Veebilehe privaatsuspoliitika

Järgnevalt kirjeldatud isikuandmete vastutav töötleja on MAXIMA Eesti OÜ, registrikood: 10765896, juriidiline aadress: Aiandi 13, Tallinn, Eesti (edaspidi „ettevõte“).

See privaatsuspoliitika (edaspidi „privaatsuspoliitika“) on suunatud isikutele (edaspidi „külastajad“, „Teie“), kes kasutavad ettevõtte teenuseid või külastavad ettevõtte veebilehekülgi ( www.maxima.ee või muu).

Privaatsuspoliitika määratleb isikuandmete töötlemise ja kogumise korra ja eesmärgid ning kogutud isikuandmete ulatuse ja teavitab külastajaid nende õigustest.

Teenuste kasutamise ja veebilehe jätkuva sirvimisega kinnitab külastaja (veebilehe kasutaja), et ta on käesoleva privaatsuspoliitikaga tutvunud, mõistab selle sätteid ja nõustub neid järgima.

Ettevõte kogub ja töötleb isikuandmeid ELi ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide kohaselt.

Isikuandmete töötlemise ulatus sõltub kasutatavatest teenustest ja teenusekasutaja või veebilehe sirvija antavast teabest.

Ettevõte töötleb külastajate isikuandmeid järgmistel alustel:

 • teie aktiivselt väljendatud nõusoleku alusel, mille annate meie poole pöördumisega ja isikuandmete edastamisega või teiste aktiivsete tegevustega;
 • meie õigustatud huvide rakendamise eesmärgil (nt veebilehe haldamine, klientidele asjakohase teabe esitamine jne);
 • seadusega sätestatud kohustuste täitmiseks.

Ettevõte eesmärk on isikuandmete töötlemise täpsus, õiglus ja seaduslikkus, andmete töötlemine vaid eesmärgil, milleks nad koguti, ning et neid töödeldaks selgete ja läbipaistvate isikuandmete töötlemise põhimõtete ja nõuete kohaselt, nii nagu õigusaktides sätestatud.

Isikuandmete töötlemine otseturustuse eesmärgil

Ettevõte töötleb Teie isikuandmeid otseturustuse eesmärgil järgmistel juhtudel:

 • kui ettevõte saab Teie sõnaselge nõusoleku selliste andmete töötlemiseks, nt meie infolehe tellimisel jne (andmete töötlemise alus on Teie nõusolek);
 • kui olete ettevõtte klient, kes ei ole väljendanud oma vastuseisu enda isikuandmete töötlemisele otseturustamise ja sarnaste teenuste või toodete turustamise eesmärgil (andmete töötlemise alus on ettevõtte õigustatud huvi teavitada oma kliente pakutavate teenuste ja toodete kohta).

Otseturustuse eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmeid: nimi, e-posti aadress, telefoninumber.

Ettevõtte lojaalsusprogrammi Aitäh Privaatsuspoliitikaga, milles selgitame, kuidas me kasutame Teie isikuandmeid turundustegevustes ja milliselt neid kaitseme, on võimalik tutvuda SIIN.

Teie isikuandmeid võib otseturustuse eesmärgil töödelda järgmistel viisidel:

 • võite saada e-posti teel uudiskirja meie pakkumiste, kampaaniate ja uudiste kohta;
 • võite saada e-posti teel pakkumisi või sarnast teavet;
 • Juhime tähelepanu asjaolule, et võite meie uudiskirja tellimisest igal ajal loobuda, klõpsates vastaval lingil uudiskirja allosas.

Ettevõte töötleb Teie isikuandmeid ka juhtudel, kui võtate meiega ühendust ja esitate päringu või küsimuse või edastate meile muud teavet saates kirja e-postile klienditugi@maxima.ee , helistades klienditoe numbrile +372 800 2121 või sotsiaalvõrgustiku kanalite kaudu või ka täites meie kaupluses või kontoris paberkandjal kliendi avalduse vormi.

