Maxima rakenduse uuendatud kasutustingimused

1. MAXIMA Eesti OÜ (edaspidi MAXIMA või müüja või rakenduse omanik), reg. kood 10765896, juriidiline aadress Aiandi 13/2, 12918 Tallinn, võimaldab kasutada alljärgnevatel tingimustel MAXIMA rakendust. 

2. MAXIMA rakendus (edaspidi ka rakendus) on nutitelefonis või muus nutiseadmes kasutamiseks mõeldud rakendus (äpp). Seda saab kasutada MAXIMA müügikohas MAXIMA kampaaniatest, allahindlustest või muudest pakkumistest teada saamiseks, lojaalsusprogrammi AITÄH kampaaniatest, allahindlustest või muudest pakkumistest teada saamiseks ning MAXIMA müügikohtades ostude skaneerimiseks ja/või nende eest tasumiseks. 

3. Rakenduse kasutaja peab olema vähemalt 14-aastane füüsiline isik. Rakenduse kasutustingimustega nõustumisel kinnitab rakenduse kasutaja, et vastab vanuselisele piirangule. 

4. Rakenduse oma nutiseadmesse allalaadimise korral peab rakenduse kasutaja kinnitama rakenduse tingimustega ja rakenduse privaatsuspoliitikaga tutvumist, märkides linnukese kohta „Olen tutvunud rakenduse kasutustingimustega ja rakenduse privaatsuspoliitikaga ning soovin sõlmida rakenduse kasutamise lepingu”. Seejärel muutuvad tingimused rakenduse kasutajale ja müüjale siduvaks juriidiliseks dokumendiks – lepinguks, milles on sätestatud poolte õigused ja kohustused. Rakenduse kasutajal, kes ei ole rakenduse tingimusi ja rakenduse privaatsuspoliitikat lugenud ega kinnitanud, ei ole õigust MAXIMA rakendust kasutada. 

5. Tingimused, mille rakenduse kasutaja peab läbi lugema ja kinnitama esmakordsel registreerimisel MAXIMA rakenduses, kehtivad rakenduse kasutaja kõigi tegevuste suhtes rakenduses kuni uuendatud tingimuste avaldamiseni. 

6. Rakenduse kasutaja võib olla või mitte olla klient. Mitteklientide ja lojaalsusprogrammis AITÄH mitteosalevate füüsiliste isikute rakenduse kasutamise funktsionaalsus on piiratud. Kui rakenduse kasutaja otsustab siduda oma AITÄH kaardi rakenduse kontoga ja registreerida oma AITÄH konto, reguleerivad rakenduse kasutaja ja müüja vahelisi suhteid lisaks lojaalsusprogrammi AITÄH tingimused ja lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitika. 

7. Kui rakenduse kasutaja ei ole lojaalsusprogrammi AITÄH liige, kuid soovib lojaalsusprogrammiga AITÄH liituda, saab rakenduse kasutaja tutvuda aadressil https://www.maxima.ee/aitah lojaalsusprogrammi AITÄH tingimustega ja lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitikaga ning luua rakenduses virtuaalse AITÄH kaardi ja AITÄH konto. 

8. Rakendusega müügikohas tehtud ostude eest tasumise (arveldamise) õigus antakse ainult sellisele kasutajale, kes: 

on vähemalt 14-aastane füüsiline isik ning on laadinud rakenduse oma nutiseadmesse, tutvunud MAXIMA rakenduse kasutustingimustega ja rakenduse privaatsuseeskirjadega. Kasutustingimustega nõustumisel kinnitab rakenduse kasutaja, et ta vastab vanuselisele piirangule ja kasutustingimustega nõustumist loetakse lepingu sõlmimiseks; 

on sidunud oma AITÄH plastikkaardi rakenduse kontoga või loonud rakenduses AITÄH virtuaalse kaardi ning AITÄH kaart on aktiveeritud (st pole blokeeritud); 

on sidunud oma rakenduse konto panga maksekaardiga, mis vastab tingimuste nõuetele. 

9. Rakenduse omandiõigus ja kõik õigused, sealhulgas intellektuaalomandiõigused, mis seonduvad rakenduse rakendamisega, tarkvaraga, teenusega ja kolmandate isikute teabega ning nende mis tahes muudatustega, parandustega või tuletistega, on müüja ja/või tema litsentsisaajate ainuomand ning selliste õiguste paljundamine, kopeerimine, müümine või mistahes muul viisil kasutamine, mis ei ole sätestatud käesolevates tingimustes, on keelatud. 

1. Müüja pakub rakendust “as is” printsiibil ja ei ole kohustatud tagama rakenduse ööpäevaringset veatut toimimist. Müüja vabaneb vastutusest kahjude eest, mis võivad tekkida rakenduse mittetoimimisel vastavalt peatüki V punktile 6. 

 

2. MAXIMA rakenduse allalaadimine nutiseadmes on tasuta. 

3. Rakenduse kasutaja peab rakenduse oma nutiseadmesse alla laadima App Store’i või Google Play platvormilt. Rakenduse kasutaja saab rakenduse alla laadida piiramatus arvus seadmetes. 

4. Rakenduse abil saab rakenduse kasutaja teha muuhulgas järgmist: 

 4.1. saada teavet MAXIMA müügikohtade, lahtiolekuaegade ja pakkumiste kohta, mis kehtivad kõigile     rakenduse kasutajatele ja klientidele; 

 4.2. siduda oma AITÄH kaardi rakenduse kontoga või luua virtuaalse AITÄH kaardi ja logida seejärel enda AITÄH kontole või luua uue AITÄH konto, kui lojaalsusprogrammi AITÄH kasutajal see puudub; 

 4.3. oma AITÄH kaardi sidumisel rakendusega kontrollida lojaalsusprogrammi AITÄH teavet ja pakkumisi ning kasutada neid MAXIMA müügikohtades ilma AITÄH kaardita; 

 4.4. oma AITÄH kaardi sidumisel rakendusega kontrollida personaalseid pakkumisi, kui rakenduse kasutaja / lojaalsusprogrammi AITÄH liige on andnud nõusoleku nende saamiseks, ja kasutada neid müügikohtades ilma AITÄH plastikkaarti kasutamata; 

 4.5. kasutada muid rakenduse kasutajale või oma AITÄH kaardi sidumisel rakendusega lojaalsusprogrammi AITÄH liikmele pakutavaid hüvesid; 

 4.6. oma AITÄH kaardi sidumisel rakendusega siduda oma maksekaart rakenduse kontoga ja tasuda MAXIMA müügikohtades ostude eest rakenduse abil, st rakenduse kontole lisatud maksekaardi kasutamisega (ilma plastist maksekaarti kasutamata); 

 4.7. oma AITÄH kaardi ja maksekaardi sidumisel rakenduse kontoga skaneerida MAXIMA müügikohas rakenduse abil ostusid ning tasuda rakenduse abil ostude eest tingimuste peatükis IV sätestatud tingimustel; 

 4.8. oma AITÄH kaardi sidumisel rakendusega kontrollida rakenduse konto väljavõttes MAXIMA müügikohtades tehtud makseid, mil kasutaja on registreerinud AITÄH kaardi. Infot tehtud makse kohta säilitatakse 2 aastat arvestatuna ostu sooritamise hetkest; 

  4.9. teha ettepanekuid ja esitada müüjale kaebusi. 

 

5. Rakenduse kasutajal ei ole õigust teha järgmist: 

  5.1. luua rakenduses rohkem kui üks enda rakenduse / AITÄH konto; 

 5.2. siduda rakendusega mistahes muu isiku AITÄH kaarti, AITÄH kontot või maksekaarti, mis ei ole rakenduse kasutaja enda AITÄH kaart, AITÄH konto või maksekaart; 

 5.3. kasutada AITÄH kontoga seotud rakenduse kontot korraga mitmes nutiseadmes. 

 

6. Müüja võib rakenduse funktsioone ühepoolselt täiendada, muuta (sealhulgas tühistada) või värskendada, mis tagab rakenduse kasutajatele igal ajal uuendatud rakenduse versiooni. Uute funktsioonide väljatöötamise korral saab klient pakkumise uute funktsioonide rakendamiseks ja pakutud uuendusi kasutama hakates avaldab rakenduse kasutaja soovi neid kasutada. 

 

7. Müüjal on õigus teenuste pakkumine rakenduse kaudu igal ajal ühepoolselt täielikult või osaliselt lõpetada, teavitades sellest rakenduse kasutajat. 

 

8. Rakenduse korrektseks tööks peab rakendusel olema juurdepääs teatud tüüpi teabele rakenduse kasutaja nutiseadmes (nutiseadme operatsioonisüsteemile ja nutiseadme tehase mudeli koodile), samuti teatud nutiseadme funktsioonidele. Enne rakenduse nutiseadmesse laadimist teavitatakse kasutajat, et rakenduse toimimise tagamiseks peab rakendusel olema juurdepääs teatud tüüpi teabele rakenduse kasutaja nutiseadmes (nutiseadme operatsioonisüsteemile ja nutiseadme tehase mudeli koodile). Kui rakenduse kasutaja ei soovi, et rakendusel oleks juurdepääs nendele andmetele, ei tohiks rakenduse kasutaja rakendust oma nutiseadmesse alla laadida, kuid kui rakendus on enne käesolevate tingimuste ja/või rakenduse privaatsuspoliitika lugemist juba alla laaditud, peate rakenduse oma nutiseadmest viivitamatult kustutama. Sellisel juhul ei saa müüja tagada rakenduse toimimist rakenduse kasutaja nutiseadmes. 

 

9. Rakenduse kasutajalt täiendava nõusoleku saamise korral võib müüja rakenduse abil saata rakenduse kasutaja nutiseadmesse (näiteks mobiiltelefoni) äriteateid. Lisateavet selliste isikuandmete töötlemise kohta leiate rakenduse privaatsustingimustest. 

1. Rakenduses esitatud etappide abil saab rakenduse kasutaja siduda enda AITÄH kaardi rakenduse kontoga ja logida sisse enda AITÄH kontole saab turvaliselt  Smart ID, MobiiliID või  e-posti aadressi ning AITÄH kontole loodud parooli sisestamise teel. 

