Maxima rakenduse kasutustingimused

1. MAXIMA-rakendus / rakendus – nutitelefonis (nt mobiiltelefonis) või muus nutiseadmes kasutamiseks mõeldud rakendus (äpp), mida kasutatakse müügikohas olemasolevate MAXIMAkampaaniate, allahindluste või muude pakkumiste teada saamiseks, lojaalsusprogrammi AITÄH kampaaniate, allahindluste või muude pakkumiste kontrollimiseks ja saamiseks ning ostude skanneerimiseks ja/või nende eest tasumiseks müügikohtades jms.

 

2. MAXIMA / müüja / rakenduse omanik – MAXIMA Eesti OÜ, reg. kood 10765896, juriidiline aadress Aiandi 13/2, 12918, Tallinn, Eesti, kes võimaldab klientidel rakendust kasutada (sh MAXIMA kampaaniate, allahindluste, pakkumiste paigutamise rakendusse ja ostude eest arveldamise müügikohtades) ning kellega rakenduse kasutaja sõlmib rakenduse tingimuse ja privaatsuspoliitikaha nõustumisel rakenduse kasutamise lepingu.

 

3. Rakenduse kasutaja – vähemalt 18-aastane füüsiline isik, kes on laadinud rakenduse oma nutiseadmesse, tutvunud käesolevate MAXIMA-rakenduse kasutustingimustega, rakenduse privaatsuseeskirjadega. Kasutustingimustega nõustumisel kinnitab rakenduse kasutaja, et vastab käesolevas punktis sätestatud vanuselisele piirangule ja kasutustingimustega nõustumist loetakse lepingu sõlmimiseks. Rakenduse kasutaja võib olla või mitte olla klient. Mitteklientide ja lojaalsusprogrammis AITÄH mitteosalevate füüsiliste isikute rakenduse kasutamise funktsionaalsus on piiratud.

 

4. Klient – ostja, kes soetab müüjalt kauba, või lojaalsusprogrammis AITÄH osaleja.

 

5. Pooled – rakenduse kasutaja ja müüja koos nimetatuna.

 

6. Müügikoht – mistahes MAXIMA kauplus, kus müüja müüb kaupu ja MAXIMA-rakenduse vahendusel võtab vastu makseid ostude eest.

 

7. Tingimused – käesolevad MAXIMA-rakenduse kasutustingimused, mis kehtivad ka lepingu tingimustena.

 

8. Lojaalsusprogramm AITÄH – müüja korraldatud püsikliendiprogrammi AITÄH osalejate lojaalsusprogramm AITÄH.

 

9. Lojaalsusprogrammi AITÄH osaleja / osaleja – ostja, kes osaleb müüja korraldatud lojaalsusprogrammis AITÄH.

 

10. Lojaalsusprogrammi AITÄH tingimused – müüja rakendatud lojaalsusprogrammi AITÄH tingimused, mis kehtivad kõigile lojaalsusprogrammi AITÄH osalejatele.

 

11. Lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitika – müüja rakendatud lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitika, mis kehtib kõigile lojaalsusprogrammi AITÄH osalejatele.

 

12. AITÄH-kaart/kaart – programmis osalejatele väljastatav ja rakendusega seotav lojaalsusprogrammi AITÄH-kaart või virtuaalne AITÄH-kaart, mis on loodud rakenduses.

 

13. AITÄH-konto – lojaalsusprogrammi AITÄH osaleja isiklik konto, mis on seotud AITÄH-kaardiga ja loodud lojaalsusprogrammi AITÄH osalejatele veebilehel https://www.maxima.ee/aitah või rakenduses ning kaitstud osaleja (AITÄH-kaardi omaniku) kasutajanime ja parooliga. Lojaalsusprogrammi AITÄH osaleja saab kontole individuaalseid pakkumisi, samuti annab konto võimaluse hallata oma isikuandmeid ja teostada muid tegevusi veebilehe või rakenduse funktsionaalsuse kohaselt.

 

14. Pakkumised – müüja kauba- ja teenusepakkumised, sooduspakkumised, kampaania kaubad jne, mida pakutakse rakenduse kasutajale.

 

15. Personaalsed pakkumised – personaalsed ja profileeritud (näiteks ostuajalool või muudel omadustel põhinevad) sooduspakkumised, kampaaniad jne, mis on valitud ja kohandatud spetsiaalselt lojaalsusprogrammi AITÄH osalejale ning mida pakutakse AITÄH-kontol, müügikohtade kassades, ostukviitungitel, telefoni teel, e-postiga, suhtlusvõrgustiku kontodel ja/või muude meetoditega, mida saab kasutada, või AITÄH-kaardi või mõne muu konkreetse meetodi abil, ning lojaalsusprogrammi AITÄH osalejale edastatud asjakohane teave või materjalid.

