Avalduse esitanud klientide privaatsuspoliitika

Esitades oma avalduse (edaspidi ka pöördumine) ettevõttele MAXIMA Eesti OÜ (edaspidi ettevõte või meie), usaldate meile oma isikuandmed ja annate meile õiguse neid töödelda vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas (edaspidi poliitika) toodud tingimustele (edaspidi tingimused). Kõiki meie klienditeeninduse kaudu saadetud pöördumisi käsitleme vastavalt käesolevale poliitikale ja vastavuses isikuandmete kaitse üldmääruse- ja siseriiklike õigusaktidega. 
 
Kui te ei nõustu selle poliitika teatud tingimustega, ei saa me kahjuks tagada kiiret ja kvaliteetset teenindust, kuna sellel juhul ei ole meil võimalik teiega ühendust võtta ja teie pöördumisele tagasisidet anda. 
 
Poliitikast leiate kogu info selle kohta, milliseid andmeid me töötleme, milleks me neid kasutame, kui kaua me neid säilitame jne. See info on tähtis, seega loodame, et loete seda tähelepanelikult. 
 
Juhime teie tähelepanu sellele, et nii poliitikat kui ka tingimusi võidakse muuta, täiendada ja uuendada. 
 
Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel on võimalik isik tuvastada, samuti ka teave juba tuvastatud isiku kohta. 
 
Austame teie eraelu puutumatust – teie isikuandmete turvalisus on meie prioriteet. Kasutame vastavaid organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid tagamaks, et teie isikuandmed oleksid alati turvaliselt kaitstud ning andmetöötlemistoimingud vastaksid andmekaitse õigusaktide ja meie sisepoliitika nõuetele. 
 
Peame järjekindlalt kinni andmete minimeerimise põhimõttest ja kogume üksnes neid andmeid, mis on vajalikud teie esitatud avalduse lahendamiseks ja teile tagasiside andmiseks. 
 
Juhul kui teie avaldus on seotud „Aitäh“ kaardiga, siis palume teil täiendavalt edastada oma „Aitäh“ kaardi number, ees- ja perekonnanimi ja sünniaeg. Täiendavate isikuandmete edastamine on vajalik põhjusel, et kui te ei tea oma „Aitäh“ kaardi numbrit ja/või ei soovi eelnimetatud isikuandmed meile edastada, samuti kui viidatud isikuandmed ei ole märgitud teie „Aitäh“ kaardi taotlemise ankeedil, siis ei ole meil kahjuks võimalik tuvastada seost „Aitäh“ kaardi ja teie isiku vahel ning seetõttu ei ole meil suure tõenäosusega võimalik ka teie avaldust lahendada. 

1. Andmete esitamine, töötlemine ja haldamine 
 
Kui esitate meile oma pöördumise, siis selle lahendamise eesmärgil kasutame teie isikuandmed. Pöördumise lahendamiseks palume teil esitada oma kontaktandmed, teie valikul kas telefoni numbri või e-maili addressi, et saaksime teiega ühendust võtta ja teie pöördumisele tagasiside anda.  Kontaktandmete esitamata juhul ei saa me teiega ühendust võtta.

 

Pöördumise lahendamise eesmärgil töödeldavad isikuandmed: 
Andmete kategooriad e-posti aadress ja (või) telefoninumber; 
teie AITÄH kaardi number*, teie ees- ja perekonnanimi*, sünniaeg*; teie ees- ja perekonnanimi**, pangakonto number** 
Andmete töötlemise õiguslik alus andmetöötlus on meile vajalik seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks juhul kui tegemist on tarbija kaebusena käsitletava pöördumisega, samuti on aluseks meie õigustatud huvi juhul, kui teie näol on tegemist meie kliendiga. 
Andmete säilitamisperiood Võime teie andmeid säilitada teie pöördumise lahendamise perioodi vältel ja ka pärast pöördumise lahendamist, kui seda on vaja selleks, et saaksime ennast kaitsta meile esitatud nõudmiste, pretensioonide või hagide eest. Üldjuhul säilitame teie andmeid 30 päeva alates pöördumise registreerimise päevast. Tarbija kaebusena käsitletava pöördumise puhul säilitame teie andmeid 3 aastat alates avalduse registreerimise päevast. 