2. Rakenduse kasutaja, kellel ei ole AITÄH kaarti ja AITÄH kontot, kuid soovib need luua, peab pärast lojaalsusprogrammi AITÄH tingimuste ja lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitika lugemist ja kinnitamist looma virtuaalse AITÄH kaardi ja AITÄH konto enda sünnikuupäeva, e-posti aadressi või telefoninumbri ja määratud e-posti aadressile või telefoni numbrile edastatud kinnituskoodi sisestamise teel. Pärast virtuaalse AITÄH kaardi ja AITÄH konto loomist saab rakenduse kasutaja lojaalsusprogrammi AITÄH liikmeks. Lisainfo isikuandmete töötlemise kohta on saadaval rakenduse privaatsustingimustes. 

3. Rakenduse kasutaja peab sisse logima turvaliselt SmartID-ga, MobiiliID-ga või kindlustama rakenduse konto turvakoodiga, et kaitsta rakenduse kasutaja isikuandmeid, MAXIMA raha ja muud teavet rakenduses ja AITÄH kontol. 

1. Ainult rakenduse kasutaja, kes on AITÄH kaardi omanik, st lojaalsusprogrammi AITÄH liige, saab siduda enda maksekaardi rakenduse kontoga ja maksta (arveldada) müügikohtades ostude eest rakenduse abil. 

2. Rakenduses esitatud etappide abil saab rakenduse kasutaja siduda enda VISA, VISA Electroni ja MasterCardi maksekaardid (v.a Maestro), mis toetavad turvalise veebimaksefunktsiooni (MasterCardi Turvaline kood, mida kinnitab Visa), enda rakenduse kontoga tingimusel, et rakenduse kasutaja maksekaardil on lubatud turvalised internetimaksed. Rakenduse kasutaja võib enda rakenduse kontoga siduda ainult ühe maksekaardi. 

3. Rakenduses esitatud etappide läbimise ajal suunatakse rakenduse kasutaja panga – maksekaardi väljastaja veebilehele, kus rakenduse kasutaja peab tegema vajalikud toimingud (sisestama sisselogimiskoodid ja/või turvakoodi jne). Pangajuhiste täitmise järel suunatakse rakenduse kasutaja tagasi rakendusse. 

4. Rakenduses esitatud etappide läbimise ajal peab rakenduse kasutaja maksekaardi turvalisuse tagamiseks looma turvakoodi. Rakenduse kasutaja võib turvakoodina kasutada enda biomeetrilisi andmeid (näiteks sõrmejälg). Kui rakenduse kasutaja ei loo turvakoodi, ei saa tema maksekaarti rakenduse kontoga siduda. 

5. Kui rakenduse kasutaja ei kasuta turvakoodina biomeetrilisi andmeid, peab turvakood koosnema neljast sümbolist. Turvakoodina ei tohi kasutada järgmisi: 

 5.1. mitut identset numbrit järjest (näiteks 9999, 2222 jne); 

 5.2. numbreid kasvavas või kahanevas järjekorras (näiteks 9876, 2345 jne); ja 

 5.3. identsete numbrite paare, mis korduvad (näiteks 0101, 9595 jne). 

 

6. Kui rakenduse kasutaja sisestab turvakoodi valesti 4 (neli) korda järjest, blokeeritakse rakendus ja/või maksefunktsioon 10 (kümneks) minutiks, st rakenduse kasutaja ei saa 10 (kümne) minuti jooksul teha rakendusega mitte ühtegi toimingut. 

7. Müüja soovitab rakenduse kasutajal järgida tingimuste peatüki IV punktides 1 kuni 6 määratud toiminguid maksekaardi sidumiseks rakenduse kontoga enne esimese ostu sooritamist müügikohas. 

8. Rakenduse kasutaja võib maksta müügikohas kauba eest rakenduse abil, kui ost ei sisalda käesolevate tingimuste peatüki IV punktis 15.1 nimetatud välistatud artikleid. 

9. Pakutavad kaubad, nende kirjeldus ja ostuhinnad on määratud müügikohas ja rakenduses. Müügikohas ja rakenduses määratud ostuhindade erinevuse korral kehtivad müügikohas määratud hinnad. 

 

10. Rakenduse kasutajal on võimalik tasuda ostude eest järgnevalt: 

 10.1. rakenduse kasutaja skaneerib ostud rakenduse abil ning tasub ostude eest müügikoha tava- või iseteeninduskassas rakenduse abil, maksekaardiga või sularahas; 

 10.2. rakenduse kasutaja skaneerib ostud iseteeninduskassas ning tasub ostude eest müügikoha iseteeninduskassas rakenduse abil, maksekaardiga või sularahas; 

 10.3. ostud skaneerib kassapidaja müügikoha tavakassas ning rakenduse kasutaja tasub ostude eest müügikoha tavakassas rakenduse abil, maksekaardiga või sularahas; 

 10.4. erisusena käesolevate tingimuste punktidest 10.1. kuni 10.3. on kliendil võimalik ostude eest maksumusega alates 500 (viiesajast) eurost tasuda üksnes sularahas või maksekaardiga. 

 

11. Maksmisviisi valib klient müügikoha tava- või iseteeninduskassas peale kuvatud QR-koodi skaneerimist rakenduse kasutaja poolt (peale QR-koodi skaneerimist rakenduvad kõik lojaalsusprogrammi AITÄH soodustused). Ostude eest tasumisel rakenduse abil kasutaja poolt: 

 11.1. rakenduse kasutaja teeb makseviisi valiku iseteeninduskassas või teatab tavakassas müügikoha kassapidajale oma soovi tasuda ostude eest rakenduse abil; 

 11.2. rakenduse kasutaja valib iseteeninduskassas funktsiooni „Mobiilne makse” või teavitab vastavast soovist müügikoha tavakassa kassapidajat ja kinnitab turvakoodi sisestamise või biomeetriliste andmete teel maksearve. 

 

12. Soetades toote, millel on turvaelement, saab rakenduse kasutaja peale ostu sooritamist vastavasisulise teate ning turvaelemendi eemaldamiseks peab rakenduse kasutaja pöörduma tavakassa kassapidaja või iseteeninduskassa klienditeenindaja poole. 

13. Pärast seda, kui rakenduse kasutaja on skaneerinud QR-koodi ja kinnitanud makse turvakoodiga, eeldatakse, et rakenduse kasutaja ja müüja on sõlminud müügilepingu konkreetse kauba kohta. 

14. Kui rakenduse abil on kauba eest makstud, väljastatakse rakenduse kasutajale ostutšekk (paberkujul). Tšeki koopia saadetakse rakendusse ning e-posti kaudu (elektroonilisel kujul) juhul, kui rakenduse kasutaja on rakenduses sellekohased nõusolekud andnud. Kliendil on õigus loobuda ostutšekkide saamisest paberkandjal, andes rakenduses sellekohase nõusoleku. Nõusolek kehtib kõikidele nõusoleku andmisele järgnevatele ostudele, kuni rakenduse kasutaja avaldab teistsugust soovi tehes rakenduses sellekohase muudatuse. Tšekil peab olema näidatud kaup ja selle kogus, rakendatud allahindlused, ostu lõppsumma, sealhulgas kõik maksud ning muu teave, mis on nõutud õigusaktidega. Müüja säilitab kasutaja soetatud kauba müügitšekid ka rakenduse kasutaja rakenduse kontol 2 aastat arvestatuna ostu sooritamise hetkest. 

 

15. Rakenduse kasutaja õigused: 

 15.1. rakenduse kasutajal on õigus maksta rakenduse abil kõigi müügipunktides müüdavate kaupade eest, arvestades tingimuste punktis 10.4 sätestatud limiidiga. Rakenduse kasutajal ei ole võimalik maksta rakenduse abil müüja kinkekaartide ja kolmandate isikute pakutud kaupade ja teenuste (nt kontserdipiletid, teatripiletid, muud üritused, kinkekupongid, transpordipiletid, maksed kommunaalteenuste eest, loteriipiletid jne) eest; 

 15.2. rakenduse kasutajal on õigus nõuda müüjalt ostetud kaupade vahetamist või tagastamist Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras. Müüja tagastab õigusaktides ettenähtud juhtudel raha rakenduse abil soetatud kauba eest ainult rakenduse kasutajale. 

 

16. Rakenduse kasutaja, kes kasutab rakendust, peab järgima käesolevaid tingimusi ja muid rakenduses sätestatud tingimusi, samuti peab ta järgima Eesti Vabariigi õigusakte. 

17. Müüjal on õigus: 

 17.1. müügikohas kontrollida (suunata ostukontrolli) rakendusega sisse loetud toodete nimetuse ja koguse vastavust tegelikult ostukärusse/-korvi või muusse pakkevahendisse asetatud toodetele igal ajahetkel; 

 17.2. muuta, peatada või lõpetada teatud rakenduse funktsioonide toimimine täielikult või osaliselt ning muuta elementide paigutust rakenduses; 

 17.3. peatada või lõpetada rakenduse toimimine; 

 17.4. piirata või peatada rakenduse kasutaja juurdepääs rakendusele ning teatud juhtudel viivitamatult ja ette teatamata tühistada rakenduse kasutaja AITÄH konto, kui rakenduse kasutaja üritab kahjustada rakenduse toimimise stabiilsust ja turvalisust või ei täida oma kohustusi; 

 17.5. mitte lubada rakenduse kasutajal maksta rakenduse abil ostude eest, kui rakenduse kasutaja kavatseb maksta rakenduse abil artiklite eest, mis on välistatud käesolevate tingimuste peatüki IV punkti 15.1 kohaselt; 

 17.6. müügikohas kontrollida rakenduse kasutaja vanust vanusepiiranguga kaupade soetamisel. Rakenduse vahendusel on kliendil võimalus vanusepiiranguga kauba soetamisel kinnitada oma vanus autentides end Mobiil-ID või Smart-ID abil: 

   17.6.1. vanusepiiranguga kauba skaneerimisel rakendusega pakub rakendus kliendile võimalust tuvastada enda vanus Mobiil-ID või Smart-ID abil. Selleks sisestab klient rakendusse enda isikukoodi ning kinnitab enda isiku autentides end Mobiil-ID või Smart-ID abil; 

   17.6.2. rakendus kontrollib rakenduse kasutaja poolt rakendusse sisestatud isikukoodi ja Mobiil-ID või Smart-ID abil ennast autentinud isiku samasust ning vanuse vastavust vanusepiiranguga kaupade soetamisel. 

 17.7. rakendada muid tingimustes ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud õigusi. 

18. Müüja on kohustatud: 

 18.1. võimaldama rakenduse kasutajale kasutada rakenduse funktsionaalsust tingimustes sätestatud tingimuste ja reeglite kohaselt; 

 18.2. täitma muid kohustusi tingimuste ja Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt. 