 

16. Isikuandmed – rakenduse kasutaja isikuandmed, mida müüja töötleb rakenduse privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil. Kui osaleja seob oma AITÄH-kaardi rakenduse kontoga või loob rakenduses uue virtuaalse AITÄH-kaardi, siis ka lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitikas täpsustatud isikuandmed.

 

17. MAXIMA-raha – AITÄH-kaardi kontol kogutud virtuaalsed lojaalsuspunktid, mida saab kasutada ostusumma katmiseks kuni 99% ulatuses.

 

18. Rakenduse konto – rakenduse kasutaja rakenduses loodud individuaalne konto. Rakenduse kasutaja loob rakenduses konto, mida kaitseb rakenduse kasutaja loodud kasutajanimi ja parool. Rakenduse kasutaja saab kontole pakkumisi, talle antakse võimalus hallata oma isikuandmeid ning teostada muid tegevusi rakenduse funktsionaalsuse kohaselt.

 

19. Rakenduse privaatsuspoliitika - MAXIMA-rakenduse privaatsuspoliitika, mis sisaldab teavet kasutaja isikuandmete ja muu info töötlemise kohta rakenduse kasutamise ajal käesolevate tingimuste kohaselt.

 

20. Äriteated – müüjaga seotud äriteave, mis saadetakse rakenduse kasutaja nutiseadmesse, et teavitada rakenduse kasutajat läheduses asuvatest müügikohtadest, kehtivatest kampaaniatest, allahindlustest või muudest eelistest.

 

21. Rakenduse teavitused – rakendusega seotud teave (uudised, teated jms.), mis saadetakse rakenduse kasutaja nutiseadmesse, et teavitada rakenduse kasutajat rakenduse toimimisest, käesolevate tingimuste muudatustest jne.

 

22. Turvakood – rakenduse kasutaja loodud neljakohaline kood või rakenduse kasutaja biomeetriline turvaelement (näiteks sõrmejälg), mille rakenduse kasutaja sisestab või mida kasutab MAXIMArakenduses registreerimisel või registreerimissoovi edastamisel või kui rakendus ei ole rakenduse kasutaja soovil turvakoodiga kaitstud – hetkel, kui kasutaja kinnitab/soovib kinnitada makse oma ostude eest müügikohas.

 

23. QR-kood – müügikoha tava- või iseteeninduskassas ette näidatud ainulaadne visuaalne kood, mis tuvastab konkreetse makse ja võimaldab nutiseadme abil kuvada tava- või iseteeninduskassas ostuhinna, mida rakenduse kasutaja kohustub soetatava kauba eest maksma, ostule rakendatavaid allahindlusi ja saadud MAXIMA-raha.

1. Rakenduse oma nutiseadmesse allalaadimise korral peab rakenduse kasutaja kinnitama tingimustega ja rakenduse privaatsuspoliitikaga tutvumist, märkides linnukese kohta „Olen tutvunud rakenduse kasutustingimustega ja rakenduse privaatsuspoliitikaga ning soovin sõlmida rakenduse kasutamise lepingu”. Seejärel muutuvad tingimused rakenduse kasutajale ja müüjale siduvaks juriidiliseks dokumendiks – lepinguks, milles on sätestatud poolte õigused ja kohustused, ostude tegemise ja nende eest tasumise tingimused, poolte vastutuse ja muud ostu-müügi tingimused rakenduse kasutamise korral. Rakenduse kasutajal, kes ei ole tingimusi ja rakenduse privaatsuspoliitikat lugenud ega kinnitanud, ei ole õigust kasutada MAXIMA-rakendust.

 

2. Tingimused, mille rakenduse kasutaja peab läbi lugema ja kinnitama esmakordsel registreerimisel MAXIMA-rakenduses, kehtivad rakenduse kasutaja kõigi tegevuste suhtes rakenduses kuni uuendatud tingimuste avaldamiseni.

 

3. Kui rakenduse kasutaja otsustab siduda oma AITÄH-kaardi rakenduse kontoga ja registreerida oma AITÄH-konto, reguleerivad rakenduse kasutaja ja müüja vahelisi suhteid lisaks lojaalsusprogrammi AITÄH tingimused ja lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitika.

 

4. Kui rakenduse kasutaja ei ole lojaalsusprogrammi AITÄH liige, kuid soovib lojaalsusprogrammiga AITÄH liituda, saab rakenduse kasutaja tutvuda aadressil https://www.maxima.ee/aitah lojaalsusprogrammi AITÄH tingimustega ja Lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitikaga ning luua rakenduses virtuaalse AITÄH-kaardi ja AITÄH-konto.