Palume Teil oma isikuandmete kaitseks pidada kinni vähemalt järgmistest miinimumnõuetest: ärge viidake e-posti või päringu päistes ega manuste nimedes isikuandmetele (nt nimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-post, isikukood, sünniaeg, pangakonto number, auto riiklik registreerimisnumber, kinnisvaraandmed, terviseandmed, muud erilised (tundlikud) andmed jne); ärge viidake e-posti, päringu ega taotluse tekstis oma isikukoodile, terviseandmetele ega teistele erilistele (tundlikele) andmetele, ning ülejäänud isikuandmed edastage ainult ulatuses, mis on vajalik sõnumi eesmärgi täitmiseks.

Ettevõte töötleb Teie andmeid eespool nimetatud juhtudel päringute ja kaebuste haldamiseks, teenuste kvaliteedi tagamiseks, oma õiguste ja õigustatud huvide kaitsmiseks. Meile edastatud andmed edastatakse meie lepingupartnerile  ainult Teie selgelt väljendatud nõusoleku alusel.

Kui helistate klienditoe numbrile +372 800 2121], salvestame Teie telefoninumbri ja töötleme Teie esitatud teavet, sealhulgas Teie ostudega seotud tundlikke andmeid jms, et analüüsida Teie küsimust, anda Teile infot ja tagada teenuste kvaliteet.

Juhul kui esitate vestluse ajal isikuandmeid, nt nimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber vms, siis kasutame neid andmeid Teie küsimuse analüüsimiseks, vajalike andmete saatmiseks, küsimustele vastamiseks ja taotluste või nõuete lahendamiseks. Samuti võime analüüsida Teie arvamusi ja ettepanekuid, et parandada oma tegevuste ja Teile pakutavate teenuste kvaliteeti. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie juriidiline kohustus vaadata üle ja vastata Teie päringutele, samuti meie huvi oma klientide hinnangute vastu, mille analüüsimine aitab meil parandada meie pakutavate teenuste kvaliteeti.

Palume Teil oma isikuandmete kaitseks pidada vestluse ajal kinni vähemalt järgmistest miinimumnõuetest: ärge viidake ilma vajaduseta oma isikukoodile, terviseandmetele ega teistele pöördumise lahendamiseks mittevajalikele andmetele; ülejäänud isikuandmetele viidake ainult teie pöördumise lahendamise eesmärgil ja minimaalselt vajalikul määral.

Juhul kui peame vajalikuks Teie päringu analüüsimiseks koguda lisainformatsiooni või koguda täiendavat infot, võime Teie päringuandmeid seostada Teie muude meie valduses olevate andmetega, näiteks kassaaparaadi toiminguandmed, Teie lojaalsuskaardi kasutusajalugu jne.

Täpsemat infot pöördumise esitanud klientide isikuandmete töötlemise reeglite kohta võite lugeda Pöördumise esitanud klientide privaatsuspoliitikast SIIT.

Kui soovite kandideerida ettevõttes olevale vabale töökohale, võite valida Teile sobiva vakantse ametikoha ja  edastada oma andmed kandideerimiseks ettevõtte veebilehel: https://maxima.teamdash.com.

Palume järgida isikuandmete kaitseks vajalikke nõudeid ja üleliigset teavet mitte saata.

Palume pöörata tähelepanu sellele, et Teie taotluse hindamiseks võime pöörduda Teie endiste tööandjate (sh soovitajate)  poole ja paluda neil anda teavet Teie kvalifikatsiooni, ametialaste oskuste ja tööalaste omaduste kohta. Teie praeguselt tööandjalt on meil õigus seda teavet paluda alles pärast Teilt vastava nõusoleku saamist.

Juhul kui pärast Teie kandideerimise kaalumist valisime kandidaadi, kes vastab paremini meie nõudmistele, võime küsida Teie eraldi nõusolekut Teie kandideerimisega seonduvate isikuandmete säilitamiseks ja kasutamiseks teiste personali valimise protsesside ja nende raames Teiega ühenduse saamise eesmärgil.

