Dormeo

Registreeri ja osale Dormeo tarbijamängus

Ostutšekk

Dormeo tarbijamängu reeglid

1. KAMPAANIA KORRALDAJA
1.1. Kampaania korraldaja on MAXIMA Eesti OÜ (edaspidi „MAXIMA“), registrikood 10765896, aadress Aiandi 13/2, 12918 Tallinn, Eesti. Korraldaja korraldab tarbijamängu „Dormeo loos“ (edaspidi „Kampaania“), mis toimub MAXIMA kauplustes ja allpool kirjeldatud reeglite järgi (edaspidi „Reeglid“).

2. KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID
2.1. Kampaania periood: 25.06.-29.07.2024
2.2. Kampaanias osalemiseks tuleb osalejal Kampaania perioodil osta vähemalt üks Dormeo toode ükskõik millisest Maxima kauplusest ja registreerida ostutšekk kampaanialehel www.maxima.ee/kampaaniad/dormeo
2.3. Üks ostutšekk registreeritakse Kampaania raames ainult üks kord.
2.4. Kampaanias osaleja saab suurendada oma võiduvõimalusi, sooritades kampaaniaperioodil täiendavaid ostusid Maxima kaupluses ning registreerides ostutšeki Maxima veebilehel.
2.5. Kampaanias osalemiseks esitatavate ostutšekkide arv ei ole piiratud.
2.6. Kampaanias saavad osaleda ainult füüsilised isikud. Kampaanias ei saa osaleda MAXIMA töötajad ega juhtorganite liikmed ja nende pereliikmed.
2.7. Kampaania auhinnad loositakse välja 2.07, 9.07, 16.07, 23.07, 30.07. Kokku loositakse välja 101 auhinda.
2.8. Auhind loositakse välja elektroonse lahenduse abil juhusliku loosimise teel. Auhinna kättesaamiseks peab võitja foto või ekraani kuvatõmmise abil tõestama võidu toonud tšeki olemasolu.
2.9. Võitjatega võetakse ühendust hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast loosimist e-maili või telefoni teel ja võitjate nimed avaldatakse kampaanialehel www.maxima.ee/kampaaniad/dormeo
2.10. Kui MAXIMA-l ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada MAXIMA-st sõltumatul põhjusel (nt võitja ebakorrektsed kontaktandmed vms) 3 (kolme) tööpäeva jooksul peale võitja välja loosimist või võitja loobub auhinnast, või kui võitja on rikkunud Kampaania tingimusi ei vastuta MAXIMA Kampaanias osaleja auhinna üleandmisest kõrvalejäämise eest ja võib loosida uue võitja. Auhindu ei väljastata rahas ega vahetata teist liiki auhinna vastu.

3. KAMPAANIA AUHINNAD
3.1. Kampaania auhindadeks on järgmised Dormeo tooted:
50x Dormeo OCTASUPPORT reisipadi
50x Dormeo OCTASMART anatoomiline padi 
1x DNA MADRATS - võitja täidab küsimustiku, et kohandada toode vastavalt võitja individuaalsetele vajadustele

4. MUUD TINGIMUSED
4.1. Kampaanias osalevad isikud kinnitavad, et nad on nõus kõikide reeglite tingimustega ja kohustuvad neid täitma.
4.2. MAXIMA-l on õigus katkestada Kampaania ühepoolselt (st ka üksikute kampaanias osalejate suhtes) mis tahes ajal, kui on kindlaks tehtud Reeglite põhimõtteline rikkumine ja (või) nende kuritarvitamine, või kui on tekkinud vääramatu jõuga (force majeure) seotud asjaolud. Kampaania katkestamise kohta on MAXIMA kohustatud avaldama vastavasisulise info oma kodulehel www.maxima.ee   
4.3. Kõikides Reeglites sätestamata küsimustes võib MAXIMA vastu võtta ühepoolse otsuse, juhindudes seejuures rakendatavatest õigusaktidest ja käesolevatest Reeglitest.
4.4. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
4.5. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult MAXIMA-le: Aiandi 13/2, 12918 Tallinn hiljemalt 2 nädala jooksul pärast Kampaania lõppemist. Kampaania lisainfo telefonil +372 800 2121 tööpäeviti 8.00-17.00; klienditugi@maxima.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 5 tööpäeva jooksul pärast kirjaliku kaebuse saamist.
4.6. MAXIMA töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele Kampaania läbiviimise eesmärgil. Kampaanias osaleja on teadlik ja nõustub, et Maxima töötleb Kampaanias osalejate isikuandmeid vastavalt MAXIMA Privaatsuseeskirjale (https://www.maxima.ee/privaatsus ) , kuid üksnes Kampaania läbiviimise ja auhinna loosimisega seotud eesmärkidel.
4.7. Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot MAXIMA Eesti OÜ poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile: dpo@maxima.ee. Isikuandmete vastutav töötleja on MAXIMA Eesti OÜ, registrikood 10765896 (asukoht: Aiandi 13/2, 12918 Tallinn). MAXIMA privaatsuspoliitika on leitav: https://www.maxima.ee/privaatsus  
4.8. Käesoleva Kampaania reeglid on koostatud kahes keeles, millest ülimuslikuks ja siduvaks loetakse eestikeelne versioon.