 

5. Rakendusega müügikohas tehtud ostude eest tasumise (arveldamise) õigused antakse ainult sellisele kasutajale, kes 

5.1 vastab käesolevate tingimuste I peatüki punktis 3 sätestatud nõuetele; 

5.2 on sidunud oma AITÄH-kaardi rakenduse kontoga või loonud rakenduses virtuaalse AITÄH-kaardi ning see AITÄH-kaart on aktiveeritud (st pole blokeeritud); 

5.3 on sidunud oma rakenduse konto panga maksekaardiga, mis vastab tingimuste nõuetele.

 

6. Rakenduse kasutaja peab kinnitama oma lepingu sõlmimise soovi ja andma rakenduse privaatsuspoliitikas nimetatud juhtudel nõusoleku (või keelduma nõusoleku andmisest) rakenduse kasutaja isikuandmete töötlemiseks konkreetsetel eesmärkidel, samuti andma nõusoleku lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitikas nimetatud juhtudel. 

 

7. Rakenduse omandiõigus ja mis tahes ja kõik õigused, sealhulgas intellektuaalomandiõigused, mis seonduvad rakenduse rakendamisega, tarkvaraga, teenusega ja kolmandate isikute teabega ning nende mis tahes muudatustega, parandustega või tuletistega, on müüja ja/või tema litsentsisaajate ainuomand ning selliste õiguste paljundamine, kopeerimine, müümine või mistahes muul viisil  kasutamine, mis ei ole sätestatud käesolevates tingimustes, on keelatud. 

1. Müüja pakub rakendust “as is” printsiibil ja ei ole kohustatud tagama rakenduse ööpäevaringset veatut toimimist. Müüja vabaneb vastutusest kahjude eest, mis võivad tekkida rakenduse mittetoimimisel vastavalt peatüki VI punktile 6.9.

 

2. MAXIMA-rakenduse allalaadimine nutiseadmes on tasuta. Rakenduse kasutaja peab rakenduse oma nutiseadmes alla laadima App Store’i või Google Play platvormilt.

 

3. Rakenduse kasutaja peab veenduma, et MAXIMA-rakendus oleks nutiseadmes alla laaditud ja selleks oleks kasutatud ainult tingimuste peatükis III punktis 2 nimetatud ametlikke platvorme. Rakenduse kasutaja saab rakenduse alla laadida piiramatus arvus seadmetes.

 

4. Rakenduse abil saab rakenduse kasutaja teha järgmist: 

4.1. kontrollida/saada üldist teavet müügikohtadest, saada teavet lahtiolekuaegade ja pakkumiste kohta müügikohtades, mis kehtivad kõigile rakenduse kasutajatele ja klientidele; 

4.2. siduda oma AITÄH-kaardi rakenduse kontoga või luua uue virtuaalse AITÄH-kaardi ja logida seejärel enda AITÄH-kontole või luua uue AITÄH-konto, kui lojaalsusprogrammi AITÄH kasutajal see puudub; 

4.3. oma AITÄH-kaardi sidumisel rakendusega kontrollida lojaalsusprogrammi AITÄH teavet ja pakkumisi ning kasutada neid müügikohtades ilma plastkaardita; 

4.4. oma AITÄH-kaardi sidumisel rakendusega kontrollida personaalseid pakkumisi, kui rakenduse kasutaja / lojaalsusprogrammi AITÄH liige on andnud nõusoleku nende saamiseks, ja kasutada neid müügikohtades ilma plastkaarti kasutamata; 

4.5. kasutada muid rakenduse kasutajale või oma AITÄH-kaardi sidumisel rakendusega  lojaalsusprogrammi AITÄH liikmele pakutavaid eelistusi; 

4.6. oma AITÄH-kaardi sidumisel rakendusega siduda oma maksekaart rakenduse kontoga ja tasuda müügikohtades ostude eest rakenduse abil, st rakenduse kontole lisatud maksekaardi kasutamisega (ilma plastist maksekaarti kasutamata); 

4.7. oma AITÄH-kaardi ja maksekaardi sidumisel rakenduse kontoga skanneerida müügikohas rakenduse abil ostusid ning tasuda rakenduse abil ostude eest tingimuste peatükis V sätestatud tingimustel. 

4.8. oma AITÄH-kaardi sidumisel rakendusega kontrollida rakenduse konto väljavõttes MAXIMA müügikohtades tehtud makseid, mil kasutaja on registreerinud AITÄH-kaardi. Infot tehtud makse kohta säilitatakse 2 aastat arvestatuna ostu sooritamise hetkest; 

4.9. teha ettepanekuid ja esitada müüjale kaebusi.