* Teie nime, sünniaja ja AITÄH kaardi numbri märkimine on vajalik ainult AITÄH kaardiga seotud pöördumiste lahendamiseks. Täpsemat infot AITÄH kaardiga seotud tingimuste kohta võite lugeda Maxima lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitikast www.maxima.ee/aitah.
** Teie nime ja pangakonto numbri märkimine on vajalik ainult pangakontole väljamaksmise vajadusel (näiteks pangakaardiga tehtud topelttehingu hüvitamiseks) ja ainult teie soovi korral.

Kuidas ja millistel eesmärkidel kasutame teie isikuandmeid?


Teie kontaktandmete alusel saame teiega ühendust võtta ja teie pöördumisele tagasisidet anda.

Teie esitatud nime, sünniaja ja AITÄH kaardi numbri alusel saame tuvastada teid ka vastava AITÄH kaardi omanikuna, näiteks kulunud või kaotatud kaardi vahetamisel uue vastu, kaartide ühendamisel, andmete uuendamisel või muutmisel jms.

Täpsemat infot AITÄH kaardiga seotud tingimuste kohta võite lugeda Maxima lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitikast www.maxima.ee/aitah.

On väga tähtis, et teie esitatud isikuandmed oleksid täpsed ja õiged. Valeandmete esitamisel või juhul, kui te ei uuenda muutunud andmeid, võib meil tekkida raskusi õigeaegselt või üleüldse tagasiside andmisega teie pöördumisele.

Muutunud isikuandmete uuendamise kohta palume lugeda poliitika lõigust 5.2.

Ettevõttel puudub võimalus kontrollida teie esitatud andmete õigsust ja tegelikkusele vastavust. Teie pöördumise vastuvõtmisel eeldame, et teie andmed on täpsed ja õiged.

2. Tundlikud isikuandmed

Kui esitate meile oma pöördumise, mis puudutab meie ettevõtte tegevusega seotud juhtumit, millel oli või on mõju teie tervisele, siis sellise pöördumise lahendamiseks võime küsida ka täiendavad andmed teie tervise kohta. Kindlasti küsime ainult selles mahus isikuandmeid, mis on vajalikud antud pöördumise lahendamiseks.

Tervise kahjustusega seotud pöördumise lahendamise eesmärgil töödeldavad isikuandmed:
Andmete kategooriade-posti aadress ja (või) telefoninumber, ees- ja perekonnanimi, andmed tervise kohta*
Andmete töötlemise õiguslik alusandmetöötlus on meile vajalik seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks ja lähtudes meie õigustatud huvist
Andmete säilitamisperioodSäilitame teie andmeid 3 aastat alates avalduse registreerimise päevast. Võime teie andmeid säilitada teie pöördumise lahendamise perioodi vältel ja ka pärast pöördumise lahendamist, kui seda on vaja selleks, et saaksime ennast kaitsta meile esitatud nõudmiste, pretensioonide või hagide eest.

 
* Andmed tervise kohta on tundlike isikuandmete kategooriasse kuuluvad isikuandmed ja nende töötlemine on vajalik ainult väidetava tervisekahjuga seotud pöördumiste lahendamiseks

Saame kõik teie isikuandmed teie enda käest. Oma kontaktandmed (e-mail või telefoninumber) esitate meile kas saates meile elektronkirja e-mailile klienditugi@maxima.ee või helistades meie klienditoe numbrile +372 800 2121. Oma sotsiaalvõrgustiku kasutajanime edastate meile kui saadate meile sõnumi selle võrgu kaudu. Isikuandmed esitate meile ka täites meie kaupluses või kontoris paberkandjal kliendi avalduse vormi.

