi meie klientidele kaupu vale hinnaga või ei rakendatud soodustust, võime ostuandmete järgi tuvastada selliseid kaupu ostnud kliendid (AITÄH-kaardi omanikud) ja parandada oma vead (kompenseerida hinnavahe jm).
Programmi eeliste pakkumise eesmärgil töödeldavad ostuandmed:
Andmete kategooriad Kaupluse aadress, ostu sooritamise kuupäev ja aeg, AITÄH-kaardi number, kaupade nimetused, kogused, ostusumma kokku (pärast kõikide soodustuste rakendamist), AITÄH-kaardi number, arvestatud MAXIMA raha summa, ostmisel kasutatud MAXIMA raha summa, AITÄH-kaardiga pakutud soodustuste summa
Andmete töötlemise alus Teie nõusolek lojaalsusprogrammis AITÄH osalemiseks tingimustes sätestatud korras
Andmete säilitamisperiood 7 aastat alates ostu teostamise päevast.

Kuidas kasutame Teie ostuandmeid?

Säilitame ostuandmeid lojaalsussüsteemis 7 aastat alates ostu kuupäevast, tähtaja lõppedes hävitame ja/või depersonaliseerime need, st seome jäädavalt lahti AITÄH-kaardi numbrist, Teie ankeediandmetest ja muust isiklikust infost.

Kui olete oma AITÄH-kaardi kaotanud, blokeerinud või välja vahetanud, on Teil võimalus ühendada vana ja uue kaardi andmed (õpetus on toodud tingimustes). Eduka ühendamise korral kõrvutatakse Teie vana AITÄH-kaardi ostuandmeid uue AITÄH-kaardi ostuandmetega ja Teie ostuajalugu töödeldakse edasi, pidades kinni 7-aastasest säilitamisperioodist. Kui vana ja uut AITÄH-kaarti ei saa mingil põhjusel ühendada (või ühendamine ebaõnnestub), depersonaliseeritakse Teie vana AITÄH-kaardi andmed jäädavalt ning uue kaardi ostuajalugu kogutakse ja töödeldakse uuesti.

1.3. Programmi pakkumiste ja info esitamine

Kui nõustusite registreerimisankeedi täitmisel saama lojaalsusprogrammi AITÄH pakkumisi ja infot, töötleme Teie isikuandmeid ning esitame Teile pakkumisi ja infot, näiteks lojaalsusprogrammi AITÄH uudiskirju, infot meie ja AITÄH-programmi partnerite pakkumiste, soodustuste, kampaaniate ja väljamüükide kohta, kutsume Teid osalema kampaaniates, mängudes ja võitma auhindu ning küsime Teie arvamust pakutavate teenuste ja toodete kohta. Programmi pakkumisi ja infot esitame ainult Teie valitud viisil: e-postiga või SMS-teadetega.
 
Programmi pakkumiste ja info esitamise eesmärgil töödeldavad isikuandmed:
Andmete kategooriad Teie AITÄH-kaardi number, Teie nimi, e-posti aadress ja (või) telefoninumber
Andmete töötlemise õiguslik alus Teie nõusolek programmi pakkumiste ja info saamiseks
Andmete säilitamisperiood Seni, kuni kehtib Teie nõusolek programmi pakkumiste ja info saamiseks; võime Teie nõusolekut ja tõendeid nõusoleku andmise kohta säilitada ka pikema aja jooksul, kuid mitte kauem kui lojaalsusprogrammis AITÄH osalemise jooksul meie vastu esitatud nõudmiste, pretensioonide või hagide vastu kaitsmiseks.

Võite igal ajal mitte nõustuda või loobuda programmi pakkumiste ja info saamisest või muuta valitud teadete saamise viise (kanaleid). Keeldumine programmi pakkumiste ja info saamisest ei takista Teid osalemast lojaalsusprogrammis AITÄH ja kasutamast selle muid eeliseid.

1.4. Statistika, turu ja klientide käitumise uuringud

Lojaalsusprogramm AITÄH on välja töötatud selleks, et pakkuda eeliseid ning luua lisandväärtust nii Teile kui ka meie ettevõttele. Teeme maksimaalseid jõupingutusi, et meie kauplused, sortiment, rakendatavad kampaaniad ja soodustused rahuldaksid võimalikult hästi Teie vajadusi, et Teil oleks mugav meiega ühendust võtta, et tunneksite end meie kauplustes hubaselt, leiaksite kiirelt Teile vajalikke kaupu ja teenuseid.