 

5. Rakenduse kasutajal ei ole õigust teha järgmist:

5.1. luua rakenduses rohkem kui üks enda rakenduse / AITÄH-konto; 

5.2. siduda rakendusega mistahes muu isiku AITÄH-kaarti, AITÄH-kontot või maksekaarti, mis ei ole rakenduse kasutaja enda AITÄH-kaart, AITÄH-konto või maksekaart; 

5.3. kasutada AITÄH-kontoga seotud rakenduse kontot korraga mitmes nutiseadmes.

 

6. Müüja võib rakenduse funktsioone ühepoolselt täiendada, muuta (sealhulgas tühistada) või värskendada, mis tagab rakenduse kasutajatele igal ajal uuendatud rakenduse versiooni. Uute funktsioonide väljatöötamise korral saab klient pakkumise uute funktsioonide rakendamiseks ja pakutud uuendusi kasutama hakates avaldab rakenduse kasutaja soovi neid kasutada.

 

7. Müüjal on õigus teenuste pakkumine rakenduse kaudu igal ajal ühepoolselt täielikult või osaliselt lõpetada, teavitades sellest rakenduse kasutajat.

 

8. Rakenduse korrektseks tööks peab rakendusel olema juurdepääs teatud tüüpi teabele rakenduse kasutaja nutiseadmes (nutiseadme operatsioonisüsteemile ja nutiseadme tehase mudeli koodile), samuti teatud nutiseadme funktsioonidele. Enne rakenduse nutiseadmesse laadimist teavitatakse kasutajat, et rakenduse toimimise tagamiseks peab rakendusel olema juurdepääs teatud tüüpi teabele rakenduse kasutaja nutiseadmes (nutiseadme operatsioonisüsteemile ja nutiseadme tehase mudeli koodile). Kui rakenduse kasutaja ei soovi, et rakendusel oleks juurdepääs nendele andmetele, ei tohiks rakenduse kasutaja rakendust oma nutiseadmesse alla laadida, kuid kui rakendus on enne käesolevate tingimuste ja/või rakenduse privaatsuspoliitika lugemist juba alla laaditud, peate rakenduse oma nutiseadmest viivitamatult kustutama. Sellisel juhul ei saa müüja tagada rakenduse toimimist rakenduse kasutaja nutiseadmes.

 

9. Rakenduse kasutajalt täiendava nõusoleku saamise korral võib müüja rakenduse abil saata rakenduse kasutaja nutiseadmesse (näiteks mobiiltelefoni) äriteateid. Lisateavet selliste isikuandmete töötlemise kohta leiate rakenduse privaatsustingimustest.

1. Rakenduses esitatud etappide abil saab rakenduse kasutaja siduda enda AITÄH-kaardi rakenduse kontoga ja logida sisse enda AITÄH-kontole enda e-posti aadressi või telefoninumbri ning AITÄH-kontole loodud parooli sisestamise teel. 

2. Rakenduse kasutaja, kellel ei ole AITÄH-kaarti ja AITÄH-kontot, kuid soovib need luua, peab pärast lojaalsusprogrammi AITÄH tingimuste ja lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitika lugemist ja kinnitamist looma virtuaalse AITÄH-kaardi ja AITÄH-konto enda sünnikuupäeva, e-posti aadressi või telefoninumbri ja määratud e-posti aadressile või telefoni numbrile edastatud kinnituskoodi sisestamise teel. Pärast virtuaalse AITÄH-kaardi ja AITÄH-konto loomist saab rakenduse kasutaja lojaalsusprogrammi AITÄH liikmeks. Lisainfo isikuandmete töötlemise kohta on saadaval rakenduse privaatsustingimustes. 

3. Rakenduse kasutaja peab kindlustama rakenduse konto turvakoodiga, et kaitsta rakenduse kasutaja isikuandmeid, MAXIMA-raha ja muud teavet rakenduses ja AITÄH-kontol.

1. Ainult rakenduse kasutaja, kes on AITÄH-kaardi omanik, st lojaalsusprogrammi AITÄH liige, saab siduda enda maksekaardi rakenduse kontoga ja maksta (arveldada) müügikohtades ostude eest rakenduse abil.

 

2. Rakenduses esitatud etappide abil saab rakenduse kasutaja siduda enda VISA, VISA Electroni ja MasterCardi maksekaardid (v.a Maestro), mis toetavad turvalise veebimaksefunktsiooni (MasterCardi Turvaline kood, mida kinnitab Visa), enda rakenduse kontoga tingimusel, et rakenduse kasutaja maksekaardil on lubatud turvalised internetimaksed. Rakenduse kasutaja võib enda rakenduse kontoga siduda ainult ühe maksekaardi.