Juhul kui saame Teilt sellekohase nõusoleku, säilitame me nimetatud isikuandmeid kaks kuud pärast nõusoleku saamise kuupäevast.

Pärast nõusoleku andmist on Teil õigus see igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusoleku tagasivõtmisele eelnenud nõusolekul põhineva andmetöötluse seaduslikkust. Juhul kui kasutate seda õigust, rakendame viivitamatult Teie isikuandmete hävitamiseks vajalikke meetmeid.

Lisateave meie vabale töökohale kandideerimise privaatsuspoliitika kohta on toodud iga töökuulutuse juures ettevõtte veebilehel: https://maxima.teamdash.com

Kui külastate meie veebilehte, töötleb ettevõte anonüümseid andmeid nagu IP-aadress, MAC-aadress, külastamiskuupäev, külastuse kestus, külastatud veebilehed, veebilehitsemiseks kasutatud seadmed ja rakendused jne, et koguda statistikat veebilehe liikluse kohta ja täiustada teenuseid ning kasutajakogemust.

Lisaks kasutab meie veebileht küpsiseid. Küpsised on väikesed (mõne kB suurused) tekstifailid, mille Teie veebilehitseja saadab Teie arvutisse, tahvelarvutisse või teise nutiseadmesse, kui Te meie veebilehte külastate. Küpsiste eesmärk on tagada veebilehe tõhus ja turvaline toimimine ja analüüsida Teie harjumusi, et tagada veebilehe mugav ja tõhus toimimine ning vastavus Teie vajadustele ja ootustele.

Lisateavet meie veebilehel kasutatavate küpsiste kohta leiate meie küpsisepoliitikast.

Ettevõte töötleb külastajate pakutavaid andmeid, kui nad kasutavad ettevõtte teenuseid või veebilehte.

Andmed võivad tekkida, kui inimene kasutab teenuseid, näiteks helistab telefoni teel, saadab SMSi, e-kirja või külastab veebilehte.

Me ei säilita Teie isikuandmeid kauem kui on vajalik käesoleva privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkide täitmiseks.

Meie poole pöördumisel või meiega elektroonilises kirjavahetuses olles saadetud kirju säilitame aktiivses postkastis enamasti 24 kuud ja mitteaktiivses postkastis kuni 5 aastat.

Isikuandmeid, mida töödeldakse personalivaliku ja ettevõttes töötamisega seotud põhjustel, säilitatakse kuni valikuprotsessi lõpuni, välja arvatud juhul, kui kandidaat annab eraldi nõusoleku oma andmete edasiseks säilitamiseks.

Me töötleme jäädvustust töövestlusest ja Teie andmeid nii kaua kui on vajalik personalivaliku otsuse tegemiseks ja selle ülevaatamiseks, Teile vastamiseks ja tehtud otsuse elluviimiseks, kuid mitte rohkem kui üks kuu. Juhul kui esitate seadusliku nõude, töötleme andmeid nõude lahendamiseni ja/või aegumistähtajani.

Otseturustuse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse 7 aastat pärast nõusoleku saamist (kui selleks on saadud Teie eraldi nõusolek) või lepingu täitmise või lõpetamise kuupäevani. Eelnimetatud tähtaja möödumisel hävitame Teie isikuandmed nii, et edasine nende töötlemine muutub võimatuks.

Teie isikuandmete pikaajalisem säilitamine on lubatud vaid järgmistel juhtudel:

 • kui on põhjendatud kahtlusi uurimise all olevate ebaseaduslike tegevuste suhtes;
 • kui Teie andmed on vajalikud vaidluse või kaebuse nõuetekohaseks lahendamiseks;
 • kui me oleme saanud külastajaga seoses kaebusi või oleme märganud vastava külastaja rikkumisi;
 • varukoopiate tegemiseks ja muudel eesmärkidel, mis on seotud infosüsteemide toimimise ja hooldamisega või sarnaste tegevustega;
 • kui selleks on muid seaduses nimetatud põhjuseid, tingimusi või juhtumeid.