Statistika, turu ja meie klientide käitumise uuringute eesmärgil töödeldavad andmed:

Andmete kategooriad Teie AITÄH-kaardi number, Teie nimi, sünniaeg, sugu, elukoht, ostuandmed (sh kauplus, ostu sooritamise kuupäev ja aeg, kaupade nimetused, kogused, ostusumma kokku, AITÄH-kaardiga tehtud soodustuste summa), Teile esitatud personaalsete pakkumiste ajalugu ja info nende kasutamise kohta.
Andmete töötlemise seaduslik alus Meie õigustatud huvi analüüsida andmeid ja koostada äri jaoks vajalikke aruandeid, püüdes hinnata oma tegevust ning luua väärtust nii klientidele, kui ka ettevõttele.
Andmete säilitamisperiood Teie ostuandmed: 7 aastat alates ostu teostamise päevast.
Teie ankeedis esitatud andmed ja muud andmed – seni, kuni osalete lojaalsusprogrammis AITÄH

Ettevõtte jaoks vajalike aruannete koostamisel kasutame andmete automatiseeritud analüüsi, sh profileerimist. Võime rühmitada ja analüüsida klientide ostuharjumusi. See lubab meil võtta vastu tähtsaid äriotsuseid, nagu klientide vajadusi rahuldava sortimendi kujundamine, hinnakujundus, kaupade paigutamine, kaupluste arendamine meie klientide elukohta arvestades jm.

On tähtis märkida, et meie teostatud andmeanalüüsi ja profileerimise toimingud ei too Teile kaasa õiguslikke tagajärgi ega muid mäkimisväärseid mõjusid.

Kui Te ei nõustu Teie andmete töötlemisega siin lõigus kirjeldatud eesmärgil, austame ja hindame sellist valikut. Arvestades lojaalsusprogrammi AITÄH eesmärke ja mõlema poole (nii Teie ehk andmesubjekti kui ka meie ehk andmevaldaja) õigustatud huvide tasakaalu, võib Teie mittenõustumine tähendada, et me ei saa anda Teile võimalust edasi osaleda lojaalsusprogrammis AITÄH.
 

2. Millistest allikatest Teie isikuandmeid kogume?

Peaaegu kõik kogutavad isikuandmed saame Teilt. Ankeediandmed esitate meile otse registreerimisankeetide ja ostuandmete täitmisega.
Teie käest otse ei saa me andmeid selle kohta, kuidas olete kasutanud lojaalsusprogrammi AITÄH partnerite pakkumisi. Selliseid andmeid saab Teie käest ja esitab meile vastav lojaalsusprogrammi AITÄH partner. Näiteks saame e-kaupluse e-Maxima operaatori käest andmeid e-kaupluses e-Maxima Teile arvestatud MAXIMA raha kohta (ostusumma kokku, ostude eest arvestatud MAXIMA raha summa ja arvestamise kuupäev ja kellaaeg).

Täpsemat infot meie partnerite kohta leiate aadressilt http://www.maxima.ee/aitah.
 

3. Millistel juhtudel ja millistele kolmandatele isikutele me Teie andmeid avaldame?

Võime Teie andmeid edastada töötlemiseks kolmandatele isikutele, kes aitavad meil teostada ja hallata lojaalsusprogrammi AITÄH. Sellised isikud võivad olla andmebaaside tarkvara tarnijad, andmebaaside haldusteenuste osutajad, andmekeskuste, hoidmise ja pilveteenuste osutajad, otsese turukujunduse teenuste osutajad, turu-uuringute või ärianalüütika teenuste osutajad jmt. Igal juhtumil edastame andmetöötlejale ainult konkreetse ülesande täitmiseks või konkreetse teenuse osutamiseks vajalikus mahus andmeid. Meie palgatud andmetöötlejad võivad töödelda Teie isikuandmeid ainult meie korralduste järgi ega või neid kasutada muudel eesmärkidel või edastada teistele isikutele ilma meie nõusolekuta. Lisaks peavad nad tagama Teie andmete turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja meiega sõlmitud kirjalikele lepingutele.