1. Olles ohutult sisse loginud Smart ID või Mobiili ID abil on võimalik saada personaalset infot alkohoolsete jookide pakkumiste kohta. Selleks peab klient ise soovi avaldama, valides menüüst „Sätted“ ja seal „Minu eelistuste“ alt aktiveerima Saa alkoholiga seotud pakkumisi. Antud soovi saab alati välja lülitada. Pakkumisi näidatakse ainult täisealistele. 

1. Rakenduse kasutaja kasutab rakendust ainult oma isiklikeks vajadusteks ning tagab turvakoodi ja biomeetriliste turvaelementide kaitse enda nutiseadmes, et kolmandad isikud ei pääseks ligi rakenduse kasutaja turvakoodile ja/või ei saaks kasutada seda ega biomeetrilisi turvaelemente ja rakendust. 

2. Rakenduse kasutaja peab tagama, et kolmandatel isikutel ei oleks juurdepääsu tema nutiseadmele ja rakendusele. Kui rakenduse funktsioone kasutab kolmas isik, kes on rakendusse sisse loginud rakenduse kasutaja sisselogimisandmete ja turvakoodi abil, eeldatakse, et rakendust kasutab / on kasutanud rakenduse kasutaja. 

3. Rakenduse kasutaja on kohustatud: 

  3.1. kasutama rakendust tingimuste kohaselt ja heas usus; 

 3.2. esitama müüjale õigeid ja täpseid andmeid ning mis tahes muudatuste puhul neid viivitamatult värskendama; 

  3.3. tagama turvakoodi ja turvameetmete kaitse; 

 3.4. tagama, et nutiseade, millesse on paigutatud rakendus, on lukustatud ja kaitstud; mitte jätma sisselülitatud rakendust järelevalveta ja kättesaadavaks kolmandatele isikutele; mitte üle andma kolmandatele isikutele ning mitte andma kolmandatele isikutele juurdepääsu rakendusele, rakenduse kontole, paroolidele ja turvakoodile; 

 3.5. kui tekib kahtlus, et rakenduse konto kasutajanime, parooli või turvakoodi on teada saanud kolmandad isikud, vahetama viivitamatult turvakoodi ja/või AITÄH konto parooli. Kui see pole võimalik, informeerima sellest viivitamatult müüjat või müüja määratud isikut; 

 3.6. teatama nutiseadme kadumisest, vargusest või omastamisest või nutiseadme või rakenduse loata kasutamisest teada saamise korral sellest viivitamatult müüjale. 

4. Rakenduse kasutaja vastutab kõigi toimingute eest, mis on tehtud AITÄH kaardi, rakenduse, nutiseadme või AITÄH konto abil. 

5. Rakenduse kasutaja on kohustatud kasutama nutiseadmele tagatud ja toetatud originaalset operatsioonisüsteemi, samuti koos nutiseadmega saadud standardvarustust. Rakenduse kasutaja on kohustatud installima nutiseadmes pakutud operatsioonisüsteemi ja tarkvara uuendusi ning järgima muid operatsioonisüsteemi, tarkvara ja rakenduse tootja juhiseid. Kui rakenduse kasutaja installib oma nutiseadmes muu operatsioonisüsteemi või muudab integreeritud standardseid õigusi ja turvafunktsioone, võib suureneda oht rakenduse mittekorrektseks toimimiseks, sealhulgas oht rakenduses salvestatud andmete turvalisusele. Müüja ei vastuta operatsioonisüsteemi ja nutiseadme turvalisuse rikkumiste ja nendest tuleneva kahju eest, sh juhtudel, kui rakenduse kasutaja ei järgi ülalnimetatud juhiseid. 

6. Müüja vabastatakse mis tahes vastutusest juhul, kui kahju on tekkinud: 

  6.1. toimingute ja tegevuste tõttu, mida rakenduse kasutaja tegi rakenduse abil ja käesolevate tingimuste rikkumise teel; 

  6.2. rakenduse kasutaja esitatud ebatäpsete ja valede andmete tõttu; 

  6.3. rakenduse kasutaja poolt käesolevate tingimuste ja rakenduse privaatsuspoliitikaga tutvumata jätmise tõttu, müüja soovituste ja rakenduse kasutaja kohustuste täitmata jätmise tõttu, kui selline võimalus oli tal tagatud; 

  6.4. kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse, või juurdepääsu tõttu rakendusele või isikuandmetele, sealhulgas kahju eest, mis tekib elektroonilise side ja elektrooniliste sidevõrkude rikete või häirete tulemusena; 

  6.5. maksekaardi pakkuja ning rakenduse kasutaja vahelisest suhtest tingitud asjaolude tõttu; 

  6.6. rakenduse kasutaja ebaseadusliku tegevuse, raske hooletuse, pettuse või pahatahtliku tegevuse tõttu; 

  6.7. nutiseadme üle kontrolli kaotamise või nutiseadme kaotamise tõttu; 

  6.8. nutiseadme operatsioonisüsteemi tõrgete tõttu; 

 6.9. kui rakenduse kasutaja ei saa mingil põhjusel rakendusse sisse logida või mingil muul põhjusel rakendusega kasutatud nutiseade, programm või operatsioonisüsteem lakkab töötamast, või rakendus ei tööta rakenduse kasutaja ootuste kohaselt, või on tuvastatud rikked, või teenused ei ole osutatud õigeaegselt viiruste, rünnakute või muude kolmandate isikute (näiteks tarkvara, operatsioonisüsteem, operaatorid jne) tegevuste tõttu; 

  6.10. vääramatu jõu tõttu. 

 

7. Müüjal on õigus rakenduses teha parendusi tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks ka siis, kui see tegevus võib põhjustada / põhjustab ajutisi katkestusi teenuste osutamise korral rakenduse kasutajale. Eriolukorra tingimustes ja mõjuvatel põhjustel võib müüja igal hetkel teha rakenduses ja infosüsteemis parendusi. Sel juhul tuleb puudused kõrvaldada võimalikult lühikese aja jooksul. 

8. Müüjal on õigus keelduda vastu võtmast ja täitmast rakenduse kasutaja päringuid või juhiseid ning keelduda teenindamast rakenduse kasutajat eriolukorras ja õigustatud tehnilistel või muudel põhjustel, samuti juhtudel, kui müüja peab riski vastuvõetamatuks. 

1. Müüja võib oma äranägemise järgi paigutada rakendusse reklaame ja pakkuda mänge. 

2. Tasudes ostude eest müügikohtade rakenduse abil, kogub rakenduse kasutaja AITÄH kontole MAXIMA raha lojaalsusprogrammi AITÄH tingimuste järgi. MAXIMA raha kogumine, kasutamine ja kehtivuse aeg on sätestatud lojaalsusprogrammi AITÄH tingimustes. 

3. Müüja saadab rakenduse kasutajale rakenduse teavitusi ja pakkumisi käesolevates tingimustes, lojaalsusprogrammi AITÄH tingimustes, rakenduse privaatsuspoliitikas ja lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitikas sätestatud tingimuste järgi. 

4. Rakenduse kasutaja võib saata müüjale küsimusi ja taotleda päringuid rakenduse jaotistes Abi ja Tagasiside esitatud kontaktandmetel, helistades tasuta infotelefonil (E-R 8.00–17.00) 8 00 2121 või kirjutades e-posti aadressile klienditugi@maxima.ee

1. Müüja töötleb rakenduse kasutaja isikuandmeid rakenduse privaatsuspoliitikas või lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitikas sätestatud korra järgi. 

1. Käesolevad tingimused on koostatud nii, et müüja võib neid ühepoolselt muuta. Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. 

2. Müüjal on õigus ühepoolselt igal ajal teha tingimustes muudatusi, teavitades sellest rakenduse kasutajat 1 (üks) kuu ette rakenduse või müüja veebilehe www.maxima.ee kaudu. 

3. Kui rakenduse kasutaja ei nõustu müüja tehtud tingimuste muudatustega, võib rakenduse kasutaja rakenduse kasutamisest loobuda, rakenduse konto kustutada ning lepingu üles öelda vastavalt käesoleva peatüki punktidele 5 ja 6. 

4. Kui rakenduse kasutaja ei kasuta enne tingimuste jõustumise kuupäeva õigust lõpetada tingimuste II peatüki punktis 1 nimetatud lepingut ning jätkab rakenduse kasutamist pärast selle jõustumiskuupäeva, eeldatakse, et rakenduse kasutaja nõustub tingimuste muudatustega. 

5. Rakenduse kasutaja võib rakenduse kasutamise alati lõpetada, kustutades rakenduse oma nutiseadmest. 

6. Rakenduse konto sulgemiseks ja tingimuste I peatüki punktis 1 nimetatud lepingu üles ütlemiseks peab rakenduse kasutaja müüjale esitama sellekohase kirjaliku avalduse. Peale rakenduse konto sulgemist ja lepingu üles ütlemist säilitatakse rakenduse kasutaja andmeid vastavalt privaatsuspoliitikatele. 

7. Müüjal on õigus ühepoolselt lõpetada rakenduse kasutaja rakenduse kasutamine järgmistel juhtudel: 

 7.1. kui müüjat on teavitatud nutiseadme kadumisest, vargusest või omastamisest; 

 7.2. kui müüja on saanud rakenduse kasutajalt lepingu lõpetamise avalduse, mis on esitatud tingimuste peatüki VIII punktis 3 sätestatud korras; 

 7.3. kui müüja on lõpetanud teenuste osutamise rakenduse abil; 

 7.4. kui müüja kaitseb oma õigustatud huve; 

 7.5. muudel juhtudel, mis on sätestatud käesolevates tingimustes või rakenduse privaatsuspoliitikas.  

 

8. Kõik käesolevatest tingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi kohtutes. 

9. Kui rakenduse kasutaja ei nõustu müüja vastuse sisuga rakenduse kasutaja kirjalikult esitatud pretensioonile, võib rakenduse kasutaja (füüsiline isik / tarbija) esitada avalduse/kaebuse rakenduse kaudu ostetud kaupade kohta Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, aadressil Endla 10a, Tallinn 10142, või elektrooniliselt. Nõuandetelefon: 667 2000. 

MAXIMA RAKENDUSE PRIVAATSUSPOLIITIKA  

Viimati uuendatud: 24.05.2024 

 

MAXIMA rakenduse allalaadimisel ja AITÄH-konto registreerimisel või sisselogimisel, usaldate Te ettevõttele MAXIMA Eesti OÜ oma isikuandmed ja annate talle õiguse töödelda isikuandmeid antud privaatsuspoliitikas sätestatud mahus, viisidel ja eesmärkidel. 