 

 

 

Правила потребительской игры Dormeo

1. ОРГНИЗАТОР КАМПАНИИ
1.1. Организатором кампании является предприятие MAXIMA Eesti OÜ (далее «MAXIMA»), регистрационный код 10765896, адрес Айанди, 13/2, 12918 Таллинн, Эстония. Организатор организует потребительскую игру «Розыгрыш, розыгрыш, розыгрыш!» (далее «Кампания"), который проходит в магазинах MAXIMA по описанным ниже правилам (далее «Правила»).

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КАМПАНИИ:
2.1. Период кампании: 25.06.-29.07.2024
2.2. Для участия в кампании участнику необходимо совершить покупку товара Dormeo в любом магазине Maxima в период проведения кампании и зарегистрировать чек о покупке на странице кампании www.maxima.ee/kampaaniad/dormeo
2.3. Один чек о покупке можно зарегистрировать в рамках кампании только один раз.
2.4. Участник кампании может увеличить свои шансы на победу, совершив дополнительные покупки в магазине Maxima в период кампании и зарегистрировав чек о покупке на сайте Maxima.
2.5. Количество чеков о покупке, которые можно предоставить для участия в кампании, не ограничено.
2.6. В кампании могут участвовать только физические лица. В кампании не могут участвовать работники или члены органов правления MAXIMA, а также члены их семей.
2.7. Призы кампании будут разыграны 2.07, 9.07, 16.07, 23.07, 30.07.2024. Всего будет разыграно 101 приз.
2.8. Приз будет разыгран случайным образом с помощью электронного решения. Для получения приза победитель должен доказать наличие выигрышного чека, предоставив фотографию или скриншот.
2.9. С победителями свяжутся по электронной почте или по телефону в течении трёх рабочих дней после проведения розыгрыша, а имена победителей будут опубликованы на странице кампании www.maxima.ee/kampaaniad/dormeo
2.10. Если предприятию MAXIMA не удастся связаться с победителем по не зависящей от MAXIMA причине (например, неправильные контактные данные победителя и т. п.) в течение 3 (трех) рабочих дней после розыгрыша победителя, или если победитель откажется от приза, или если выяснится, что победитель нарушил условия кампании, MAXIMA не несет ответственности за исключение участника из чиста получателей приза и может разыграть нового победителя. Призы не выдаются в денежном эквиваленте и не обмениваются на призы иного рода.

3.  ПРИЗЫ КАМПАНИИ

3.1. Призами кампании являются следующие товары:
50x Dormeo OCTASUPPORT подушка для путешествий
50x Dormeo OCTASMART анатомическая подушка
1x DNA MADRATS - победитель заполнит анкету, для изготовления товара под индивидуальные параметры победителя

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Лица, участвующие в кампании, подтверждают, что согласны со всеми условиями правил и обязуются их соблюдать.
4.2. MAXIMA имеет право прекратить кампанию в одностороннем порядке (в том числе в отношении отдельных участников кампании) в любое время, если установлено существенное нарушение правил и (или) злоупотребление ими, либо если наступили обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) MAXIMA обязана опубликовать информацию о прекращении кампании на своей домашней странице www.maxima.ee 
4.3. По всем вопросам, не предусмотренным правилами, MAXIMA может принять одностороннее решение, руководствуясь действующим законодательством и настоящими правилами.
4.4. Все споры, возникающие в связи с кампанией, будут разрешаться в соответствии с законодательством Эстонской Республики.
4.5. Любые претензии, касающиеся организации и/или проведения Кампании, следует отправлять в письменном виде в MAXIMA по следующему адресу: Айанди, 13/2, 12918 Таллинн, не позднее, чем в течение 2 недель после окончания кампании. Дополнительная информация о кампании по телефону +372 800 2121 по рабочим дням с 8:00 до 17:00; klienditugi@maxima.ee. Ответы на поступившие жалобы будут даны в течение 5 рабочих дней после получения письменной жалобы.
4.6. MAXIMA обрабатывает предоставленные в ходе кампании участником личные данные в соответствие с действующими в Эстонской Республике законами в целях проведения кампании. Участник кампании осведомлен и согласен с тем, что Maxima обрабатывает личные данные участников кампании в соответствии с Политикой соблюдения конфиденциальности MAXIMА (https://www.maxima.ee/privaatsus ), но только в целях, связанных с проведением кампании и розыгрышем призов.
4.7. Участники кампании вправе получить дополнительную информацию об обработке личных данных MAXIMA Eesti OÜ. Для этого необходимо отправить письмо по адресу эл. почты dpo@maxima.ee. Ответственным обработчиком персональных данных является MAXIMA Eesti OÜ, регистрационный код 10765896 (место нахождения: Айанди, 13/2, 12918 Таллинн. Политику конфиденциальности MAXIMA можно найти по адресу: https://www.maxima.ee/privaatsus
4.8. Правила данной кампании составлены на двух языках, из которых преобладает и имеет обязательную силу версия на эстонском языке.