Täpsema info meie partnerite kohta leiate aadressilt http://www.maxima.ee/aitah.

Andmeid võime samuti edastada pädevatele riigi- ja õiguskaitseasutustele, nt politseile või järelevalveinstantsidele, kuid ainult nende nõudmisel ning ainult siis õigusaktidega ettenähtud juhtudel ja korras eesmärgiga tagada meie õigusi ning meie klientide, töötajate ja ressursside turvalisust.
 

4. Millistel territooriumitel ja jurisdiktsioonides Teie isikuandmeid töötleme?

Töötleme Teie isikuandmeid ainult Euroopa Liidu territooriumil. Meil ei ole kavatsust edastada ja me ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse.
 

5. Milliseid õigusi annavad Teile andmekaitse õigusaktid ja kuidas saate vastavaid õigusi kasutada?

Andmekaitse õigusaktid annavad Teile palju õigusi, mida saate vabalt kasutada ja peame tagama Teile sellise võimaluse. Infot Teie konkreetsete õiguste ja nende elluviimise kohta esitame siinses poliitikas allpool; palume info tähelepanelikult läbi lugeda.

5.1. Õigus tutvuda töödeldavate isikuandmetega
Teil on õigus kinnitusele, et töötleme Teie isikuandmeid. Samuti on Teil õigus tutvuda töödeldavate andmete ja infoga andmete töötlemise eesmärkide, kategooriate, andmesaajate kategooriate, andmetöötlemise perioodi, andmete saamise allikate, otsuste automatiseeritud vastuvõtmise, sh profileerimise ning selle tähenduse ja tagajärgede kohta.
Suurima osa sellest infost esitame siinses poliitikas.

5.2. Õigus parandada isikuandmeid

Kui Teie registreerimisankeedil esitatud andmed on muutunud või arvate, et meie töödeldav info Teie kohta on ebatäpne või vale, on Teil õigus nõuda selle info muutmist, täpsustamist või parandamist.
Võite oma andmeid korrigeerida esitades lojaalsusprogrammi AITÄH jaoks uue ankeedi. Võite pöörduda ka meie poole siinse poliitika 6. peatükis toodud kontaktidel ja paluda andmete parandamist või täpsustamist.

5.3. Õigus nõusoleku tagasivõtmiseks

Kui töötleme Teie andmeid Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta ja Teie nõusolekul põhinev andmete töötlemine lõpetatakse.

Näiteks võite igal ajal tagasi võtta nõusoleku programmi pakkumiste ja info saamiseks. Nende nõusolekute tagasivõtmine ei takista Teid edaspidi osalemast lojaalsusprogrammis AITÄH ja kasutamast selle teisi eeliseid, kuid see tähendab, et me ei saa Teile saata  pakkumisi.

Teil on võimalus oma nõusolekuid korrigeerida (neid tagasi võtta või uuesti anda), kui esitate uuendatud ankeedi lojaalsusprogrammi AITÄH jaoks, või pöördute meie poole poliitika 6. peatükis toodud kontaktidel.

Kui võtate tagasi oma nõusoleku osaleda lojaalsusprogrammis AITÄH, ei osale Te enam lojaalsusprogrammis AITÄH.

Kui nõusolek lakkab kehtimast, võetakse tagasi või tühistatakse, hävitame Teie nõusolekul töödeldavad andmed ning depersonaliseerime need usaldusväärselt ja jäädavalt.

Igal juhul võime Teie nõusolekut ja selle tõendamist säilitada ka pikemat aega, kui seda on vaja selleks, et saaksime ennast kaitsta meie vastu esitatud nõudmiste, pretensioonide või hagide eest.

5.4. Õigus esitada kaebus

Kui arvate, et rikume Teie andmeid töödeldes andmekaitse õigusaktide nõudeid, palume kõigepealt pöörduda meie poole. Arvame, et koostöös õnnestub meil lahendada kõik Teie kahtlused ja taotlused ning parandada võimalikud vead.

Kui Teid ei rahulda meie lahendus probleemile või kui leiate, et me ei teosta vajalikke toiminguid Teie soovi järgi, on Teil õigus esitada kaebus järelevalveinstantsile, mis on Eesti Vabariigis riiklik andmekaitse inspektsioon.
 