 

3. Rakenduses esitatud etappide läbimise ajal suunatakse rakenduse kasutaja panga – maksekaardi väljastaja veebilehele, kus rakenduse kasutaja peab tegema vajalikud toimingud (sisestama sisselogimiskoodid ja/või turvakoodi jne). Pangajuhiste täitmise järel suunatakse rakenduse kasutaja tagasi rakendusse.

 

4. Rakenduses esitatud etappide läbimise ajal peab rakenduse kasutaja maksekaardi turvalisuse tagamiseks looma turvakoodi. Rakenduse kasutaja võib turvakoodina kasutada enda biomeetriisi andmeid (näiteks sõrmejälg). Kui rakenduse kasutaja ei loo turvakoodi, ei saa tema maksekaarti rakenduse kontoga siduda.

 

5. Kui rakenduse kasutaja ei kasuta turvakoodina biomeetrilisi andmeid, peab turvakood koosnema neljast sümbolist. Turvakoodina ei tohi kasutada järgmisi: 

5.1. mitut identset numbrit järjest (näiteks 9999, 2222 jne); 

5.2. numbreid kasvavas või kahanevas järjekorras (näiteks 9876, 2345 jne); ja 

5.3. identsete numbrite paare, mis korduvad (näiteks 0101, 9595 jne).

 

6. Kui rakenduse kasutaja sisestab turvakoodi valesti 4 (neli) korda järjest, blokeeritakse rakendus ja/või maksefunktsioon 10 (kümneks) minutiks, st rakenduse kasutaja ei saa 10 (kümne) minuti jooksul teha rakendusega mitte ühtegi toimingut.

 

7. Müüja soovitab rakenduse kasutajal järgida tingimuste peatüki V punktides 1 kuni 6 määratud toiminguid maksekaardi sidumiseks rakenduse kontoga enne esimese ostu sooritamist müügikohas.

 

8. Rakenduse kasutaja võib maksta müügikohas kauba eest rakenduse abil, kui ost ei sisalda käesolevate tingimuste peatüki V punktis 15.1 nimetatud välistatud artikleid.

 

9. Pakutavad kaubad, nende kirjeldus ja ostuhinnad on määratud müügikohas ja rakenduses. Müügikohas ja rakenduses määratud ostuhindade erinevuse korral kehtivad müügikohas määratud hinnad.

 

10. Rakenduse kasutajal on võimalik tasuda ostude eest järgnevalt: 

10.1. Rakenduse kasutaja skanneerib ostud rakenduse abil ning tasub ostude eest  müügikoha tava- või iseteeninduskassas rakenduse abil, maksekaardiga või sularahas. 

10.2. Rakenduse kasutaja skanneerib ostud iseteeninduskassas ning tasub ostude eest  müügikoha iseteeninduskassas rakenduse abil, maksekaardiga või sularahas.  

10.3. Ostud skanneerib kassapidaja müügikoha tavakassas ning rakenduse kasutaja tasub ostude eest müügikoha tavakassas rakenduse abil, maksekaardiga või sularahas. 

10.4. Erisusena käesolevate tingimuste punktidest 10.1. kuni 10.3. on kliendil võimalik ostude eest maksumusega alates 500 (viiesajast) eurost tasuda üksnes sularahas või maksekaardiga.

 

11. Maksmisviisi valib klient müügikoha tava- või iseteeninduskassas peale kuvatud QR-koodi skanneerimist rakenduse kasutaja poolt (peale QR-koodi skanneerimist rakenduvad kõik lojaalsusprogrammi AITÄH soodustused). Ostude eest tasumisel rakenduse abil kasutaja poolt:

11.1 rakenduse kasutaja teeb makseviisi valiku iseteeninduskassas või teatab tavakassas müügikoha kassapidajale oma soovi tasuda ostude eest rakenduse abil; 

11.2. rakenduse kasutaja valib iseteeninduskassas funktsiooni „Mobiilne makse” või teavitab vastavast soovist müügikoha tavaksassa kassapidajat ja kinnitab turvakoodi sisestamise või biomeetriliste andmete teel maksearve.

 

12. Soetades toote, millel on turvaelement, saab rakenduse kasutaja peale ostu sooritamist vastavasisulise teate ning turvaelemendi eemaldamiseks peab rakenduse kasutaja pöörduma tavakassa kassapidaja või iseteeninduskassa klienditeenindaja poole.

 

13. Pärast seda, kui rakenduse kasutaja on skaneerinud QR-koodi ja kinnitanud makse turvakoodiga, eeldatakse, et rakenduse kasutaja ja müüja on sõlminud müügilepingu konkreetse kauba kohta.

