Käitumiskoodeks

1. Eesmärk

Käesoleva tarnijate Käitumiskoodeksi (edaspidi – Käitumiskoodeks) eesmärk on määratleda MAXIMA GRUPĖ UAB ja seda otseselt või kaudselt kontrollivate juriidiliste isikute (edaspidi Grupp või Grupi Ettevõte) peamised nõuded tarnijatele eesmärgiga luua eeldused kõrgeimate tööeetika standardite juurutamiseks tarneahelas. Käitumiskoodeks väljendab Grupi Ettevõtte jõupingutusi püsiva koostöö tugevdamisel tarnijatega, edendades seaduslikke professionaalseid ja õiglasi praktikaid, sealhulgas austust inimõiguste vastu, tööeetikat ja keskonnakaitset. 

2. Käitumiskoodeksi sätted

Grupp on suurettevõtte, millel on märkimisväärne roll Balti piirkonna ja Kesk-Euroopa turgudel, seepärast teadvustame endale, et mitte üksnes meie, vaid ka meie tarnijad peavad vastutama oma tegevuse eest, mis mõjutab majanduskasvu, sotsiaalset heaolu ja keskkonna kvaliteeti. 2019. aastal liitus Grupp ÜRO Ülemaailmse kokkuleppega (edaspidi – Ülemaailmne kokkulepe)1, mis tugineb korruptsiooni vastu võitlemise, inimõiguste, töö-, ja keskkonnakaitse käesoleva Käitumiskoodeksiga seotud põhimõtetele. Käitumiskoodeks valmistati ette, võttes arvesse Grupi tööeetikat, vastavat seadusandlust ja Ülemaailmse kokkuleppe väärtusi.

Kõik Grupi Ettevõtted tegutsevad ausalt, eetiliselt, vastavuses seadusega. Nad tegutsevad igas riigis vastavalt selle riigi seadustele. Grupi Ettevõtted püüavad ülal hoida häid suhteid järelevalveasutustega riikides, kus nad töötavad, ja seepärast ootavad tarnijatelt:

i. õiglast käitumist, püüdlust järgida alati kõige kõrgemaid eetikastandardeid ja kõiki vastavaid juriidilisi nõudeid oma tegevusvaldkondades, hõlmates lisaks muule korporatiivset juhtimist, töökeskkonda, eetikastandardeid ja keskkonnakaitset; 

ii. eetilist ja professionaalset käitumist koostöös Grupi Ettevõtetega ja teiste huvitatud pooltega ning teatamist Käitumiskoodeksi standardite rikkumisest ja rikkumise riskidest; 

iii. nõudmise korral täpse teabe esitamist oma tegevuse, aga samuti oma praktika kohta töö, tervishoiu, ohutuse ja keskkonna valdkonnas, ilma faktide võltsimise või varjamiseta; 

iv. igasuguste huvide konfliktide vältimist ja keeldumist osaleda seadusega keelatud tegevustes; 

v. altkäemaksu või muud tüüpi ebaseaduslike maksete, igasuguste kingituste, külalislahkuse märkide või muude ebaseaduslike hüvede pakkumise või vastuvõtmise vältimist, samuti mis tahes väärtusliku hüvitise või mingi muu hüve otsese või kaudse pakkumise, lubamise, kokkulepete või vastuvõtmise vältimist. 

Grupi Ettevõtted järgivad põhimõtet, mille kohaselt austus on isiklike tööalaste suhete aluseks, seepärast ootame ootavad tarnijatelt

i. inimõiguste austamist ja kõigi vastavate seaduste ja määruste järgimist nendes riikides, kus nad töötavad;

ii. ausat käitumist, austust ja õiglust oma kaastöötajate suhtes.

Grupi Ettevõtted astuvad otsustavalt välja sunnitöö ja laste töö vastu ja seepärast ootavad tarnijatelt:

i. oma tegevuses sunnitöö keelamist, kaasa arvatud kinnipeetavate töö, laste töö, võlaorjuse ja muude kohustusliku töö vormide keelamist;

ii. ainult niisuguste töötajate palkamist, kes vastavad kehtivatele vanuse alammääradele;

iii. sunnitööd ja laste tööd keelavate kehtivate seaduste järgimist.

Grupi Ettevõtted maksavad töö ja saavutatud tulemuste eest asjakohasel viisil, võttes arvesse töötajate vastutust ja olukorda tööturul, samuti loovad tingimused kasvuks. Niisiis, nad ootavad tarnijatelt:

i. töötundide tasu ja ületunnitöö poliitika kindlaks määramist vastavalt kõigile kehtivatele kohalikele seadustele;

ii. kõigile töötajatele vähemalt kohaliku seadusandlusega kehtestatud miinimumpalga maksmist.

Grupi Ettevõtted püüavad luua ohutu ja tervisliku töökeskkonna, tagada võrdsed kasvuvõimalused, saavutada kõrge efektiivsuse ja panustada pidevalt üldiste eesmärkide saavutamisse ning seepärast ootavad tarnijatelt:

i. töötajatele ohutu ja tervisliku töökeskkonna tagamist;

ii. kõigi kehtivate seaduste ja reeglite järgimist, mis puudutavad sobivate töötingimuste tagamist;

iii. selliste olukordade või nendes osalemise ärahoidmist, mis võivad viia füüsilise või psüühilise vägivalla, sõnalise või psühholoogilise ahistamise ja/või seksuaalse vägivalla ja sundimise ohu tekkeni.