Alates 25. maist 2018 pärast Euroopa Liidu Andmekaitse üldmääruse jõustumist on Teil lisaks järgmised õigused:

5.5. Õigus mitte nõustuda andmete töötlemisega, kui töötlemine põhineb õigustatud huvil

Teil on õigus mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega, kui isikuandmeid töödeldakse meie õigustatud huvidele tuginedes. Kui Te ei nõustu oma andmete töötlemisega siinses lõigus kirjeldatud eesmärgil, austame ja hindame Teie otsust. Arvestades lojaalsusprogrammi AITÄH eesmärke ja mõlema poole (nii Teie ehk andmesubjekti kui ka meie ehk andmevaldaja) õigustatud huvide tasakaalu, võib Teie mittenõustumine tähendada, et kui katkestate meie õigustatud huvil põhineva andmete töötlemise, ei saa me anda Teile võimalust edasi osaleda lojaalsusprogrammis AITÄH.

Kui soovite kasutada siin lõigus mainitud õigust, palume esitada kirjalik taotlus meie andmekaitsespetsialistile.

5.6. Õigus andmete kustutamisele (õigus olla unustatud)

Andmete töötlemist puudutavates õigusaktides kirjeldatud asjaoludel (isikuandmeid töödeldakse õigusvastaselt, puudub andmete töötlemise alus jm), on Teil õigus paluda, et kustutaksime Teie isikuandmed. Kui soovite kasutada seda õigust, palume esitada kirjalik taotlus meie andmekaitsespetsialistile.

On oluline märkida, et Teie ankeetandmed kustutakse ilma Teie eraldi palveta ja muud andmed kustutakse või depersonaliseeritakse usaldusväärselt, kui katkestate osalemise lojaalsusprogrammis AITÄH või kui liikmelisus lõpeb tingimustes sätestatud juhtudel.

5.7. Õigus piirata andmete töötlemist

Andmete töötlemist puudutavates õigusaktides kirjeldatud asjaoludel (isikuandmeid töödeldakse õigusvastaselt, andmete täpsuse vaidlustamine, mittenõustumine andmete töötlemisega meie õigustatud huvi alusel jm), on Teil samuti õigus piirata oma andmete töötlemist. Siiski peame märkima, et andmete töötlemise piiramise tõttu ja sellise piiramise perioodil võib meil puududa võimalus tagada Teile kõiki lojaalsusprogrammiga AITÄH pakutavaid mugavusi ja eeliseid.

Kui soovite kasutada siin lõigus mainitud õigust, palume esitada kirjalik taotlus meie andmekaitsespetsialistile.

5.8. Õigus andmete ülekandmisele

Andmeid, mida töötleme Teie nõusolekul automatiseeritult, on Teil õigus üle kanda teisele andmetöötlejale. Andmed, mida Te soovite üle kanda, esitame Teile meie süsteemis kasutatavas ja arvutis loetavas formaadis ning Teie soovi ja tehniliste võimaluse olemasolu korral kanname andmed üle Teie nimetatud teisele andmetöötlejale.

Kui soovite kasutada õigust andmete ülekandmisele, palume esitada kirjalik taotlus meie andmekaitsespetsialistile.

5.9. Taotluste menetlemise kord

Püüdes kaitsta kõikide meie klientide andmeid õigusvastase avalikustamise eest, peame veenduma, et AITÄH-kaart oli väljastatud Teile, kui oleme saanud Teie taotluse palvega esitada andmeid või viia ellu teisi Teie õigusi. Sel eesmärgil võime Teie käest paluda, et saadaksite registreerimisankeedil esitatud ankeetandmed (nt sünniaeg, e-posti aadress või telefoninumber), et saaksime võrrelda, kas Teie esitatud andmed kattuvad vastavate ankeediandmetega. Kontrolli teostamisel võime samuti saata elektronteate AITÄH-kaardi registreerimisankeedil märgitud kontaktandmete alusel (SMS-i või e-postiga) ja paluda teostada autoriseerimistoimingu. Kui kontrollimisprotseduur ebaõnnestub (nt Teie toodud ankeediandmed ei kattu AITÄH-kaardi registreerimisankeedil toodud andmetega või Te ei autoriseeri andmeid saadud SMS-i või e-posti teate järgi), oleme sunnitud järeldama, et Te ei ole taotletavate andmete subjekt ja  jätame Teie taotluse tahuldamata.