 

14. Kui rakenduse abil on kauba eest makstud, väljastatakse rakenduse kasutajale ostutšekk (paberkujul). Tšeki koopia saadetakse rakendusse ning e-posti kaudu (elektroonilisel kujul) juhul, kui rakenduse kasutaja on rakenduses sellekohased nõusolekud andnud. Kliendil on õigus loobuda ostutšekkide saamisest paberkandjal, andes rakenduses sellekohase nõusoleku. Nõusolek kehtib kõikidele nõusoleku andmisele järgnevatele ostudele, kuni rakenduse kasutaja avaldab teistsugust soovi tehes rakenduses sellekohase muudatuse. Tšekil peab olema näidatud kaup ja selle kogus, rakendatud allahindlused, ostu lõppsumma, sealhulgas kõik maksud ning muu teave, mis on nõutud õigusaktidega. Müüja säilitab kasutaja soetatud kauba müügitšekid ka rakenduse kasutaja rakenduse kontol 2 aastat arvestatuna ostu sooritamise hetkest.

 

15. Rakenduse kasutaja õigused. 

15.1. Rakenduse kasutajal on õigus maksta rakenduse abil kõigi müügipunktides müüdavate kaupade eest, välja arvatud müüja kinkekaardid ja kolmandate isikute pakutud kaubad ja teenused (nt kontserdipiletid, teatripiletid, muud üritused, kinkekupongid, transpordipiletid, maksed kommunaalteenuste eest, loteriipiletid jne); 

15.2. Rakenduse kasutajal on õigus nõuda müüjalt ostetud kaupade vahetamist või tagastamist Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras. Müüja tagastab õigusaktides ettenähtud juhtudel raha rakenduse abil soetatud kauba eest ainult rakenduse kasutajale;

 

16. Rakenduse kasutaja,

16.1. kes kasutab rakendust, peab täitma kohustusi, järgima käesolevaid tingimusi ja muid rakenduses sätestatud tingimusi, samuti peab ta järgima Eesti Vabariigi õigusakte.

 

17. Müüjal on õigus: 

17.1. müügikohal kontrollida (suunata ostukontrolli) rakendusega sisseloetud toodete nimetuse ja koguse vastavust tegelikult ostukärusse/-korvi või muusse pakkevahendisse asetatud toodetele igal ajahetkel; 

17.2. muuta, peatada või lõpetada teatud rakenduse funktsioonide toimimine täielikult või osaliselt ning muuta elementide paigutust rakenduses; 

17.3. peatada või lõpetada rakenduse toimimine; 

17.4. piirata või peatada rakenduse kasutaja juurdepääs rakendusele ning teatud juhtudel viivitamatult ja ette teatamata tühistada rakenduse kasutaja AITÄH-konto, kui rakenduse kasutaja üritab kahjustada rakenduse toimimise stabiilsust ja turvalisust või ei täida oma kohustusi; 

17.5. mitte lubada rakenduse kasutajal maksta rakenduse abil ostude eest, kui rakenduse kasutaja kavatseb maksta rakenduse abil artiklite eest, mis on välistatud käesolevate tingimuste peatüki V punkti 15.1 kohaselt; 

17.6. müügikohal kontrollida rakenduse kasutaja vanust vanusepiiranguga kaupade soetamisel. Rakenduse vahendusel on kliendil võimalus vanusepiiranguga kauba soetamisel kinnitada oma vanus autentides end Mobiil-ID või Smart-ID abil: 

17.6.1. Vanusepiiranguga kauba skaneerimisel rakendusega pakub rakendus kliendile võimalust tuvastada enda vanus Mobiil-ID või Smart-ID abil. Selleks sisestab klient rakendusse enda isikukoodi ning kinnitab enda isiku autentides end Mobiil-ID või Smart-ID abil. 

17.6.2. Rakendus kontrollib rakeduse kasutaja poolt rakendusse sisestatud isikukoodi ja Mobiil-ID või Smart-ID abil ennast autentinud isiku samasust ning vanuse vastavust vanusepiiranguga kaupade soetamisel. 

17.7. rakendada muid tingimustes ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud õigusi.

 

18. Müüja on kohustatud: 

18.1. võimaldama rakenduse kasutajale kasutada rakenduse funktsionaalsust tingimustes sätestatud tingimuste ja reeglite kohaselt; 

18.2. täitma muid kohustusi tingimuste ja Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt.

1. Rakenduse kasutaja kasutab rakendust ainult oma isiklikuks vajadusteks ning tagab turvakoodi ja biomeetriliste turvaelementide kaitse enda nutiseadmes, et kolmandad isikud ei pääseks ligi rakenduse kasutaja turvakoodile ja/või ei saaks kasutada seda ega biomeetrilisi turvaelemente ja rakendust. 