Ettevõte ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui selleks puudub Teie nõusolek, välja arvatud allpool kirjeldatud juhtudel.

Me võime edastada Teie andmeid töötlemiseks kolmandatele isikutele, kes aitavad meil osutada ja hallata teenuseid ning kes pakuvad klientide päringute haldamisega seotud teenuseid. Nende isikute hulka võivad kuuluda andmebaasi tarkvara tarnijad, andmebaasihaldusteenuste pakkujad, andmekeskuse pakkujad, veebimajutus- ja pilveteenused, otseturustusteenuste pakkujad, turu-uuringute või ärianalüütika teenuste pakkujad. Kõikidel juhtudel edastame andmetöötlejale vaid konkreetse ülesande täitmiseks või konkreetse teenuse osutamiseks vajalikke andmeid.

Meie koostööpartneritest andmetöötlejad võivad Teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt. Lisaks peavad nad tagama Teie andmete turvalisuse kehtivate õigusaktide ja meiega sõlmitud kirjalike lepingute kohaselt.

 

Andmeid võib esitada ka pädevatele avalik-õiguslikele või õiguskaitseasutustele, nt politsei ja järelevalveasutused, kuid ainult nende nõudmisel ja ainult siis, kui seda nõutakse kehtiva seadusandluse kohaselt või seaduses sätestatud juhtudel ja korras meie õiguste, klientide, töötajate ja ressursside turvalisuse tagamiseks ning nõuete tõendamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

Juhul kui me kasutame veebilehe analüüsi teenust (nt Google Analytics), mille eesmärk on selgitada välja, kuidas külastajad kasutavad www.maxima.ee veebilehel esitatud teavet, võime Teie anonüümseks muudetud andmeid jagada kolmandate isikutega, kes kasutavad neid andmeid veebilehe või mobiilirakenduse kasutamise uurimiseks, veebilehe haldajatele veebilehe kohta aruannete koostamiseks ja muude veebilehe kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks. Lisateave on esitatud küpsisepoliitikas.

Allpool loetletud eranditega töötleme Teie isikuandmeid Euroopa Liidu territooriumil. Käesolevalt ei edasta me ega oma kavatsust edastada Teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse.

Käesolevaga teavitame Teid, et teatud andmed Teie veebisaidi külastamise kohta või meie veebisaidi külastamise käigus genereeritud andmed (nt IP-aadress, asukoht, küpsised, brauseri või seadme seaded ja teave, sirvimise kuupäev, kellaaeg, kestus, muu brauseri ja seadme tegevus ning veebisaidi jälgimiseks, statistikaks, tööhõiveks, analüüsiks, funktsionaalsuseks ja sellega seotud eesmärkidel) võidakse töödelda, edastada või teha kättesaadavaks ettevõtetele Euroopa Majanduspiirkonnas (edaspidi ka „EMP“) ja väljaspool seda (nt Google Analyticsi, Facebooki reklaamid ja muud sarnased teenused, funktsioonid või tooted, näiteks töötlejad või saajad on Ameerika Ühendriikides või muudes EMP-välistes riikides tegutsevad ettevõtted).

Käesolevaga teavitame Teid, et isikuandmete tase võib EMP-välistes riikides olla nõrgem kui EMP riikides. Jälgime tähelepanelikult Euroopa Liidu Kohtu ja andmekaitse järelevalveasutuste arenevat kohtupraktikat ja suuniseid andmete edastamise kohta väljaspool EMP-d ning hindame hoolikalt tingimusi, mille korral selliseid Teie andmeid edastatakse ning pärast ülalnimetatud ettevõtetele edastamist võidakse neid edasi töödelda ja säilitada. Andmeturbe asjakohase taseme tagamiseks ja andmete seadusliku edastamise tagamiseks järgime Euroopa Komisjoni heakskiidetud tüüptingimusi või järgime muid andmekaitsealasi tingimusi.