Teie pöördumise lahendamiseks võime edastada teie andmed meie lepingupartneritele, nt turvafirmale või tarnijale, kes on lepingujärgselt kohustatud neid töötlema kooskõlas andmekaitseregulatsiooniga. Seda teeme ainult vajadusel ja eelnevalt küsime teie nõusoleku andmete edastamiseks. Kinnitame, et  juhtumipõhiselt edastame andmetöötlejale ainult nii palju andmeid, kui on vaja konkreetse küsimuse lahendamiseks või teenuse osutamiseks. Meiega lepingulistes suhetes olevad andmetöötlejad võivad töödelda teie isikuandmeid ainult meie korralduste järgi ega või neid kasutada muudel eesmärkidel või edastada teistele isikutele ilma meie nõusolekuta. Lisaks peavad nad tagama teie andmete turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja meiega sõlmitud kirjalikele lepingutele.
Andmeid võib samuti edastada pädevatele riigi- ja õiguskaitseasutustele, nt tarbijakaitseametile või järelevalveinstitutsioonidele, kuid ainult nende nõudmisel ning ainult siis, kui see toimub õigusaktidega ettenähtud juhtudel ja korras eesmärgiga tagada meie õigused ning meie klientide, töötajate ja ressursside turvalisus.

Töötleme teie isikuandmeid ainult Euroopa Liidu territooriumil. Meil ei ole kavatsust edastada ja me ei edasta teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse.

Andmekaitse õigusaktid annavad teile palju õigusi, mida saate vabalt kasutada ja meie peame tagama teile võimaluse oma õiguste kasutamiseks. Infot teie konkreetsete õiguste ja nende elluviimise kohta esitame alljärgnevates punktides. Palume info tähelepanelikult läbi lugeda.


5.1. Õigus tutvuda meie töödeldavate isikuandmetega

Teil on õigus meie kinnitusele, et töötleme teie isikuandmeid. Samuti on teil õigus tutvuda meie töödeldavate andmete ja infoga andmete töötlemise eesmärkide, kategooriate, andmesaajate kategooriate, andmetöötlemise perioodi, andmete saamise allikate kohta.
Kui soovite kasutada siin lõigus mainitud õigust, võite pöörduda meie poole poliitika 6. peatükis kirjeldatud viisidel.

 

5.2. Õigus parandada isikuandmeid

Kui teie pöördumise ajal esitatud andmed on muutunud või arvate, et meie töödeldav info teie kohta on ebatäpne või vale, on teil õigus nõuda selle info muutmist, täpsustamist või parandamist.
Võite pöörduda meie poole siinse poliitika 6. peatükis kirjeldatud viisidel ja paluda, et me teie andmed parandaksime või täpsustaksime.

 

5.3. Õigus nõusoleku tagasivõtmisele

Kui töötleme teie andmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta ja teie nõusolekul põhinev andmete töötlemine lõpetatakse.
Näiteks, võite igal ajal tagasi võtta nõusoleku meie lepingupartneritele isikuandmete edastamiseks. Selle nõusoleku tagasivõtmine ei takista teid meie poolt teie pöördumisele tagasisidet saamist, kuid see tähendab, et me ei saa tagada teie pöördumise lahendamist.
Teil on võimalus oma nõusoleku tagasi võtta, korrigeerida (tagasi võtta või uuesti anda), kui pöördute meie poole poliitika 6. peatükis kirjeldatud viisidel.
Kui nõusolek võetakse tagasi või tühistatakse, hävitame teie nõusolekul töödeldavad andmed usaldusväärselt ja jäädavalt.
Igal juhul võime teie nõusolekut ja selle tõendamist säilitada ka pärast pöördumise lahendamist, kui seda on vaja selleks, et saaksime ennast kaitsta meile esitatud nõudmiste, pretensioonide või hagide eest.