2. Rakenduse kasutaja peab tagama, et kolmandatel isikutel ei oleks juurdepääsu tema nutiseadmele ja rakendusele. Kui rakenduse funktsioone kasutab kolmas isik, kes on rakendusse sisse loginud rakenduse kasutaja sisselogimisandmete ja turvakoodi abil, eeldatakse, et rakendust kasutab / on kasutanud rakenduse kasutaja. 

3. Rakenduse kasutaja on kohustatud: 

3.1. kasutama rakendust tingimuste kohaselt ja heas usus; 

3.2. esitama müüjale õigeid ja täpseid andmeid ning mis tahes muudatuste puhul neid viivitamatult värskendama; 

3.3. tagama meetmeid turvakoodi ja turvameetmete kaitseks; 

3.4. tagama, et nutiseade, millesse on paigutatud rakendus, on lukustatud ja kaitstud; mitte jätma sisselülitatud rakendust järelevalveta ja kättesaadavaks kolmandatele isikutele; mitte üle andma kolmandatele isikutele ning mitte andma kolmandatele isikutele juurdepääsu rakendusele, rakenduse kontole, paroolidele ja turvakoodile; 

3.5. kui tekib kahtlus, et rakenduse konto kasutajanime, parooli või turvakoodi on teada saanud kolmandad isikud, vahetage viivitamatult turvakoodi ja/või AITÄH-konto parooli, kuid kui see pole võimalik, informeerige viivitamatult müüjat või müüja määratud isikut; 

3.6. teatama nutiseadme kadumisest, vargusest või omastamisest või nutiseadme või rakenduse loata kasutamisest teada saamise korral sellest viivitamatult müüjale.

 

4. Rakenduse kasutaja vastutab kõigi toimingute eest, mis on tehtud AITÄH-kaardi, rakenduse, nutiseadme või AITÄH-konto abil.

 

5. Rakenduse kasutaja on kohustatud kasutama nutiseadmele tagatud ja toetatud originaalset operatsioonisüsteemi, samuti koos nutiseadmega saadud standardvarustust. Rakenduse kasutaja on kohustatud installima nutiseadmes pakutud operatsioonisüsteemi ja tarkvara uuendusi ning järgima muid operatsioonisüsteemi, tarkvara ja rakenduse tootja juhiseid. Kui rakenduse kasutaja installib oma nutiseadmes muu operatsioonisüsteemi või muudab integreeritud standardseid õigusi ja turvafunktsioone, võib suureneda oht rakenduse mittekorrektseks toimimiseks, sealhulgas  oht rakenduses salvestatud andmete turvalisusele. Müüja ei vastuta operatsioonisüsteemi ja nutiseadme turvalisuse rikkumiste ja nendest tuleneva kahju eest, sh juhtudel, kui rakenduse kasutaja ei järgi ülalnimetatud juhiseid.

 

6. Kui see ei ole vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega, vabastatakse müüja mis tahes vastutusest juhul, kui kahju on tekkinud: 

6.1. toimingute ja tegevuste tõttu, mida rakenduse kasutaja tegi rakenduse abil ja käesolevate tingimuste rikkumise teel; 

6.2. rakenduse kasutaja esitatud ebatäpsete ja valede andmete tõttu;  

6.3. rakenduse kasutaja poolt käesolevate tingimuste ja rakenduse privaatsuspoliitikaga tutvumata jätmise tõttu, müüja soovituste ja rakenduse kasutaja kohustuste täitmata jätmise tõttu, kui selline võimalus oli tal tagatud; 

6.4. kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse, või juurdepääsu tõttu rakendusele või isikuandmetele, sealhulgas kahju eest, mis tekib elektroonilise side ja elektrooniliste sidevõrkude rikete või häirete tulemusena; 

6.5. maksekaardi pakkuja ning rakenduse kasutaja vahelisest suhtest tingitud asjaolude tõttu; 

6.6. rakenduse kasutaja ebaseadusliku tegevuse, raske hooletuse, pettuse või pahatahtliku tegevuse tõttu; 

6.7. nutiseadme üle kontrolli kaotamise või nutiseadme kaotamise tõttu; 

6.8. nutiseadme operatsioonisüsteemi tõrgete tõttu; 

6.9. kui rakenduse kasutaja ei saa mingil põhjusel rakendusse sisse logida või mingil muul põhjusel rakendusega kasutatud nutiseade, programm või operatsioonisüsteem lakkab töötamast, või rakendus ei tööta rakenduse kasutaja ootuste kohaselt, või on tuvastatud rikked, või teenused ei ole osutatud õigeaegselt viiruste, rünnakute või muude kolmandate isikute (näiteks tarkvara, operatsioonisüsteem, operaatorid jne) tegevuste tõttu; 

6.10. Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides määratletud vääramatu jõu tõttu.