Ettevõte tegeleb pidevalt asjakohaste organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete rakendamise ja ajakohastamisega, et tagada turvalisus ja aidata kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, asendamise, avalikustamise ning muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Teie edastatud isikuandmeid, sealhulgas Teie nime, perekonnanime, e-posti aadressi ja muid e-postis sisalduvaid andmeid võib töödelda ettevõte või e-posti omanik, andmekeskus, -hoidla ja muu IT-infrastruktuuri teenusepakkuja, kes on allkirjastanud lepingu ettevõtte IT-süsteemi turvalisuse tagamiseks, võimaldades äritegevuse klientide, tarnijate ja teiste äripartneritega ning tagades andmete nõuetekohase kaitse ja nende säilimise turvarikkumiste korral.

Isikuandmete kaitse õigusaktid annavad palju õigusi, mida saab vabalt kasutada, ning meie kohustus on tagada Teile selleks kõik võimalused. Konkreetsete õiguste ja nende kasutamise kohta pakume teavet alljärgnevas; palun lugege allolev tekst hoolikalt läbi.

a.     Juurdepääsuõigus meie poolt töödeldavatele Teie isikuandmetele

Teil on õigus saada kinnitus selle kohta, kas me töötleme Teie isikuandmeid või mitte. Samuti  on Teil juurdepääsuõigus meie poolt töödeldavatele Teie isikuandmetele, infole andmete töötlemise eesmärgi, töödeldud andmete tüübi, andmete saajate tüübi ning andmetöötlusperioodi kohta.

Käesoleva privaatsuspoliitika raames esitame olulise osa sellest teabest ja usume, et see on Teile kasulik.

b.     Õigus isikuandmete parandamiseks

Samuti võite meiega ühendust võtta käesoleva privaatsuspoliitika 6. osas toodud viisil ja paluda meil Teie andmeid parandada või täpsustada.

c.      Õigus nõusoleku tühistamiseks

Juhtudel, kui töötleme Teie andmeid Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta ja Teie nõusolekul põhinev andmetöötlus peatatakse.

d.     Õigus kaebuse esitamiseks

Kui leiate, et töötleme Teie andmeid moel, mis rikub andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid, siis palume Teil alati esmalt pöörduda meie poole. Usume, et koostöös suudame Teil tekkinud küsimused lahendada, Teie nõuded rahuldada ja vajadusel oma vead parandada.

Kui Te ei ole pakutud probleemilahendusega rahul või leiate, et me ei võta kasutusele Teie taotlusele kohaseid meetmeid, on Teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, Eestis on selleks asutuseks Andmekaitseinspektsioon (täpsem info: www.aki.ee). e.Õigus andmete töötlemise vaidlustamiseks, kui töötlemine põhineb õigustatud huvil

Teil on õigus isikuandmete töötlemine vaidlustada, kui isikuandmeid töödeldakse meie õigustatud huvi alusel.

Kui soovite kasutada käesolevas jaotises nimetatud õigust, palume Teil esitada kirjalik taotlus meie andmekaitseametnikule.

e.     Õigus kustutamiseks („õigus olla unustatud“)

Teatavatel andmetöötlust käsitletavates õigusaktides määratletud asjaoludel (kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult; alus andmetöötluseks on aegunud jne) on Teil õigus nõuda meilt Teie isikuandmete kustutamist. Kui soovite seda õigust kasutada, palume Teil esitada kirjalik taotlus meie andmekaitseametnikule.

f.      Õigus töötlemise piiramiseks

Teatavatel andmetöötlust käsitlevates õigusaktides määratletud asjaoludel (kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult; kui Te vaidlustate andmete õigsust; kui Te vaidlustate andmetöötluse põhjusel, et seda tehakse meie õigustatud huvi alusel jne) on Teil samuti õigus oma isikuandmete töötlemise piiramisele.