Grupi Ettevõtted ootavad tarnijatelt:

i. töötajate õiguse tunnustamist vabalt ühineda liitudesse, moodustada organisatsioone ja ühineda nendega (või hoiduda ühinemisest) vastavalt enda valikule ning osaleda kollektiivläbirääkimistel, selle õiguse kasutamise eest ei tohi diskrimineerida;

ii. töötajatele võimaluse andmist esitada kaebusi ja muid rahulolematusavaldusi seoses töökohaga.

Grupi Ettevõtted tagavad ohutud ja tervislikud töötingimused ning parandavad neid pidevalt, samuti tagavad tööprotsesside ohutuse ja võtavad kasutusele ennetavad meetmed, ja seepärast ootavad tarnijatelt:

i. kõigi vastavate seaduste järgimist, kaasa arvatud töökaitsenõuded;

ii. tõsist tähelepanu pööramist töötajate töökaitsele ja ohutustehnikale kõigis nende tegevusvaldkondades;

iii. vastavate meetmete kasutusele võtmist kutsehaiguste ja õnnetusjuhtumite ennetamiseks töökohal, samuti töötajatele ohutute ja tervislike töökohtade tagamist.

Grupi Ettevõtted ei tolereeri diskrimineerimist, alandamist, tagakiusamist, vägivalda ega solvanguid töötajate ega muude isikute suhtes. Grupi Ettevõtete töötajad suhtuvad austusega ja õiglaselt partneritesse ja tarnijatesse ning seepärast ootavad tarnijatelt:

i. niisuguse keskkonna loomist ja säilitamist, kus kõigisse töötajatesse suhtutakse väärikalt ja austusega;

ii. tööle võtmisel ja töö ajal kõigi töötajate diskrimineerimise vältimist soo, rassi, rahvuse, keele, päritolu, sotsiaalse staatuse, vanuse, seksuaalse sättumuse, teatud võimete (või nende puudumise), etnilise kuuluvuse, poliitilisse erakonda või liitu kuulumise, religiooni, uskumuste, veendumuste või vaadete, kavatsuse saada last (lapsi) või muu tööga mitteseotud asjaolu alusel;

iii. töötajate igasuguse füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või sõnalise väärkohtlemise või sundimise keelamist.

Grupi Ettevõtted tegutsevad vastavalt seadustele, määrustele ja lubadele keskkonnakaitse valdkonnas. Nad ärgitavad tarnijaid vähendama mõju keskkonnale ja seega ootavad tarnijatelt:

i. asjakohaste või kehtivate seaduste, määruste ja standardite järgimist keskkonnakaitse alal;

ii. vastutamist oma tegevuse keskkonnamõju eest;

iii. niisuguste tehnoloogiate juurutamist ja kasutamist, mis kahjusta keskkonda, ning ökoloogiliselt puhaste äritavade järgimist.

Käesoleva Käitumiskoodeksi sätted määravad kõige tähtsamad standardid, mida oodatakse Grupi Ettevõtete tarnijatelt. Tarnija roll algab, kuid ei lõpe käesoleva Käitumiskoodeksi järgimisega.Niisiis, Grupi Ettevõtted ootavad:

i. et juhul, kui tekivad probleemid seoses eetikakoodeksis sätestatud tööeetika standardite järgimisega või kahtlused nende järgimata jätmise suhtes, siis on tarnija kohustus neid küsimusi Grupi vastava Ettevõttega avalikult arutada;

ii. et tarnijad püüavad oma tarnijate ja alltöövõtjatega töötades samuti järgida käesoleva Käitumiskoodeksi põhimõtteid;

iii. et tarnijad täiustavad pidevalt oma praktikat vastavalt kõrgeimatele tööeetika standarditele.

Grupi Ettevõtete eesmärk on toetada konstruktiivseid ja vastastikku kasulikke suhteid kõigi äripartneritega. Grupp töötab usalduse ja kokkulepete alusel ning toetab tarnijate mitmekesisuse põhimõtet nii uute suhete loomisel kui töötades kohalike kompaniide ja ettevõtetega.

Ülemaailmne kokkulepe – maailma suurim vabatahtlik algatus sotsiaalse vastutuse valdkonnas, mis toimib alates 1999. aastast. Ülemaailmse kokkulepe aluseks on inimõiguste, keskkonna, töö ja korruptsiooni vastase võitluse valdkonna 10 põhimõtet, samuti 17 eesmärki püsiva arengu valdkonnas, mis on aluseks ÜRO „Püsiva arengu tegevuskavale perioodiks kuni 2030. aastani“. Täpsemalt Ülemaailmsest kokkuleppest: www.unglobalcompact.org, Ülemaailmse kokkuleppe 10 põhimõtet: https://www.unglobalcompact.org/principles, püsiva arengu valdkonna 17 eesmärki: https://www.un.org/17sdg