Kui Te ei soovi, et rakendus pääseks ligi privaatsuspoliitikas väljatoodud isikuandmetele või ei nõustu kasutustingimustega, siis ärge laadige rakendust oma nutiseadmesse alla (juhul, kui jätsite enne rakenduse alla laadimist poliitikaga tingimustes nimetatud platvormi vahendusel tutvumata, kustutage rakendus oma nutiseadmest viivitamatult ja lõpetage selle kasutamine). Ilma privaatsuspoliitikas väljatoodud isikuandmeteta ei ole Teil võimalik rakendust kasutada, kuna müüjal puudub võimalus tagada rakenduse töötamine Teie nutiseadmes. 

Ettevõttel ei ole võimalik kontrollida Teie esitatavate andmete õigsust ega tõele vastavust. MAXIMA eeldab, et lojaalsusprogrammi AITÄH kasutaja on vähemalt 14-aastane füüsiline isik, kelle esitatud isikuandmed on täpsed ja õiged ning kõik nõusolekud on antud vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt, olles põhjalikult tutvunud privaatsuspoliitika ja kasutustingimustega, mõistes nõusoleku tagajärgi ning selle tühistamise võimalusi ja tagajärgi. 

Sellest privaatsuspoliitikast leiate kogu info, milliseid isikuandmeid me kogume, töötleme, milleks me neid kasutame, kaua säilitame jms. See informatsioon on oluline, seega loodame, et loete selle tähelepanelikult läbi. 

Me austame Teie privaatsust ning Teie isikuandmete turvalisus on meie prioriteet. Me rakendame vastavaid organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid eesmärgiga tagada, et Teie isikuandmed oleksid alati kaitstud ning andmetöötlustoimingud vastaksid isikuandmete kaitse õigusaktidele ja meie sisepoliitikate nõudmistele.   

Juhime Teie tähelepanu sellele, et antud privaatsuspoliitikat võib MAXIMA Eesti OÜ muuta, täiendada ja uuendada. 

Privaatsuspoliitikas kasutatavad mõisted langevad kokku kasutustingimustes kasutatavate mõistetega, kui privaatsuspoliitikas ei ole ette nähtud teisiti.  

 

1. Üldsätted 

1.1. Privaatsuspoliitikas kirjeldatakse, miks ja kuidas MAXIMA EESTI OÜ (edaspidi MAXIMA) MAXIMA rakenduse kasutaja (edaspidi Kasutaja) isikuandmeid töötleb. Privaatsuspoliitika on osa MAXIMA rakenduse kasutustingimustest

1.2. MAXIMA on Kasutaja isikuandmete vastutav töötleja.  

1.3. Isikuandmed on mistahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav igasugune toiming, nagu näiteks isikuandmete kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, säilitamine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, levitamine, kustutamine. 

1.4. Isikuandmete töötlemisel juhindub MAXIMA kohalduvatest andmekaitsealastest õigusaktidest, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi IKÜM). 

 

2. Isikuandmete koosseis 

 2.1. MAXIMA rakenduse konto haldamine ja funktsionaalsuse tagamine 

Isikuandmed Rakenduse registreerimisel esitatud andmed (nt nimi, vanus, e-posti aadress, telefoninumber jne), kontole sisselogimise üksikasjad (e-posti aadress, telefoninumber ja salasõna), rakenduse konto tegevused ja tehnilise sirvimise andmed (sisselogimise ja tehnilise teabe sirvimise andmed, nutiseadme operatsioonisüsteem, nutiseadme tehase mudeli kood). 
Töötlemise õiguslik alus IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt b 
Andmete säilitamisperiood 

Kogu aeg, mil Te osalete lojaalsusprogrammis AITÄH.  

Kui te lojaalsusprogrammist lahkute, siis anonümiseeritakse Teie isikuandmed. 

Kuidas ja mis eesmärgil me Teie isikuandmeid kasutame? 

Kui kasutate rakendust ja olete registreerimisel loonud AITÄH-konto, töötleme Teie isikuandmeid, et tagada rakenduse ja AITÄH-konto nõuetekohane toimimine, täiustada, jälgida ja hallata rakenduse ja rakenduse konto funktsioone, mis on väljatoodud rakenduse kasutustingimustes ja rakenduse privaatsuspoliitikas. Samuti töötleme antud isikuandmeid, et saaksime Teiega rakenduse kasutamisega seoses ühendust võtta, anda vastuseid Teie küsimustele, samuti anda Teile vajalikku teavet rakenduse toimimise, muudatuste, värskenduste jms kohta ja teha muid toiminguid, mis on vajalikud rakenduse nõuetekohase toimimise tagamiseks.  

Rakenduse allalaadimisel nutiseadmesse pääseb rakendus ligi järgmistele nutiseadme andmetele: nutiseadme operatsioonisüsteem ja nutiseadme tehasekood. Rakenduse funktsionaalsuse tagamiseks peab rakendusel olema juurdepääs käesolevas lõigus nimetatud teabele ja funktsioonidele. 

Teavitame, et kui olete nutiseadmes võimaldanud rakendusele vastavad juurdepääsud, on rakendusel juurdepääs Teie nutiseadme sõnumitele (SMS), teavitustele, kaamerale, biomeetrilistele andmetele (nt sõrmejälg, kui olete otsustanud rakenduse kontole sel viisil sisse logida), nutiseadmete salvestistele, Teie nutiseadme asukohale jne. 

Kui Te ei soovi, et rakendus nimetatud andmetele ligi pääseks või Teile märguandeid saadaks, kontrollige oma nutiseadme sätteid ja tehke vajalikud muudatused nutiseadmele ligipääsude piiramiseks. Kui Te seda teete, ei saa me kahjuks tagada kõikide või osade järgnevalt nimetatud rakenduse funktsioonide toimimist, nt: 

  • kui rakendusel pole juurdepääsu Teie nutiseadme operatsioonisüsteemi teavitustele, ei saa me Teile läbi rakenduse nutiseadmesse teateid saata; 
  • kui rakendusel pole juurdepääsu Teie nutiseadme sõnumitele (SMS), peate rakenduse registreerimisel sisestama tekstisõnumiga saadud koodi käsitsi; 
  • kui rakendusel pole juurdepääsu Teie nutiseadme mälule, ei saa Te kasutada rakenduse abi- ja tagasisidevorme müügikohtadest (MAXIMA kauplustest) fotode või videote postitamiseks ning meile müügikohtade ja pakutavate kaupade või teenuste kohta küsimuste või kaebuste esitamiseks; 
  • kui rakendusel pole juurdepääsu Teie nutiseadme asukoha andmetele, ei saa Teie kasutada rakendusel teavet lähima müügikoha (MAXIMA kaupluse) kohta ning peate käsitsi määrama, millises kaupluses oste teete (otsinguga müügikohtade nimekirjast) 
  • kui rakendusel pole juurdepääsu nutiseadmes oleva kaamera kasutamiseks, ei saa Te müügikohas ostusid skaneerida, kasutada rakenduse makse (arvelduse) funktsiooni (st, teil pole võimalust maksekaarti rakendusega siduda, müügikohas (kaupluses) QR-koodi skaneerida ega rakenduse abiga ostu eest tasuda, sooritades makse ostmise ajal); 
  • kui puudub juurdepääs biomeetriliste andmete (nt sõrmejälgede, näotuvastuse jms) kasutamiseks, ei saa Te oma biomeetrilisi andmeid kasutada rakenduse kaitsmiseks ega rakenduse kaudu ostude eest tasumise kinnitamiseks, vaid peate kasutama neljakohalist turvakoodi, nagu on kirjas tingimustes. 

Rõhutame, et me ei kogu ega salvesta Teie biomeetrilisi andmeid (nt sõrmejälgi ega näopilte) isegi siis, kui kasutate neid rakendusele juurdepääsu kaitsmiseks. Kui olete valinud ülalpool tingimustes kirjeldatud autentimistüübi, salvestatakse need andmed ainult Teie nutiseadmesse. Samuti on oluline märkida, et kui annate juurdepääsu nutiseadmete sõnumitele (SMS), kaamerale, nutiseadme mälule, siis me ei pääse ligi Teie nutiseadmesse vastu võetud / salvestatud sõnumitele (SMS), fotodele (välja arvatud need, mille valite meile esitamiseks ja saadate rakendusele tagasiside või kaebusega seoses) ega muudele andmetele Teie nutiseadmes ega kogu neid. 

 

 2.2. AITÄH-konto MAXIMA rakendusega ja lojaalsusprogrammi AITÄH haldamine 

Isikuandmed AITÄH kaardi loomisel esitatud informatsioon (sealhulgas sisselogimisandmed, AITÄH kaardi ja AITÄH-konto genereerimise andmed), info MAXIMA rakenduse toimimise kohta (mobiiliseadme tüüp, operatsioonisüsteemid ja nende versioonid), info AITÄH kaardi kasutuse kohta MAXIMA rakenduses (nt rakendusse logimise andmed, andmete, sätete, lubade, valikute muudatused, muud toimingud). 
Töötlemise õiguslikud alused IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt b.
Andmete säilitamisperiood 
  

Kogu aeg, mil Te osalete lojaalsusprogrammis AITÄH.  

Lisaks säilitame teatud isikuandmeid ka pärast Teie programmis osalemise lõppu ja üksnes selleks, et saaksime end kaitsta meie vastu esitatud nõuete, pretensioonide või hagide korral.

Kuidas ja mis eesmärgil me Teie isikuandmeid kasutame? 

Kui Te seote rakendust kasutades oma AITÄH kaarti ja logite enda olemasolevale AITÄH-kontole või loote olemasolevale AITÄH kaardile AITÄH-konto või loote MAXIMA rakenduse abil virtuaalse AITÄH kaardi, millele genereeritakse automaatselt ka AITÄH-konto, siis rakenduse administreerimise ja Teiepoolse AITÄH kaardi/AITÄH-konto kasutamise tarbeks rakenduses töötleme täiendavalt andmeid, mille oleme saanud Teie AITÄH kaardi sidumise toimingust rakendusega või virtuaalse AITÄH kaardi loomise ja kasutamise toimingust. Seega töödeldakse ülevalpool väljatoodud isikuandmeid selleks, et saaks sujuvalt omavahel siduda AITÄH-kontot rakenduses ja lojaalsusprogrammi. 