Kui soovite kasutada käesolevas jaotises nimetatud õigust, palume Teil esitada kirjalik taotlus meie andmekaitseametnikule.

g.     Õigus andmete ülekandmisele

Teil on õigus kanda Teie loa alusel meie omanduses olevad ja automatiseeritult töödeldavad andmed üle teisele andmetöötlejale. Soovitud andmed kanname üle Teie määratud andmetöötlejale vajaliku tehnilise võimekuse korral masinloetavas formaadis, mida tavapäraselt oma süsteemides kasutame

Kui soovite kasutada andmete ülekandmise õigust, palume Teil esitada kirjalik taotlus meie andmekaitseametnikule.

h.     Taotluse läbivaatamise kord

Juhul kui soovite andmeid esitada või oma teisi õigusi kasutada, peame kontrollima Teie identiteeti,  kaitsmaks Teie ja teiste isikute andmeid ebaseadusliku avalikustamise eest. Sel põhjusel võime paluda Teilt Teie nime, perekonnanime, e-posti aadressi või telefoninumbrit, mida saaksime kasutada andmete õigsuse kontrollimiseks. Kontrollimise käigus võime Teile saata ka kontrollsõnumi (SMS või e-post), milles palutakse Teil teha autoriseerimistoiming. Kui vastavustõendamise menetlus ebaõnnestub (nt Teie esitatud andmed ei vasta meie olemasolevatele andmetele või saadud SMSi või e-posti autoriseerimistoiming ebaõnnestub), saate teate, et Te pole autoriseeritud külastaja ja  Teie taotluse lahendamata jätmisest.

Kui me saame Teilt taotluse oma õiguste kasutamiseks ning ülaltoodud vastavustõendamise menetlus läbiti edukalt, võtame endale kohustuse teavitada Teie soovidele vastavate meetmete rakendamisest viivitamatult, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest ja vastavustõendamise menetluse edukast läbimisest. Võttes arvesse taotluste võimalikku keerukust ja arvu, on meil õigus seda perioodi pikendada kahe kuu võrra, teavitades Teid sellest põhistatud kirjaga esialgse tähtaja ühe kuu lõpus.

Kui esitate taotluse elektrooniliselt, vastame sellele samuti elektrooniliselt, välja arvatud juhtudel, kui see on võimatu (nt eriti suure teabehulga korral) või kui Te palute meil vastata teisel viisil.

Me ei rahulda taotlusi,  mida ei saa lugeda õigusaktidega kooskõlas olevaks, ning me teavitame Teid sellest kirjalikult.

Kõikides andmete töötlemise küsimustes saate meiega ühendust võtta järgmistel viisidel:

E-postiga: info@maxima.ee, klienditugi@maxima.ee

Helistades meie tasuta infoliinile numbril: 800 2121

 

Andmekaitseametniku kontaktandmed:

E-posti aadress: dpo@maxima.ee

Postikorrespondentsi aadress: Aiandi 13/2, 12918 Tallinn, Eesti

Adressaat: MAXIMA Eesti OÜ, Andmekaitseametnik.

 

Meie kui andmetöötleja rekvisiidid:

MAXIMA Eesti OÜ

Juriidilise isiku kood 10765896

Asukoha aadress: Aiandi 13/2, 12918 Tallinn, Eesti

Ettevõte võib seda privaatsuspoliitikat igal ajal uuendada. Ettevõte teavitab külastajaid uuendustest, avaldades veebilehel privaatsuspoliitika uue versiooni koos tehtud paranduste kuupäevadega. Külastajad mõistavad, et kasutades veebilehte pärast privaatsuspoliitika uuenemist, nõustuvad nad tehtud muudatustega.

 

Kui mõni privaatsuspoliitika säte on tunnistatud kehtetuks või mittekohaldatavaks, ei mõjuta see säte privaatsuspoliitika ülejäänud sätete seaduslikkust ja kehtivust.

Privaatsuspoliitikat kohaldatakse alates 20. oktoober 2020.