 

5.4. Õigus esitada kaebus

Kui arvate, et rikume teie andmeid töödeldes andmekaitse õigusaktide nõudeid, palume kõigepealt pöörduda meie poole. Arvame, et meie pingutuste abil õnnestub  lahendada kõik teie taotlused, hajutada kahtlused ning parandada võimalikud vead.
Kui teid ei rahulda meie lahendus probleemile või kui leiate, et me ei teosta vajalikke toiminguid teie soovi järgi, on teil õigus pöörduda järelevalvet teostava asutuse,Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

5.5. Õigus mitte nõustuda andmete töötlemisega, kui töötlemine põhineb õigustatud huvil

Teil on õigus mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega, kui isikuandmeid töödeldakse meie õigustatud huvile tuginedes. Kui te ei nõustu oma andmete töötlemisega siinses lõigus kirjeldatud eesmärgil, austame ja hindame teie otsust. Arvestades klienditoe teenistuse eesmärke ja mõlema poole (nii teie ehk andmesubjekti kui ka meie ehk andmevaldaja) õigustatud huvide tasakaalu, võib teie mittenõustumine tähendada, et kui katkestate meie õigustatud huvil põhineva andmete töötlemise, ei saa me meile esitatud pöördumisele lahendust leida ja teile tagasisidet anda.
Kui soovite kasutada käesolevas lõigus mainitud õigust, palume esitada kirjalik taotlus 6. peatükis toodud viisil meie andmekaitseametnikule.

 

5.6. Õigus andmete kustutamisele (õigus olla unustatud)

Andmete töötlemist puudutavates õigusaktides kirjeldatud asjaoludel (isikuandmeid töödeldakse õigusvastaselt, puudub andmete töötlemise alus jm), on teil õigus paluda, et kustutaksime teie isikuandmed. Kui soovite kasutada seda õigust, palume esitada kirjalik taotlus 6. peatükis toodud viisil meie andmekaitseametnikule.
On oluline märkida, et teie isikuandmed kustutakse ilma teie eraldi edastatud vastavasisulise palveta, kui isikuandmete kogumise eesmärk saab täidetud ehk teie pöördumine saab lahendatud ja kui seadusega ettenähtud või meie poolt määratud isikuandmete säilitusaeg saab läbi. Sõltuvalt avalduse sisust võime Teie isikuandmeid säilitada ka pärast pöördumise lahendamist, kui seda on vaja selleks, et saaksime ennast kaitsta meile esitatud nõudmiste, pretensioonide või hagide eest.

 

5.7. Õigus piirata andmete töötlemist

Andmete töötlemist puudutavates õigusaktides kirjeldatud asjaoludel (isikuandmeid töödeldakse õigusvastaselt, andmete täpsuse vaidlustamine, mittenõustumine andmete töötlemisega meie õigustatud huvi alusel jm), on teil samuti õigus piirata oma andmete töötlemist. Siiski peame märkima, et teie avalduse lahendamine võib andmete töötlemise piiramise tõttu ja sellise piiramise perioodil olla takistatud või võimatu.
Kui soovite kasutada siin lõigus mainitud õigust, palume esitada kirjalik taotlus 6. peatükis toodud viisil meie andmekaitseametnikule.

 

5.8. Õigus andmete ülekandmisele

Andmete, mida töötleme teie nõusolekul ja mille töötlemiseks kasutatakse automatiseeritud vahendeid, osas on teil õigus nõuda andmete ülekandmist teisele andmetöötlejale. Andmed, mida te soovite üle kanda, esitame teile meie süsteemis kasutatavas ja arvutis loetavas formaadis ning teie soovi ja tehniliste võimaluse olemasolu korral kanname andmed üle teie nimetatud teisele andmetöötlejale.
Kui soovite kasutada õigust andmete ülekandmisele, palume esitada kirjalik taotlus 6. peatükis toodud viisil meie andmekaitseametnikule.