 

2.3. Lojaalsusprogrammi pakkumiste ja informatsiooni edastamine 

Isikuandmed Teie AITÄH kaardi number, Teie nimi, e-posti aadress ja/või telefon; informatsioon selle kohta, et olete nõus saama MAXIMA rakenduses hüpikteateid; informatsioon selle kohta, et olete nõus saama MAXIMA rakenduses geolokaalseid teateid. 
Töötlemise õiguslik alus Kasutaja on andnud nõusoleku töödelda tema isikuandmeid antud eesmärgil (IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt a). 
Andmete säilitamisperiood 

Kogu aeg, mil Te osalete lojaalsusprogrammis AITÄH ning pole enda nõusolekut tagasi võtnud.  

Lisaks me hoiame Teie antud nõusolekut ja selle tõendust alles ka pärast Teie programmis osalemise lõppu ja üksnes selleks, et saaksime end kaitsta meie vastu esitatud nõuete, pretensioonide või hagide korral.  

Kuidas ja mis eesmärgil me Teie isikuandmeid kasutame?  

Kui te annate selleks nõusoleku, siis me edastame Teile Teie valitud kommunikatsioonikanalite kaudu (telefonitsi (SMS) ja/või telefonitsi ja/või e-postiga) (edaspidi kommunikatsioonikanalid) pakkumisi, konto pakkumisi ja partnerite pakkumisi. 

Oma AITÄH-kontol näete Te alati pakkumisi, konto pakkumisi ja partnerite pakkumisi. Need pakkumised võime Teile esitada ka kassatšekil. 

Kui Teil ei ole AITÄH-kontot ja/või kui Te ei ole valinud nende saamist kommunikatsioonikanalite kaudu, saate pakkumiste ja partnerite pakkumistega tutvuda ka meie ettevõtte kodulehel www.maxima.ee, MAXIMA poodide kassades, hinnakirjades ja meie uudiskirjas (kui tellite selle). Konto pakkumistega on Teil võimalik tutvuda ja neid saada MAXIMA kaupluste kassades, kui küsite kassapidajalt. 

Teil on võimalus pakkumistest, konto pakkumistest ja partnerite pakkumistest enda valitud kommunikatsioonikanalite kaudu millal tahes loobuda või neid muuta. Palun teatage meile oma loobumissoovist e-posti aadressil klienditugi@maxima.ee või infotelefonil  800 2121. Teie loobumine ei takista Teil lojaalsusprogrammis AITÄH osalemast ja selle muid eeliseid kasutamast.   

Kui Te lõpetate enda osalemise lojaalsusprogrammis AITÄH, saate endiselt kassatšekkidel MAXIMA üldpakkumisi ja informatsiooni, mis esitatakse MAXIMA kaupluste ostjatele ilma mingeid isikuandmeid töötlemata. 

 

2.4. Ostude eest maksmine MAXIMA rakenduse abil 

Isikuandmed Maksekaardi andmed (kaardi numbri esimesed kuus ja viimased neli numbrit, kehtivusaeg, panga väljaandjariik, maksekaardi pääsukood (CVC-kood), kaardi väljaandjapank, muu tehniline teave). 
Töötlemise õiguslik alus IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt b
Andmete säilitamisperiood Teie andmeid säilitatakse 7 aastat alates andmete saamisest. 

Kuidas ja mis eesmärgil me Teie isikuandmeid kasutame? 

Kui osalete AITÄH lojaalsusprogrammis ja otsustate siduda rakenduse oma maksekaardiga, töötleme Teie makseandmeid, et saaksite tasuda ostude eest rakenduse abil. 

Esialgselt saadetakse antud funktsiooni kasutamise algatuse kohta päring Mobapp backend API’le (edaspidi volitatud töötleja 1) ilma ühegi üleval nimetatud isikuandmeteta.  Volitatud töötleja 1 saadab päringu edasi Loyalty Card API'le (edaspidi volitatud töötleja 2). Volitatud töötleja 2 suhtleb edasi Gateway teenuse vahendajaga (Swedbank) - Gateway on teenus, mille kaudu saab võimaldada sujuvalt läbi rakenduse teostada makseid. Swedbank saadab Gateway internetiaadressi ja referentse, mida MAXIMA rakendus saab kasutada Gateway'ga otse suhtlemiseks. MAXIMA rakendus edastab kliendi sisestatud kaardi andmed ainult otse Gateway poolt edastatud internetiaadressi vastavate parameetritega. Gateway kinnitab kaardi lisamise ning MAXIMA rakendus saadab volitatud töötlejale 1 kinnituse, et klient lisas kaardi. Ainus andmehulk, mis liigub volitatud töötlejate vahel, on Gateway referentsi number. Volitatud töötleja 1 saadab päringu edasi volitatud töötlejale 2. Volitatud töötleja 2 suhtleb läbi Swedbank’i Gateway'ga ja kinnitab kaardi lisamise ning talletab MAXIMA oma Loyalty baasi maha sisestatud kaardi 4 viimast numbrit, aegumise kuupäeva ning korduvmaksete teostamise token-i, mida saab siis MAXIMA rakenduse ostude puhul edastada maksekaardi tuvastamiseks. 

Andmeid, mis on kogutud AITÄH-konto rakenduses AITÄH lojaalsusprogrammi raames, säilitatakse AITÄH lojaalsusprogrammi privaatsuspoliitikas sätestatud tähtaegade või selles sätestatud kriteeriumide kohaselt.  

 

2.5. Digitaalsete ostutšekkide saamine ja nendega tutvumise võimalus MAXIMA rakenduses  

Isikuandmed Rakenduse kasutaja andmed tehtud ostude kohta (ostu kuupäev ja kellaaeg, kauba nimetus, kogus, kogu ostuhind, AITÄH kaardiga antud allahindluste summa). 
Töötlemise õiguslik alus IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt c
Andmete säilitamisperiood 

Digitaalseid ostutšekke säilitatakse rakenduse kontol ja lojaalsusprogrammi AITÄH-kontol 2 aastat alates ostu sooritamise päevast.  

Teie ostuandmed säilitatakse 7 aastat alates ostu teostamise päevast. 

Kuidas ja mis eesmärgil me Teie isikuandmeid kasutame? 

Kui olete andnud rakenduste tingimuste kohase nõusoleku ostutšekkidest loobumiseks paberkandial ja andnud sellega nõusoleku digitaalsete ostutšekkide saamiseks, on Teil võimalus tutvuda digitaalsete ostutšekkidega rakenduse kontol ja lojaalsusprogrammi AITÄH-kontol. 

Andmeid, mis on kogutud AITÄH-konto rakenduses AITÄH lojaalsusprogrammi raames, säilitatakse AITÄH lojaalsusprogrammi privaatsuspoliitikas sätestatud tähtaegade või selles sätestatud kriteeriumide kohaselt. 

 

2.6. Teenus „Skänni ja Kõnni“ 

Isikuandmed Teie AITÄH kaardi number, Teie nimi, informatsioon selle teenuse kasutamise kohta (mitu korda, kus ja kuidas olete teenust kasutanud, mitu korda on rakendatud täielikku või osalist kontrolli, mitmenda ostukorraga pärast kontrolli on tegu, kas on olemas nõusolek selle MAXIMA rakenduse tingimustega, ostja kategooria, informatsioon selle kohta, kas tooted on õigesti skaneeritud). 
Töötlemise õiguslik alus IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt b
Andmete säilitamisperiood 

Kogu aeg, mil Te kasutate MAXIMA rakendust.

Lisaks säilitame teatud isikuandmeid ka pärast Teie programmis osalemise lõppu ja üksnes selleks, et saaksime end kaitsta meie vastu esitatud nõuete, pretensioonide või hagide korral.

Kuidas ja mis eesmärgil me Teie isikuandmeid kasutame? 

Kui olete andnud nõusoleku MAXIMA rakenduse teenuse „Skänni ja Kõnni“ kasutamiseks, siis me töötleme Teie andmeid selleks, et tagada antud funktsiooni korrapärane toimimine. 

Täiendavalt analüüsime veel antud teenuse kasutamise statistikat, et ennetada võimalikke tehnilisi probleeme kui ka täiendada teenuse kasutamise kogemust. 

 

2.7. Statistika, turu ja rakenduse kasutaja tegevuse uuringud 

Isikuandmed Rakenduse kasutaja vanuserühm, piirkond, muud andmed rakenduse kasutaja Google'i või Apple'i kontolt (informatsiooni antud liiki andmete kohta leiate Google'i (https://policies.google.com/privacy) või Apple'i (https://www.apple.com/privacy/) privaatsuspoliitikates), rakenduses vaadeldud andmed (müügikohad, kampaaniad ja muud pakkumised), andmed rakendusega tehtud ostude kohta (ostu kuupäev ja kellaaeg, kauba nimetus, kogus, kogu ostuhind, AITÄH kaardiga antud allahindluste summa). 
Töötlemise õiguslik alus 

Isikuandmete töötlemine on vajalik õigustatud huvi alusel (IKÜM artikkel 6 lg 1 p f) 

Meie õigustatud huvi on analüüsida andmeid ja koostada äriks vajalikke aruandeid, et hinnata oma tegevust ja luua väärtust nii Teile kui kliendile kui ka ettevõtte ärile.  

Andmete säilitamisperiood Teie ostuandmed säilitatakse 7 aastat alates ostu teostamise päevast. 
Automatiseeritud andmetöötluse tulemusena saadud andmeid (nt uuringute tulemused, aruanded, statistikaandmed) kasutame antud uuringute/aruannete eesmärgi saavutamiseni. Kui eesmärk on saavutatud ja kui ei esine muid seadusest tulenevaid õigustusi, miks neid säilitada, hävitame need. 

Kuidas ja mis eesmärgil me Teie isikuandmeid kasutame? 

Rakendus on loodud eeliste ja lisaväärtuse andmiseks nii Teile kui ka meie ettevõttele. Pingutame pidevalt selle nimel, et meie müügikohad, toote- ja teenusevalik, toodete müügi sooduspakkumised ning kaupade ja teenuste allahindlused vastaksid kõige paremini meie klientide vajadustele, et kaupadele ja teenustele oleks võimalik lihtsalt ja hõlpsasti ligi pääseda, et meie müügikohtade kliendid tunneksid end suurepäraselt ja rakenduse kasutajad saaksid tutvuda rakenduse vahendusel vajaliku teabega kaupade ja teenuste ning müügikohtade kohta. 