 

7. Müüjal on õigus rakenduses teha parendusi tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks ka siis, kui see tegevus võib põhjustada / põhjustab ajutisi katkestusi teenuste osutamise korral rakenduse kasutajale. Eriolukorra tingimustes ja mõjuvatel põhjustel võib müüja igal hetkel teha rakenduses ja infosüsteemis parendusi. Sel juhul tuleb puudused kõrvaldada võimalikult lühikese aja jooksul.

 

8. Müüjal on õigus keelduda vastu võtmast ja täitmast rakenduse kasutaja päringuid või juhiseid ning keelduda teenindamast rakenduse kasutajat eriolukorras ja õigustatud tehnilistel või muudel põhjustel, samuti juhtudel, kui müüja peab riski vastuvõetamatuks.

1. Müüja võib oma äranägemise järgi paigutada rakendusse reklaame ja pakkuda mänge.

 

2. Tasudes ostude eest müügikohtade rakenduse abil, kogub rakenduse kasutaja AITÄH-kontole MAXIMA-raha lojaalsusprogrammi AITÄH tingimuste järgi. MAXIMA-raha kogumine, kasutamine ja kehtivuse aeg on sätestatud lojaalsusprogrammi AITÄH tingimustes.

 

3. Müüja saadab rakenduse kasutajale rakenduse teavitusi ja pakkumisi käesolevates tingimustes, lojaalsusprogrammi AITÄH tingimustes, rakenduse privaatsuspoliitikas ja lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitikas sätestatud tingimuste järgi.

 

4. Rakenduse kasutaja võib saata müüjale küsimusi ja taotleda päringuid rakenduse jaotistes Abi ja Tagasiside esitatud kontaktandmetel, helistades tasuta infotelefonil (E-R 8.00–17.00) 8 00 2121 või kirjutades e-posti aadressile klienditugi@maxima.ee

1. Müüja töötleb rakenduse kasutaja isikuandmeid rakenduse privaatsuspoliitikas või lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitikas sätestatud korra järgi. 

1. Käesolevad tingimused on koostatud nii, et müüja võib neid ühepoolselt muuta. Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

 

2. Müüjal on õigus ühepoolselt igal ajal teha tingimustes muudatusi, teavitades sellest rakenduse kasutajat 1 (üks) kuu ette rakenduse või müüja veebilehe www.maxima.ee kaudu.

 

3. Kui rakenduse kasutaja ei nõustu müüja tehtud tingimuste muudatustega, võib rakenduse kasutaja  rakenduse kasutamisest loobuda, rakenduse konto kustutada ning lepingu üles öelda vastavalt käesoleva peatüki punktidele 5 ja 6. 

 

4. Kui rakenduse kasutaja ei kasuta enne tingimuste jõustumise kuupäeva õigust lõpetada tingimuste II peatüki punktis 1 nimetatud lepingut ning jätkab rakenduse kasutamist pärast selle jõustumiskuupäeva, eeldatakse, et rakenduse kasutaja nõustub tingimuste muudatustega.

 

5. Rakenduse kasutaja võib rakenduse kasutamise alati lõpetada, kustutades rakenduse oma nutiseadmest.

 

6. Rakenduse konto sulgemiseks ja tingimuste II peatüki punktis 1 nimetatud lepingu üles ütlemiseks peab rakenduse kasutaja müüjale esitama sellekohase kirjaliku avalduse. Peale rakenduse konto sulgemist ja lepingu üles ütlemist säilitatakse rakenduse kasutaja andmeid vastavalt tingimuste peatükis VIII nimetatud privaatsuspoliitikatele.

 

7. Müüjal on õigus ühepoolselt lõpetada rakenduse kasutaja rakenduse kasutamine järgmistel juhtudel: 

7.1. kui müüjat on teavitatud nutiseadme kadumisest, vargusest või omastamisest; 

7.2. kui müüja on saanud rakenduse kasutajalt lepingu lõpetamise avalduse, mis on esitatud tingimuste peatüki XI punktis 3 sätestatud korras; 

7.3. kui müüja on lõpetanud teenuste osutamise rakenduse abil; 

7.4. kui müüja kaitseb oma õigustatud huve; 

7.5. muudel juhtudel, mis on sätestatud rakenduse privaatsustingimustes või käesolevates tingimustes.

 

8. Kõik käesolevatest tingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

 

9. Kui rakenduse kasutaja ei nõustu müüja vastuse sisuga rakenduse kasutaja kirjalikult esitatud pretensioonile, võib rakenduse kasutaja (füüsiline isik / tarbija) esitada avalduse/kaebuse rakenduse kaudu ostetud kaupade kohta Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, aadressil Endla 10a, Tallinn 10142, või elektrooniliselt. Nõuandetelefon: 667 2000