 

5.9. Taotluse menetlemise kord

Eelnimetatud õiguste realiseerimiseks palume esitada vastavasisuline kirjalik taotlus meie andmekaitseametnikule e-posti teel: dpo@maxima.ee või 6. peatükis toodud aadressil. Püüdes kaitsta kõikide meie klientide andmeid õigusvastase avalikustamise eest, palume taotlus digitaalselt või omakäeliselt allkirjastada, et saaksime veenduda teie isikusamasuses.
AITÄH kaardiga seotud pöördumiste korral, nt palvega esitada andmeid või viia ellu teisi teie õigusi, peame veenduma, et AITÄH kaart oli väljastatud teie nimele. Sel eesmärgil võime teie käest paluda, et saadaksite meile oma registreerimisankeedil esitatud ankeetandmed (nt nimi, sünniaeg, e-posti aadress või telefoninumber), et saaksime võrrelda, kas teie esitatud andmed kattuvad vastavate ankeediandmetega. Kontrolli teostamisel võime samuti saata elektronteate AITÄH kaardi registreerimisankeedil märgitud kontaktandmete alusel (SMS-i või e-postiga) ja paluda teostada autoriseerimistoiming. Kui kontrollimisprotseduur ebaõnnestub (nt teie toodud ankeediandmed ei kattu AITÄH kaardi registreerimisankeedil toodud andmetega või te ei autoriseeri andmeid saadud SMS-i või e-posti teate järgi), oleme sunnitud järeldama, et te ei ole taotletavate andmete subjekt ja me peame teie taotluse tagasi lükkama.
Täpsemat infot AITÄH kaardiga seotud tingimuste kohta võite lugeda Maxima lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitikast www.maxima.ee/aitah.
Kui esitasite oma taotluse elektrooniliste vahendite teel, saadame teile vastuse samuti elektrooniliste vahendite kaudu, välja arvatud juhtudel, kui see ei ole võimalik (nt informatsiooni liiga suure mahu tõttu) või kui palute vastata teisel viisil.
Me keeldume teie taotluse rahuldamisest juhul, kui esinevad õigusaktides toodud vastavad asjaolud. Teavitame teid eeltoodud asjaoludel taotluse mittarahuldamisest.

Kõikides andmete töötlemise küsimustes saate võtta meiega ühendust järgmistel viisidel:
E-postiga: info@maxima.ee,
 
Andmekaitseametniku kontaktandmed:
E-posti aadress: dpo@maxima.ee
 
Meie kui andmevaldaja rekvisiidid:
MAXIMA Eesti OÜ
registrikood 10765896
Asukoha aadress: Peterburi tee 47, 11415 Tallinn, Eesti

Kasutame erinevaid turvalisust tagavaid tehnoloogiaid ja protseduure, püüdes kaitsta teie isiklikku infot õigusvastase juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest. Oleme valinud oma koostööpartnerid hoolikalt: nõuame, et nad kasutaksid sobivaid meetmeid, mis kaitsevad teie konfidentsiaalsust ja tagavad teie isikliku info turvalisuse. Info edastamisel interneti või mobiilside kaudu ei ole turvalisus kunagi täielikult tagatud – ükskõik millise info edastamine meile nimetatud viisidel on teie enda vastutusel.

At the end of the period of data processing and storage established in this Policy, we will reliably and permanently destroy your data in the cases specified in the Policy as soon as possible, within a period reasonable and necessary to carry out such action. 
Retention of your data for a longer period than permitted by this Policy may only occur if: 
- there is a well-founded suspicion of illegal activity and an appropriate procedure has been initiated in the specific case; 
- your data is necessary for the correct resolution of a dispute or complaint; 
- there are other bases stipulated in legislation.

Poliitika kehtib alates 25.05.2018. Poliitika muutmise korral avaldame selle uuendatud versiooni oma kodulehel www.maxima.ee

Poliitikat ei rakendata meie ja meie grupi teiste ettevõtete poolt pakutavatele teenustele, sellistele nagu
interneti koduleht www.maxima.ee, makseteenused, faktuurarvete koostamine vms.