Kasutame automatiseeritud andmetöötlust statistika, turu ja rakenduse kasutajate tegevuse uuringute läbiviimiseks ning ka meie ettevõtte jaoks aruannete koostamiseks. Statistika, turu ja rakenduse kasutaja tegevuse analüüsimise ajal kasutame isikustamata andmeid ega töötle Teie nime, kontaktteavet ega muud teavet, millega saaks Teid identifitseerida. 

Statistika, turu ja rakenduse kasutaja tegevuse analüüsimise ajal näeme ainult üldandmeid kõigi rakenduse kasutajate kohta (nt rakenduse kasutaja vanuserühma, piirkonda, muid andmeid kasutaja Google'i või Apple'i kontolt (need andmed pärinevad Google Play või App Store'i platvormilt või vastavalt Google'ilt ja / või Apple‘ilt kui operatsioonisüsteemi pakkujalt, platvormi pakkujalt). Google ja Apple privaatsuspoliitikaid ja informatsiooni andmete töötlemise kohta leiate vastavalt veebilehtedel: https://policies.google.com/privacy; https://www.apple.com/privacy/

Andmete analüüs statistika, turu ja rakenduse kasutajate käitumise uurimise eesmärgil aitab meil teha olulisi äriotsuseid meie rakenduse kasutajate vajadustele vastava tootevaliku, kaupade ja teenuste hinnakujunduse, müügikohtade arendamise osas, mis põhineb meie rakenduse kasutajate asukohal ja vajadustel jne. 

Selle teabe kogumiseks ja analüüsimiseks võime kasutada ka Google'i pakutavat analüüsiteenust Google Analytics. Juhul kui me kasutame analüüsiteenust (nt Google Analytics), võidakse Teie pseudonümiseeritud andmeid jagada kolmandate isikutega. Lisateavet selle kohta, kuidas Google neid andmeid kogub ja kasutab, saate lugeda Google'i privaatsuseeskirjadest. (https://policies.google.com/privacy). 

Kahjuks ei saa Te rakenduse kasutamist jätkata, kui Te ei soovi, et sellist teavet kogutakse. Rakenduse kasutamise saate lõpetada, kui kustutate selle oma nutiseadmest. 

 

2.8. Rakenduse kommertsteated ja personaalsed pakkumised 

Isikuandmed 

Rakenduse kasutaja vanuserühm, piirkond, muud andmed rakenduse kasutaja Google'i või Apple'i kontolt (informatsiooni antud liiki andmete kohta leiate Google'i (https://policies.google.com/privacy) või Apple'i (https://www.apple.com/privacy/) privaatsuspoliitikates), rakenduses vaadeldud müügikohad, kampaaniad ja muud pakkumised, andmed rakendusega tehtud ostude kohta (ostu kuupäev ja kellaaeg, kauba nimetus, kogus, kogu ostuhind, AITÄH-kaardiga antud allahindluste summa). 

Tehniline teave nutiseadme ja rakenduse kasutamise kohta (nt teave nutiseadme operatsioonisüsteemi kohta, viimane rakendusega ühenduse loomise aeg, kõigi ühenduste arv jne), asukoht (geolokatsioon selle täpsusega nagu Teie telefon seda pakub), Teile tehtud individuaalsed pakkumised, ajalugu ja kasutusalane teave. 

Töötlemise õiguslik alus Kasutaja on andnud nõusoleku töödelda tema isikuandmeid antud eesmärgil (IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt a).  
Andmete säilitamisperiood Kuni rakenduse konto kustutamiseni või nõusoleku tagasivõtmiseni kommertsteadaannete ja individuaalsete pakkumiste saamiseks. 
Säilitame Teie nõusolekut ja tõendeid nõusoleku andmise kohta kuni rakenduse konto kustutamiseni või pikemalt meie vastu esitatud nõudmiste, pretensioonide või hagide vastu kaitsmiseks. 

Kuidas ja mis eesmärgil me Teie isikuandmeid kasutame? 

Kui olete nõustunud ja lubate oma nutiseadmel vastu võtta kommertsteadaandeid ja personaalseid pakkumisi ning olete seadistanud juurdepääsu asukoha andmetele (geolokatsioon selle täpsusega nagu Teie nutiseade seda pakub), töötleme Teie isikuandmeid rakenduse abil, pakkudes (sealhulgas saates Teie poolt rakenduses valitud viisil: SMS, e-post, mobiil (whatsapp, viber, messenger jne), infoteated rakenduses) Teile kommertsteadaandeid (näiteks teave lähima MAXIMA kaupluse, MAXIMA kaupluste lahtiolekuaegade muutuste jms kohta, samuti üldine teave MAXIMA kaupluste kaupade ja teenuste kampaaniate, allahindluste ja uudiste kohta, aga ka muud kasulikku ja ajakohast teavet käimasolevate tegevuste kohta ja individuaalseid pakkumisi. Usume, et see teave on kasulik, oluline ja asjakohane kõikidele rakenduse kasutajatele. 

Kui andsite rakenduses nõusoleku ajakohaste ja väärtuslike teadaannete ning individuaalsete pakkumiste saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid automatiseeritud viisil ning edastame Teile rakenduse vahendusel kommertsteadaandeid ning individuaalseid pakkumisi (profiilianalüüs). Oluline on rõhutada, et meie andmeanalüüsi tegevused ei mõjuta mingil viisil Teie individuaalseid õigusi ega huve. 

Võite igal ajal võtta tagasi oma nõusoleku kommertsteadannete saamiseks ning individuaalsete pakkumiste saamiseks profiilianalüüsi teel. 

Kui Te ei anna nõusolekut kommertspakkumiste saamiseks (hüpikteadete ja / või geolokatsiooni teadete kujul) või võtate oma nõusoleku tagasi, ei saa me kahjuks pakkuda Teile kõiki rakenduse eeliseid (näiteks kui rakendusel pole juurdepääsu Teie nutiseadme asukoha andmetele (geolokatsioon), ei saa me Teile pakkuda teavet lähima müügikoha (MAXIMA kaupluse) või selle tööaja muutuste kohta ega ka muud Teile olulist teavet rakenduse kasutajale geolokatsiooniga antud teiste eeliste või pakkumiste abil), ega ka neid, mis on seotud rakenduse osade funktsioonide tagamise ja asjakohase teabe saatmisega (nagu muudatused selles poliitikas või tingimustes). 

Kui ühendate rakenduse AITÄH lojaalsusprogrammiga ja otsustate oma AITÄH-kontol vastu võtta AITÄH lojaalsusprogrammi pakkumisi ja/või individuaalseid pakkumisi (hüpikteadete ja / või geolokatsiooni teadete kujul), saadame Teile AITÄH lojaalsusprogrammi pakkumisi ja individuaalseid pakkumisi nendel valitud viisidel. Võite igal ajal mitte nõustuda või loobuda nõusoleku tagasivõtmise teel individuaalsete pakkumiste saamisest või muuta valitud teadete saamise viise (kanaleid), tehes vastavad muudatused rakenduse sätetes. Kui Te ei anna nõusolekut või võtate oma nõusoleku personaalsete pakkumiste saamiseks tagasi, ei saa me kahjuks pakkuda Teile kõiki rakenduse eeliseid (nt personaalsed pakkumised vastavalt Teie ostuharjumustele). 

 

2.9. Isikutuvastus ja vanusetuvastus mobiil-ID ja smart-ID abil  

Isikuandmed Mobiil-ID abil vanusetuvastuse teostamisel töötleme Teie telefoninumbrit ning isikukoodi. 
Smart-ID abil vanusetuvastuse teostamisel töötleme Teie isikukoodi ning asukohariiki 
Töötlemise õiguslik alus Vastutava töötleja õigustatud huvi, et kliendid järgiksid vanusepiirangu tingimusi (IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt  f).  
Andmete säilitamisperiood Isikutuvastuse andmed säilitakse kliendiks olemise perioodil. Vanusetuvastuse teostamisel säilitatakse Teie andmed 90 päeva alates vanusetuvastuse teostamisest. 

Kuidas ja mis eesmärgil me Teie isikuandmeid kasutame? 

Töötame pidevalt selle nimel, et täiustada rakenduse funktsioone, luua innovatiivseid lahendusi ning muuta rakenduse kasutamine rakenduse kasutajatele mugavaks. 

Kui olete rakenduse kasutaja ja soovite sünnipäevasoodustust või sisse logida oma aitäh kontole ning valite vanusepiiranguga kaupade ostmisel võimaluse teostada vanusetuvastust Mobiil-ID või Smart-ID vahendusel, töötleme Teie isikuandmeid, mis on vajalikud Mobiil-ID või Smart-ID abil isiku autentimiseks ning vanuse tuvastamiseks. 

Kui Te ei soovi eelnimetatud andmete töötlemist meie poolt, on Teil vanusepiiranguga toote ostmisel alati võimalus valida vanusetuvastuse teostamine kaupluse klienditeenindaja poolt.  

 

2.10. Sünnipäevasoodustuste koostamine ja esitamine 

Isikuandmed Sünnikuupäev
Töötlemise õiguslik alus Kasutaja on andnud nõusoleku töödelda tema isikuandmeid antud eesmärgil (IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt a).  
Andmete säilitamisperiood Kuni rakenduse konto kustutamiseni või nõusoleku tagasivõtmiseni kommertsteadaannete ja individuaalsete pakkumiste saamiseks. 
Säilitame Teie nõusolekut ja tõendeid nõusoleku andmise kohta kuni rakenduse konto kustutamiseni või pikemalt meie vastu esitatud nõudmiste, pretensioonide või hagide vastu kaitsmiseks. 

Kuidas ja mis eesmärgil me Teie isikuandmeid kasutame?  

Kui te olete nõustunud ja olete lubanud saata Teile sünnipäevakupongi -10% ostukorvilt, siis saate enda valitud kanalile sünnipäevaõnnitluse ja pakkumisega.

 

3. Millistest allikatest me Teie isikuandmeid kogume? 

Peaaegu kõik Teie isikuandmed saame me üksnes Teilt. Ankeediandmed esitate Te meile vahetult (nt registreerimisankeeti täites) ning ostuandmed AITÄH kaardi kasutamisega MAXIMA müügikohtades, lojaalsusprogramm AITÄH partnerite müügi- või teeninduskohtades, samuti sellega, kui kasutate rakendust. 