Kui saame taotluse palvega Teie õiguste elluviimiseks ja teostame edukalt varem mainitud kontrollimisprotseduuri, kohustume viivitamata, kuid igal juhul hiljemalt ühe kuu jooksul alates Teie taotluse saamisest ja kontrollimise protseduuri lõpetamisest esitama Teile informatsiooni toimingute kohta, mida Teie taotluse alusel alustasime. Esitatud  taotluse keerukuse ja mahukuse korral, on meil õigus pikendada ühekuulist perioodi veel kuni kahe kuu võrra. Teavitame Teid sellest enne esimese kuu lõppemist koos tähtaja pikendamise põhjustega.

Kui esitasite oma taotluse elektrooniliste vahendite teel, saadame Teile vastuse samuti elektrooniliste vahendite kaudu, välja arvatud juhtudel, kui see pole võimalik (nt informatsiooni liiga suure mahu tõttu) või kui palute vastata teisel viisil.

Keeldume rahuldamast Teie taotlust õigusaktides toodud asjaoludele tugineva põhjendatud vastusega.
 

6. Millistel viisidel ja millistel kontaktidel võite meiega ühendust võtta?

Kõikides andmete töötlemise küsimustes saate võtta meiega ühendust järgmistel viisidel:
E-postiga: info@maxima.ee, klienditugi@maxima.ee
Helistades meie tasuta infoliinile numbril: 800 2121
 
Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed:
E-posti aadress: dpo@maxima.ee
Postikorrespondentsi aadress: Peterburi tee 47, 11415 Tallinn.
Adressaat: MAXIMA Eesti OÜ, Andmekaitsespetsialist.
 
Meie kui andmevaldaja rekvisiidid:
MAXIMA Eesti OÜ
Juriidilise isiku kood 10765896
Asukoha aadress: Peterburi tee 47, 11415 Tallinn, Eesti
 

7. Kui turvaliselt on Teie andmed kaitstud?

Kasutame erinevaid turvalisust tagavaid tehnoloogiaid ja protseduure, püüdes kaitsta Teie isiklikku infot õigusvastase juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest. Oleme valinud oma koostööpartnerid hoolikalt: nõuame, et nad kasutaksid sobivaid vahendeid, mis kaitsevad Teie konfidentsiaalsust ja tagaks Teie isikliku info turvalisuse. Info edastamisel interneti või mobiilside kaudu ei ole turvalisus kunagi täielikult tagatud – ükskõik millise info edastamine nimetatud viisidel toimub Teie enda vastutusel.
 

8. Andmete pikaajaline säilitamine

Siinses poliitikas kehtestatud andmete töötlemise ja säilitamise perioodi lõppedes hävitameTeie andmed ja depersonaliseerime need poliitikas nimetatud juhtudel usaldusväärselt ja jäädavalt võimalikult kiiresti, mõistliku ja sellise toimingu teostamiseks vajaliku perioodi jooksul.

Teie andmete säilitamine pikema perioodi jooksul kui siinne poliitika võimaldab, võib toimuda ainult siis, kui:

- on põhjendatud kahtlusi seadusvastase tegevuse kohta, mille asjus toimub uurimine;
- Teie andmed on vajalikud vaidluse või kaebuse õigeks lahendamiseks;
- esinevad muud õigusaktides sätestatud alused.
 

9. Poliitika kehtimine ja muutused

Poliitika kehtib alates 23.05.2018. Poliitika muutmise korral avaldame selle uuendatud versiooni oma kodulehel www.maxima.ee
 
 

10. Poliitika rakendamine

Poliitikat ei rakendata meie ja meie grupi teiste ettevõtete poolt pakutavatele teenustele, sellistele nagu
interneti koduleht www.maxima.ee, faktuurarvete koostamine, Infoliini telefonil või muudel viisidel osutatavate Teie küsitluste, taotluste ja (või) kaebuste haldamine.
 
 

Teenused

Äpp Kinkekaardid