Andmed, mille me saame mujalt kui vahetult Teilt, on andmed Teie AITÄH kaardi kasutuse kohta lojaalsusprogrammi AITÄH partnerite müügi- või teeninduskohtades. Sellised andmed saab Teilt ja esitab meile lojaalsusprogrammi AITÄH vastav partner. See informatsioon on meie jaoks vajalik, et me saaksime lojaalsusprogrammi AITÄH, AITÄH kaarti, sellega kaasnevaid soodustusi ja muid eeliseid kohaselt hallata. Üksikasjalikuma informatsiooni meie lojaalsusprogrammi AITÄH partnerite kohta leiate http://aitah.maxima.ee/

Kui Te tasute MAXIMA kauplustes oma ostude eest rakenduse abil, siis me saame pangalt Teie maksekaardi andmed (maksekaardi numbri kuus esimest ja neli viimast numbrit, kehtivusaeg, kaardi väljastanud pank, kaardi väljastanud panga riik ja muu maksekaardiga seotud tehniline informatsioon). 

Informatsioon Teie isikuandmete allikate kohta rakenduse kasutamisel on esitatud rakenduse kasutusreeglites ja rakenduse privaatsuspoliitikas. 

 

4. Millistel juhtudel ja millistele kolmandatele isikutele me avaldame Teie andmeid? 

Me võime Teie andmete töötlemiseks edastada kolmandatele isikutele, kes aitavad meil lojaalsusprogrammi AITÄH ellu viia ja hallata. Sellised isikud võivad olla mobiilirakenduste loojad, mobiilirakenduste andmeraamatukogud, andmebaaside tarkvarapakkujad, andmebaaside administreerimisteenuste pakkujad, andmekeskuste, majutus- ja pilveteenuste pakkujad, mobiilirakenduste hooldusteenuste pakkujad, otseturundusteenuste pakkujad (sealhulgas interneti ja mobiilirakenduste), reklaami (sealhulgas interneti ja mobiilirakenduste), turu-uuringute või ärianalüütika, turvateenuste pakkujad, muud teenuseosutajad jms. Kõikidel juhtudel esitame andmetöötlejale üksnes nii palju andmeid kui on vaja konkreetse korralduse täitmiseks või konkreetse teenuse osutamiseks. Meie heaks töötavad andmetöötlejad võivad Teie isikuandmeid töödelda üksnes meie juhiste järgi. Pealekauba kohustuvad nad Teie andmete turvalisuse tagama kehtivate õigusaktide ja meiega sõlmitud kirjalike kokkulepete alusel. 

Teie nõusoleku alusel osaleda lojaalsusprogrammis AITÄH võime ühtlasi Teie andmeid vahetada (vt privaatsuspoliitika peatükki 1.5) lojaalsusprogrammi AITÄH partneritega, et kohaldada lojaalsusprogrammi AITÄH partnerite müügi- või teeninduskohtades allahindluseid või kampaaniaid ning tagada lojaalsusprogrammi AITÄH haldamine. 

Üksikasjalikuma informatsiooni meie lojaalsusprogrammi AITÄH partnerite kohta leiate veebilehel http://aitah.maxima.ee/

Samuti võidakse andmed esitada pädevatele võimu- või õiguskaitseasutustele, nt politseile või järelevalveinstitutsioonidele, aga seda ainult juhul, kui nad seda nõuavad, ja üksnes siis, kui seda nõutakse kehtivate õigusaktide järgi või õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, et tagada meie õigused ning meie ostjate, töötajate ja ressursside turvalisus ning avaldada, esitada ja kaitsta õiguslikke nõudeid. 

Informatsioon Teie isikuandmete saajate kohta rakenduse kasutamisel on esitatud rakenduse kasutustingimustes ja rakenduse privaatsuspoliitikas. 

 

5. Millised õigused annavad Teile andmekaitse õigusaktid ja kuidas neid kasutada? 

Andmekaitse õigusaktid annavad Teile palju õigusi, mida Te võite vabalt kasutada, ning meie peame Teile sellise võimaluse tagama. Info Teie konkreetsete õiguste ja nende realiseerimisviiside kohta on toodud selles privaatsuspoliitikas allpool, palun lugege seda tähelepanelikult. 

Üksikasjalik informatsioon Teie õiguste ja nende realiseerimise kohta rakenduse kasutamisel on esitatud rakenduse kasutusreeglites ja rakenduse privaatsuspoliitikas. 

 

5.1. Õigus tutvuda enda isikuandmetega, mida me töötleme 

Teil on õigus saada meie kinnitus selle kohta, kas me töötleme Teie isikuandmeid, samuti õigus tutvuda töödeldavate isikuandmete ja informatsiooniga andmetöötluse eesmärkide, töödeldavate andmete kategooriate, andmesaajate kategooriate, andmetöötlusperioodi, andmesaamise allikate, automatiseeritud otsuselangetuse, sealhulgas profileerimise ning selle tähenduse ja tagajärgede kohta Teile. 

Suurema osa sellest informatsioonist esitame Teile selles privaatsuspoliitikas ja usume, et see on Teile kasulik. 

Kui Teil on AITÄH-konto, võite millal tahes oma AITÄH-kontol tutvuda meie töödeldavate isikuandmetega (nt kontrollida aktuaalset ankeediinformatsiooni, Teie antud nõusolekuid), vaadata üle kehtivad isiklikud pakkumised, saada AITÄH kaardiga tehtud tehingute (MAXIMA raha juurde- ja maha arvestuse) viimase kahe aasta ajalugu (välja arvatud e-poes BARBORA tehtud ostude ajalugu), kontrollida MAXIMA raha jääki. Juhime tähelepanu sellele, et AITÄH-konto on seotud konkreetse AITÄH kaardiga, sellepärast esitatakse kontol üksnes kehtiva AITÄH kaardi kasutusajalugu. Kui Te olete AITÄH kaarti vahetanud, ei kuvata AITÄH-kontol vana kaardi kasutusajalugu isegi siis, kui olete kaardid ühendanud. 

Kui selles privaatsuspoliitikas ja AITÄH-kontol esitatud informatsioon ei ole Teie jaoks piisav, võite alati meie poole pöörduda. 

5.2. Õigus isikuandmeid parandada 

Kui Teie registreerumisankeedil meile esitatud andmed on muutunud või Te arvate, et meie töödeldav informatsioon Teie kohta on ebatäpne või väär, on Teil õigus nõuda selle info muutmist, täpsustamist või parandamist. 

Oma andmeid saate ise korrigeerida AITÄH-kontol või esitades lojaalsusprogrammi AITÄH uuendatud ankeedi. Samuti võite meie poole pöörduda ja paluda, et me parandaksime või täpsustaksime Teie andmeid e-posti aadressil klienditugi@maxima.ee või infotelefonil  800 2121. 

5.3. Õigus nõusolek tagasi võtta 

Kui me töötleme Teie andmeid Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus oma nõusolek millal tahes ja Teie nõusolekuga põhjendatav andmetöötlus lõpetatakse. 

Näiteks on Teil millal tahes võimalus tühistada oma nõusolek saada programmi pakkumisi ja informatsiooni, samuti nõusolek andmete profileerimise kohta Teile isiklike programmipakkumiste esitamiseks. Nende nõusolekute tagasi võtmine ei takista Teil edasi lojaalsusprogrammis AITÄH osalemast ja selle muid eeliseid kasutamast, kuid see tähendab, et me ei saa Teile kasulikke pakkumisi esitada. Kui Te ei ole nõus saama programmi pakkumisi ja informatsiooni, on Teil oma AITÄH kontol ikkagi võimalus näha üldinfot, MAXIMA kauplustes toimuvaid kampaaniaid, soodustusi ja uudiseid, samuti üldiseid programmipakkumisi ja kampaaniaid ning AITÄH konto omanikele mõeldud pakkumisi ja kampaaniaid. 

Teil on võimalik oma nõusolekuid korrigeerida (neid tühistada või uuesti anda), kui esitate uuendatud lojaalsusprogrammi AITÄH ankeeti, muutes oma AITÄH kontol nõusolekusätteid või võttes meiega privaatsuspoliitika peatükis 6 märgitud viisil ühendust. Kui Te tühistate nõusoleku saada programmi pakkumisi ja informatsiooni, samuti nõusoleku saada isiklikke pakkumisi ja olla profileeritud, lõpetame programmi pakkumiste esitamise 10 tööpäeva jooksul. 

Siiski, kui Te tühistate nõusoleku osaleda lojaalsusprogrammis AITÄH, ei saa Te enam osaleda lojaalsusprogrammis AITÄH või selle vastavas osas. 

Kui Teie nõusolek ei kehti enam, samuti selle annulleerimise või tühistamise korral hävitame me Teie nõusoleku ajal töödeldud andmed ning privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel muudame need andmed anonüümseks usaldusväärselt ja pöördumatult. 

Me võime Teie antud nõusolekut ja selle tõendust alles hoida pärast programmis osalemise lõppu ka kauem, et saaksime end kaitsta meie vastu esitatud nõuete, pretensioonide või hagide korral. 

5.4. Õigus esitada kaebus 

Kui Te arvate, et me rikume Teie andmete töötlemisel andmekaitse õigusaktide nõudeid, palume alati kõigepealt pöörduda meie poole. Usume, et meil õnnestub heatahtlike pingutustega hajutada kõik Teie kahtlused, vastata Teie küsimustele, rahuldada palved ja parandada meie tehtud vead, kui neid on. Meie kontaktid leiate privaatsuspoliitika punktist 8

Kui meie pakutav probleemi lahendusviis ei rahulda Teid või Teie arvates ei astu me Teie avalduse järgi vajalikke samme, on Teil õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktid leiate aadressilt www.aki.ee

5.5. Õigus esitada vastuväited, kui töötlus põhineb õigustatud huvidel, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes 

Teil on õigus vaidlustada isikuandmete töötlemisega, kui isikuandmeid töödeldakse meie õigustatud huvidest lähtuvalt ning profiilianalüüsi jaoks. Siiski, võttes arvesse lojaalsusprogrammi AITÄH eesmärke ja mõlema poole (nii Teie kui andmesubjekti kui ka meie kui andmevaldaja) õigustatud huvide tasakaalu, võib see tähendada, et lõpetades meie õigustatud huvidel põhineva andmete töötluse ei saa me Teile pakkuda võimalust osaleda edaspidi lojaalsusprogrammis AITÄH.  

Kui soovite kasutada selles peatükis nimetatud õigust, esitage meie andmekaitseametnikule kirjalik avaldus. 

5.6. Andmete kustutamise õigus („õigus olla unustatud”) 

Kui ilmnevad teatud isikuandmete kaitse õigusaktides nimetatud asjaolud (kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, andmetöötluse alus on kadunud jm), on Teil õigus paluda, et me kustutaks Teie isikuandmed. Kui soovite seda õigust kasutada, esitage meie andmekaitseametnikule kirjalik avaldus. 

Kui Teie andmed kustutatakse Teie palvel, ei saa Te enam osaleda lojaalsusprogrammis AITÄH või selle vastavas osas. 

Juhime tähelepanu sellele, et Teie ankeediandmed kustutatakse ilma Teie eraldi esitatud avalduseta ja muud andmed kustutatakse või anonüümitakse usaldusväärselt, kui Te lõpetate lojaalsusprogrammis AITÄH osalemise või kui liikmelisus lõppeb reeglites ette nähtud juhtudel. 

Siiski ei ole meil võimalik kustutada Teie andmeid juhul, kui andmete säilitamise kohustusest tuleneb meile seadusest (näiteks raamatupidamise algdokumentide säilitamise kohustus 7 aasta jooksul (Teie ostuandmed)). 

5.7. Õigus piirata andmetöötlust 

Kui ilmnevad teatud isikuandmete kaitse õigusaktides nimetatud asjaolud (kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, Te vaidlustate andmete täpsuse, Te ei ole nõus andmetöötlusega meie õigustatud huvi alusel jm), on Teil samuti õigus piirata enda isikuandmete töötlemist. 

Kui soovite kasutada selles peatükis nimetatud õigust, esitage palun me andmekaitseametnikule kirjalik avaldus. 

5.8. Õigus andmete ülekandmisele 

Teil on õigus kanda teisele andmevaldajale üle andmed, mida me Teie nõusoleku alusel töötleme ja mida töödeldakse automatiseeritud vahenditega struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul vastavalt IKÜM-is sätestatud korrale. Me esitame Teile andmed, mille soovite üle kanda, tavapäraselt meie süsteemides kasutatavas ja arvutiga loetavas vormingus ning Teie soovi ja tehniliste võimaluste korral saadame andmed otse Teie märgitud teisele andmevaldajale. 

Kui soovite andmete ülekandmise õigust kasutada, esitage meie andmekaitseametnikule kirjalik avaldus. 

5.9. Avalduste menetlemise kord 

Kui me saame Teilt avalduse andmete esitamise või muude Teie õiguste realiseerimise kohta, on meil kõikide meie ostjate andmete kaitsmiseks ebaseadusliku avaldamise eest kohustus veenduda, et AITÄH kaart on väljastatud Teile. Sel eesmärgil võime Teilt paluda märkida oma registreerimisankeedis esitatud aktuaalsed ankeediandmed (nt nimi, sünniaeg, e-posti aadress või telefoninumber) – me võrdleme, kas Teie märgitud andmed langevad kokku vastavate ankeediandmetega. Selle kontrolli käigus võime saata ka kontrollsõnumi AITÄH kaardi registreerumisankeedil märgitud kontaktil (SMS või e-post), paludes läbida autoriseerimise, samuti võime nõuda täiendavaid dokumente või andmeid. Kui kontrollprotseduur ei õnnestu (nt Teie märgitud ankeediandmed ei lange kokku AITÄH kaardi registreerimisankeedis märgitud andmetega või Te ei läbi saadud lühisõnumi ega e-posti teate järgi autoriseerimist), oleme sunnitud konstateerima, et Te ei ole palutavate andmete subjekt, ja Teie esitatud avalduse tagasi lükkama. 

Kui me saame Teilt avalduse mõne Teie õiguse elluviimiseks ja eespool märgitud kontrolltoiming õnnestub, on meil kohustus esitada Teile informatsioon selle tegevuse kohta, millega Teie esitatud avalduse põhjal tegelesime, põhjendamata viivitamata, kuid igal juhul hiljemalt ühe kuu jooksul Teie avalduse saamise päevast ja kontrolltoimingu lõpetamisest. Avalduste keerukusest ja hulgast lähtudes on meil õigus pikendada ühekuulist perioodi veel kaheks kuuks, teavitades Teid sellest enne esimese kuu lõppu ja märkides sellise pikendamise põhjused. 

Kui esitate avalduse elektrooniliselt, siis vastame Teile samuti elektrooniliselt, välja arvatud juhul, kui see ei ole võimalik (nt ülisuure andmemahu pärast) või juhul, kui Te palute endale teisel viisil vastata. 

Me keeldume Teie avaldust rahuldamast motiveeritud vastusega (kui tuvastatakse õigusaktides sätestatud asjaolud), teavitades Teid sellest kirjalikult. 

 

6. Isikuandmete turvalisus 

MAXIMA prioriteet on isikuandmete turvaline säilitamine. MAXIMA annab endast kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. MAXIMA kaitseb isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagab isikuandmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega. 

MAXIMA ei töötle isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ning ei edasta neid riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. 

MAXIMA rakendab andmesubjekti isikuandmete kaitsmiseks (i) juhusliku või õigusvastase hävitamise või (ii) juhusliku kadumise, muutmise, loata avaldamise või juurdepääsu ja (iii) igasuguse õigusvastase töötlemise eest asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi kaitsemeetmeid. 

MAXIMA peab järjekindlalt kinni isikuandmete minimeerimise põhimõttest ega kogu andmeid, mille järgi saaks otseselt tuvastada füüsilise isiku identiteeti (nt perekonnanime, aadressi). 

 

7. Isikuandmete säilitamine 

MAXIMA säilitab isikuandmeid senikaua kui Kasutaja osaleb lojaalsusprogrammis AITÄH ning ei ole enda nõusolekut tagasi võtnud. MAXIMA hoiab Kasutaja antud nõusolekut ja selle tõendust ka pärast nõusoleku tagasivõtmist selleks, et  vajadusel kaitsta end nõuete, pretensioonide või hagide vastu. 

MAXIMA säilitab seadusest tuleneva kohustusena ostuandmeid seitse aastat alates ostutehingu päevast. 

Ostuandmeid säilitatakse süsteemis seitse aastat alates ostutehingu päevast ja tähtaja lõppedes kustutame antud andmed ja/või muudame anonüümseks viisil, mis ei võimalda edaspidist isikuandmete töötlemist. Seega tühistame pöördumatult seotuse AITÄH kaardi numbri, Kasutaja ankeediandmete ja Kasutaja muu isikliku informatsiooniga. 

Kui Kasutaja osalemine lojaalsusprogrammis AITÄH lõpetatakse varem kui täitub ostuandmete seitsmeaastane säilitamistähtaeg, kustutatakse kõik Kasutaja ankeediandmed ja muu isiklik informatsioon ning ostuandmed pseudonüümseks pöördumatult ja usaldusväärselt läbi. 

Kui Kasutaja kaotab talle väljastatud AITÄH kaardi, blokeerib selle või vahetab selle kulumise korral välja, on Kasutajal võimalus vana ja uue kaardi andmed ühendada (kasutajatingimustes on kirjas, kuidas seda teha). Kui ühendamine õnnestub, ühendatakse Kasutaja vana AITÄH kaardi ostuandmed uue AITÄH kaardi ostuandmetega ning Teie ostuandmete ajaloo töötlemist jätkatakse, pidades kinni seitsmeaastasest töötlemistähtajast. 

Kui Kasutaja blokeerib enda konto kaudu oma Aitäh kaardi, siis esialgu tehakse ajutine blokeering, mis hetkel kehtib kuni 3 kuud. Antud perioodil on võimalik Kasutajal enda blokeering tühistada ja konto taastada. Kui Kasutaja ei tühista blokeeringut 3 kuu jooksul, siis kaart blokeeritakse lõplikult. 

Kui MAXIMA isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutatakse isikuandmed. MAXIMA võib jätkata isikuandmete kasutamist statistilistel ja turu-uuringu eesmärkidel, kuid üksnes anonüümsel kujul.  

 

8. Kontaktandmed 

MAXIMA aadress on Aiandi tn 13/2, Tallinn 12918, Eesti. E-posti aadress on info@maxima.ee

Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed: 

E-posti aadress: dpo@maxima.ee 

Postiaadress: : Aiandi 13/2, Tallinn 12918 

Isikuandmete töötlemisega seotud teadete või küsimuste korral palume võtta ühendust andmekaitsespetsialistiga. 

Suhtlus andmesubjekti ja MAXIMA vahel on konfidentsiaalne ning MAXIMA püüab lahendada kõik kaebused ja probleemid esimesel võimalusel ning korrektselt. 

 

9. Küpsised 

Kui Te külastate meie kodulehte, puutute kokku küpsistega (tegu on väikeste infofailidega, mis saadetakse Teie arvutisse või muusse seadmesse (näiteks mobiiltelefoni), samuti sarnaste analüütiliste, funktsionaalsete ja tehniliste tööriistadega, mille saab Teie veebilehitsejasse salvestada. Küpsis saadetakse Teie arvutisse või muusse seadmesse selleks, et see talletaks andmed ja me saaksime Teid kui lojaalsusprogrammi AITÄH osalejat meie kodulehel tuvastada. Küpsiste kogutud informatsioon võimaldab meil tagada Teile võimaluse mugavamalt lehitseda, esitada Teile atraktiivseid pakkumisi ja meie kodulehe kasutajate käitumise kohta rohkem teada saada, analüüsida tendentse ja täiustada nii veebilehte kui ka Teie teenindamist ja lojaalsusprogrammi AITÄH.  

Samuti on meie kodulehel kasutusel kolmandate isikute küpsised jms sarnased tehnoloogiad. Neid küpsiseid kasutatakse iga külastaja lehitsusajaloo loomiseks, et saaksime Teile kuvada just Teile suunatud reklaami ja tagada meie veebilehe lehitsemisel parima kogemuse. Kui Teie veebilehitseja võimaldab salvestada kolmandate isikute küpsiseid, on meie valitud partneril võimalus salvestada oma küpsised Teie veebilehitsejasse.  

Küpsistest, nende kasutusest ja loobumisest vt lähemalt küpsisepoliitikast. 

 

10. Privaatsuspoliitika kohaldamine  

Privaatsuspoliitika ei kohaldu teistele meie või meie grupi ettevõtete pakutavatele teenustele, nagu kodulehele www.maxima.ee, makseteenustele, arveväljastusele, infotelefonile ega muud moodi Teie esitatavate küsimuste, palvete ja/või kaebuste haldamisele.